Sobota, 20. apríl, 2019 | Meniny má Marcel

Úradná správa OBFZ B. Bystrica 32

Správa sekretariátu
1. Na zasadnutí Rady ObFZ boli predložené návrhy na doplnenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2004/2005. Rada v rámci uznesenia prijala tieto návrhy pre jarnú časť, len ako doporučenie.
Návrhy budú akceptované v RS pre ročník 2005/06.
a/ vybaviť hracie plochy kĺbovými rohovými tyčkami (bezpečnosť hráčov),
b/ na majstrovské stretnutia pripraviť minimálne dve lopty rovnakej značky, ktoré spĺňajú náležitosti PF,
c/ kryté lavičky pre náhradníkov musia byť minimálne pre osem osôb, na požiadanie súpera tieto musia byť doplnenie do počtu maximálne trinásť osôb,
d/ minimálna poriadková pokuta pri inzultácii rozhodcu v MFS: dospelých 3 000,- Sk, mládež 2 000,- Sk.
e/ kapitán družstva svojím podpisom potvrdzuje, že žiadny hráč, ktorý na MFS nastupuje nie je práceneschopný.
2. Na základe viacerých žiadostí o vysvetlenie upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade, ak majú záujem o hráča z FK, ktorý dočasne, alebo aj dlhodobo nemá zaradené družstvo dospelých v súťažiach, je potrebné postupovať v súlade s článkom 29/12 Prestupového poriadku futbalu pre amatérov. To znamená, že ak hráč ohlási hosťovanie z takého FK, a takéto hosťovanie príslušná matrika (ObFZ, RFZ) schváli do termínu ukončenia príslušného súť. roč. (nevyžaduje sa súhlas materského klubu, ale prikladá sa potvrdenie príslušného ObFZ, že FK nemá zaradené družstvo v súťažiach). V prípade, že materský klub ani v ďalšom súť. ročníku opätovne neprihlási družstvo do súťaže ma hráč právo ohlásiť prestup, pričom v takomto prípade príslušná matrika, aj v prípade námietok materského klubu, bez nároku na výchovné takýto prestup schváli. V prípade, že sa jedná o hráča dorastu, postupuje príslušná matrika obdobne, ale hosťovanie sa povoľuje hráčovi do skončenia dorasteneckého veku (čl. 15/d PP). Zároveň upozorňujeme, že uplynutím platnosti RP, alebo neprihlásením družstva FK do súťaže (aj dlhodobejšieho) hráčom FK registrácia v SFZ nezaniká.
3. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa podpisových vzorov, resp. typu pečiatky používanej v podmienkach klubov v rámci úradného styku opätovne dôrazne upozorňujeme funkcionárov klubov, že v zmysle znenia platných zákonov Slovenskej republiky, ako i príslušných ustanovení Futbalových noriem SFZ a v neposlednom rade najmä v záujme ochrany záujmov klubov je nevyhnutné z ich strany okrem iného, vykonať pri akýchkoľvek organizačných, či personálnych zmenách v štruktúre klubu zákonmi a Normami SFZ požadované opatrenia v rámci vnútroklubového režimu. Klub musí mať protokolárne zachytené príslušné zmeny, s vydokladovaným osobným prevzatím písomného vyrozumenia príslušným osobám, resp. musí mať archivovaný doklad o odoslaní písomného vyrozumenia o predmetnej skutočnosti formou doporučenej zásielky. Tieto úkony sú potrebné v súvislosti s obehom dokladov, používania oficiálných úradných listín klubu, úradných pečiatok (FK, TJ, ŠK a pod.), pretože iba takýmto, právnemu poriadku zodpovedajúcim spôsobom zamedzia nežiadúcim javom vo všeobecnosti, ale najmä pri realizácií hosťovania resp. prestupoch hráčov klubu (v prípade ktorých sú príslušné matričné orgány povinné akceptovať riadne vyplnené a potvrdené prestupové lístky, bez ohľadu na prípadné zmeny v personálnom obsadení vedenia klubu TJ, ŠK a pod. v čase podpísania resp. podania prestupových dokladov). Matrika SFZ resp. Matričné komisie ObFZ a RFZ budú pri uvedených administratívnych úkonov pokračovať výhradne v zmysle platných Futbalových noriem SFZ. V prípade, že z úrovne klubu (TJ, ŠK), resp. hráča konajúceho v prestupovom konaní príde k doručeniu dokladov (prestupových lístkov, resp. iných dokladov) a z takéhoto konania vznikne klubu (TJ, ŠK a pod.) majetková ujma, má právo poškodená strana uplatňovať si náhradu škody po odsúhlasení predmetnej záležitosti s príslušným riadiacim zväzom v občiansko-právnom konaní.

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
Vzhľadom k nepriaznivému stavu hracích plôch ŠTK ruší 14. kolo I. triedy a 16. kolo II. triedy sk. „A“, ktoré sa mali odohrať 27. 4. 2005. Náhradný termín určí ŠTK dodatočne.

Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla
Jarná obrátka súťaží mládeže
I. trieda dorast
10. kolo, 10. 4. 2005 o 13.00 hod.: Rakytovce – Braväcovo, Polomka – Jakub, Dubová – Michalová, Malachov – Poniky, voľno – Brusno.
11. kolo, 17. 4. 2005 o 13.30 hod.: Malachov – Rakytovce, Poniky – voľno, Brusno – Dubová, Michalová – Polomka, Jakub – Braväcovo.
12. kolo, 24. 4. 2005 o 13.30 hod.: Rakytovce – Jakub, Braväcovo – Michalová, Polomka – Brusno, Dubová – Poniky, voľno – Malachov.
13. kolo, 1. 5. 2005 o 14.00 hod.: voľno – Rakytovce, Malachov – Dubová, Poniky – Polomka, Brusno – Braväcovo, Michalová – Jakub.
14. kolo, 8. 5. 2005 o 14.00 hod.: Rakytovce – Michalová, Jakub – Brusno, Braväcovo – Poniky, Polomka – Malachov, Dubová – voľno.
15. kolo, 15. 5. 2005 o 14.00 hod.: Dubová – Rakytovce, voľno – Polomka, Malachov – Braväcovo, Poniky – Jakub, Brusno – Michalová.
16. kolo, 22. 5. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Brusno, Michalová – Poniky, Jakub – Malachov, Braväcovo – voľno, Polomka – Dubová.
17. kolo, 29. 5. 2005 o 14.30 hod.: Polomka – Rakytovce, Dubová – Braväcovo, voľno – Jakub, Malachov – Michalová, Poniky – Brusno.
18. kolo, 5. 6. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Poniky, Brusno – Malachov, Michalová – voľno, Jakub – Dubová, Braväcovo – Polomka.
Schválene výnimky hracích dní a časov: Michalová ihrisko P. Polhora, Rakytovce ihrisko Hronsek, Brusno, Poniky, Polomka, Braväcovo – sobota UHČ dospelých.

I. trieda žiaci sk. „A“
12. kolo, 10. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Šalková, voľno – Priechod, Sásová – Hrochoť, Kremnička – Dúbravica, Rakytovce – Poniky, Savon „B“ – Harmanec.
13. kolo, 17. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Badín, Harmanec – Rakytovce, