Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

Úradná správa OBFZ B. Bystrica 32

Správa sekretariátu
1. Na zasadnutí Rady ObFZ boli predložené návrhy na doplnenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2004/2005. Rada v rámci uznesenia prijala tieto návrhy pre jarnú časť, len ako doporučenie.
Návrhy budú akceptované v RS pre ročník 2005/06.
a/ vybaviť hracie plochy kĺbovými rohovými tyčkami (bezpečnosť hráčov),
b/ na majstrovské stretnutia pripraviť minimálne dve lopty rovnakej značky, ktoré spĺňajú náležitosti PF,
c/ kryté lavičky pre náhradníkov musia byť minimálne pre osem osôb, na požiadanie súpera tieto musia byť doplnenie do počtu maximálne trinásť osôb,
d/ minimálna poriadková pokuta pri inzultácii rozhodcu v MFS: dospelých 3 000,- Sk, mládež 2 000,- Sk.
e/ kapitán družstva svojím podpisom potvrdzuje, že žiadny hráč, ktorý na MFS nastupuje nie je práceneschopný.
2. Na základe viacerých žiadostí o vysvetlenie upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade, ak majú záujem o hráča z FK, ktorý dočasne, alebo aj dlhodobo nemá zaradené družstvo dospelých v súťažiach, je potrebné postupovať v súlade s článkom 29/12 Prestupového poriadku futbalu pre amatérov. To znamená, že ak hráč ohlási hosťovanie z takého FK, a takéto hosťovanie príslušná matrika (ObFZ, RFZ) schváli do termínu ukončenia príslušného súť. roč. (nevyžaduje sa súhlas materského klubu, ale prikladá sa potvrdenie príslušného ObFZ, že FK nemá zaradené družstvo v súťažiach). V prípade, že materský klub ani v ďalšom súť. ročníku opätovne neprihlási družstvo do súťaže ma hráč právo ohlásiť prestup, pričom v takomto prípade príslušná matrika, aj v prípade námietok materského klubu, bez nároku na výchovné takýto prestup schváli. V prípade, že sa jedná o hráča dorastu, postupuje príslušná matrika obdobne, ale hosťovanie sa povoľuje hráčovi do skončenia dorasteneckého veku (čl. 15/d PP). Zároveň upozorňujeme, že uplynutím platnosti RP, alebo neprihlásením družstva FK do súťaže (aj dlhodobejšieho) hráčom FK registrácia v SFZ nezaniká.
3. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa podpisových vzorov, resp. typu pečiatky používanej v podmienkach klubov v rámci úradného styku opätovne dôrazne upozorňujeme funkcionárov klubov, že v zmysle znenia platných zákonov Slovenskej republiky, ako i príslušných ustanovení Futbalových noriem SFZ a v neposlednom rade najmä v záujme ochrany záujmov klubov je nevyhnutné z ich strany okrem iného, vykonať pri akýchkoľvek organizačných, či personálnych zmenách v štruktúre klubu zákonmi a Normami SFZ požadované opatrenia v rámci vnútroklubového režimu. Klub musí mať protokolárne zachytené príslušné zmeny, s vydokladovaným osobným prevzatím písomného vyrozumenia príslušným osobám, resp. musí mať archivovaný doklad o odoslaní písomného vyrozumenia o predmetnej skutočnosti formou doporučenej zásielky. Tieto úkony sú potrebné v súvislosti s obehom dokladov, používania oficiálných úradných listín klubu, úradných pečiatok (FK, TJ, ŠK a pod.), pretože iba takýmto, právnemu poriadku zodpovedajúcim spôsobom zamedzia nežiadúcim javom vo všeobecnosti, ale najmä pri realizácií hosťovania resp. prestupoch hráčov klubu (v prípade ktorých sú príslušné matričné orgány povinné akceptovať riadne vyplnené a potvrdené prestupové lístky, bez ohľadu na prípadné zmeny v personálnom obsadení vedenia klubu TJ, ŠK a pod. v čase podpísania resp. podania prestupových dokladov). Matrika SFZ resp. Matričné komisie ObFZ a RFZ budú pri uvedených administratívnych úkonov pokračovať výhradne v zmysle platných Futbalových noriem SFZ. V prípade, že z úrovne klubu (TJ, ŠK), resp. hráča konajúceho v prestupovom konaní príde k doručeniu dokladov (prestupových lístkov, resp. iných dokladov) a z takéhoto konania vznikne klubu (TJ, ŠK a pod.) majetková ujma, má právo poškodená strana uplatňovať si náhradu škody po odsúhlasení predmetnej záležitosti s príslušným riadiacim zväzom v občiansko-právnom konaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
Vzhľadom k nepriaznivému stavu hracích plôch ŠTK ruší 14. kolo I. triedy a 16. kolo II. triedy sk. „A“, ktoré sa mali odohrať 27. 4. 2005. Náhradný termín určí ŠTK dodatočne.

Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla
Jarná obrátka súťaží mládeže
I. trieda dorast
10. kolo, 10. 4. 2005 o 13.00 hod.: Rakytovce – Braväcovo, Polomka – Jakub, Dubová – Michalová, Malachov – Poniky, voľno – Brusno.
11. kolo, 17. 4. 2005 o 13.30 hod.: Malachov – Rakytovce, Poniky – voľno, Brusno – Dubová, Michalová – Polomka, Jakub – Braväcovo.
12. kolo, 24. 4. 2005 o 13.30 hod.: Rakytovce – Jakub, Braväcovo – Michalová, Polomka – Brusno, Dubová – Poniky, voľno – Malachov.
13. kolo, 1. 5. 2005 o 14.00 hod.: voľno – Rakytovce, Malachov – Dubová, Poniky – Polomka, Brusno – Braväcovo, Michalová – Jakub.
14. kolo, 8. 5. 2005 o 14.00 hod.: Rakytovce – Michalová, Jakub – Brusno, Braväcovo – Poniky, Polomka – Malachov, Dubová – voľno.
15. kolo, 15. 5. 2005 o 14.00 hod.: Dubová – Rakytovce, voľno – Polomka, Malachov – Braväcovo, Poniky – Jakub, Brusno – Michalová.
16. kolo, 22. 5. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Brusno, Michalová – Poniky, Jakub – Malachov, Braväcovo – voľno, Polomka – Dubová.
17. kolo, 29. 5. 2005 o 14.30 hod.: Polomka – Rakytovce, Dubová – Braväcovo, voľno – Jakub, Malachov – Michalová, Poniky – Brusno.
18. kolo, 5. 6. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Poniky, Brusno – Malachov, Michalová – voľno, Jakub – Dubová, Braväcovo – Polomka.
Schválene výnimky hracích dní a časov: Michalová ihrisko P. Polhora, Rakytovce ihrisko Hronsek, Brusno, Poniky, Polomka, Braväcovo – sobota UHČ dospelých.

Skryť Vypnúť reklamu

I. trieda žiaci sk. „A“
12. kolo, 10. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Šalková, voľno – Priechod, Sásová – Hrochoť, Kremnička – Dúbravica, Rakytovce – Poniky, Savon „B“ – Harmanec.
13. kolo, 17. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Badín, Harmanec – Rakytovce, Poniky – Kremnička, Dúbravica – Sásová, Hrochoť – voľno, Priechod – Šalková.
14. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Priechod, Šalková – Hrochoť, voľno - Dúbravica, Sásová – Poniky, Kremnička – Harmanec, Rakytovce – Savon „B“.
15. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Rakytovce – Badín, Savon „B“ – Kremnička, Harmanec – Sásová, Poniky – voľno, Dúbravica – Šalková, Hrochoť – Priechod.
16. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Hrochoť, Priechod – Dúbravica, Šalková – Poniky, voľno – Harmanec, Sásová – Savon „B“, Kremnička – Rakytovce.
17. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Kremnička – Badín, Rakytovce – Sásová, Savon „B“ – voľno, Harmanec – Šalková, Poniky – Priechod, Dúbravica – Hrochoť.
18. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Dúbravica, Hrochoť – Poniky, Priechod – Harmanec, Šalková – Savon „B“, voľno – Rakytovce, Sásová – Kremnička.
19. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: Sásová – Badín, Kremnička – voľno, Rakytovce – Šalková, Savon „B“ – Priechod, Harmanec – Hrochoť, Poniky – Dúbravica.
20. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Poniky, Dúbravica – Harmanec, Hrochoť – Savon „B“, Priechod – Rakytovce, Šalková – Kremnička.
21. kolo, 12. 6. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Badín, Šalková – Sásová, Priechod – Kremnička, Hrochoť – Rakytovce, Dúbravica – Savon „B“.
22. kolo, 19. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Harmanec, Poniky – Savon „B“, Dúbravica – Rakytovce, Hrochoť – Kremnička, Priechod – Sásová, Šalková – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Rakytovce ihrisko Hronsek, Savon „B“ ihrisko Kremnička o 11.30 hod., Kremnička o 9.30 hod., Priechod, Dúbravica, Harmanec predzápas dospelých (120 min.).

Skryť Vypnúť reklamu

I. trieda sk. „B“
8. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – P. Polhora, voľno – Medzibrod, Jasenie – Brusno, Ľubietová – Závadka.
9. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Ľubietová – Polomka, Závadka – Jasenie, Brusno – voľno, Medzibrod – P. Polhora.
10. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Medzibrod, P. Polhora – Brusno, voľno – Závadka, Jasenie – Ľubietová.
11. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Jasenie – Polomka, Ľubietová – voľno, Závadka – P. Polhora, Brusno – Medzibrod.
12. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Brusno, Medzibrod – Závadka, P. Polhora – Ľubietová, voľno – Jasenie.
13. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Polomka, Jasenie – P. Polhora, Ľubietová – Medzibrod, Závadka – Brusno.
14. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: P. Polhora – Závadka, Brusno – Ľubietová, Medzibrod – Jasenie, P. Polhora – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Závadka, Ľubietová, Jasenie, Polomka predzápas dospelých (120 min.).

Mladší žiaci
11. kolo, 2. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
12. kolo, 9. 4. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
13. kolo, 16. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
14. kolo, 23. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
15. kolo, 30. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
16. kolo, 7. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
17. kolo, 14. 5. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
18. kolo, 21. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
19. kolo, 28. 5. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
20. kolo, 4.6.2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Podkonice – predzápas dospelých nedeľa 120 min., Savon „B“ nedeľa 9.30 hod. ihrisko Bakossova.

Správa RaM komisie predseda Pavol Turňa
1. Prestup (Transfer) hráča do zahraničia
Pre uvoľnenie hráča do „ zahraničia“ je zo strany žiadateľa potrebné predložiť tieto doklady:
a./ Žiadosť hráča o uvoľnenie do zahraničia (interné tlačivo SFZ), riadne a úplne vyplnené,
b./ Akceptačný list zahraničného futbalového klubu, resp. Dohodu o zapožičaní hráča (túto predkladá len hráč s platnou profesionálnou zmluvou),
c./ ústrižok poštovej poukážky SFZ dokladujúci úhradu manipulačného poplatku vo výške 5.000,- Sk.,
d./ registračný preukaz hráča.
Dokladovú dokumentáciu je vhodné zaslať doporučenou poštou. Tlačivo „Žiadosť o uvoľnenie“ a poštové poukážky SFZ si môžete vyzdvihnúť priamo na Matrike SFZ a Sekretariáte SsFZ a ObFZ Ban. Bystrica.
2. Prestup (Transfer) hráča zo zahraničia.
Pre vyžiadanie hráča zo „zahraničia“, aby tento mohol následne pôsobiť v klube, ktorý je riadnym členom SFZ, je zo strany žiadateľa (klubu) potrebné predložiť tieto doklady:
a./ Žiadosť klubu člena SFZ o vyžiadanie hráča zo zahraničia, v ktorej žiadateľ (klub) uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, názov klubu a národného zväzu z ktorého hráča žiada a v prílohe kópiu rodného listu, resp. dokladu potvrdzujúcu totožnosť hráča.
b./ prihlášku k registrácii (riadne vyplnenú), farebnú fotografiu (pasových rozmerov), ústrižok poštovej poukážky SFZ o úhrade 100,- Sk
Vyššie uvedené doklady je potrebné zaslať doporučenou poštou, resp. v prípade osobnej návštevy tieto vhodiť do skrinky Matriky SFZ vo vestibule. Registračný preukaz bude po obdržaní „Certifikátu“ pri dodržaní vyššie uvedených zásad, zaslaný okamžite žiadajúcemu klubu.
3. Matrika SsFZ Banská Bystrica doporučuje funkcionárom prekontrolovať RP vo svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2004 zaslať k výmene na SsFZ. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie rodného čísla, fotografia 4,5x3,5 cm - nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100,- Sk. za jeden RP (môžete uhradiť aj viac RP na jeden poštový poukaz). Odoslaním dokladov v období pred zahájením jarnej časti súť. ročníka sa vystavujete možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne.
Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Bývanie v meste predlžuje život
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 6. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 7. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 3. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 4. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 5. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 6. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 7. Bývanie v meste predlžuje život
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 10. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 28 525
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 20 710
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 13 098
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 017
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 491
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 212
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 100
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 824
 9. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 460
 10. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 7 168
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Štátna opera privíta v piatok divákov, uvedie Móryho Slečnu vdovu

Štátna opera v Banskej Bystrici otvára svoje brány pre divákov, čo je radostná správa aj pre samotných umelcov.

Auto narazilo do domu, zahynul v ňom spolujazdec

Vodičovi namerali viac ako dve promile.

Víťazné ponuky na MHD sú podľa strany Spolu pre mesto nevýhodné

Ponúknutá cena od dopravcov je podľa odborníka na dopravu Martina Pekára o 50 mil. vyššia ako pôvodne predpokladaná cena na 10 rokov.

Vianočný strom už dorazil z Pohronského Bukovca do Banskej Bystrice

Bude nám spríjemňovať adventné a vianočné chvíle až do obdobia Troch kráľov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická nehoda si vyžiadala jeden život

Pri nehode v meste Šaštín-Stráže jeden človek zomrel a traja sa zranili

Po požiari: Vôbec neviem, ale čo už, stalo sa

Zadné stavy domu zhoreli. Požiar likvidovalo päť profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičov. Na boj s plameňmi použili zhruba 63-tisíc litrov vody.

Už ste čítali?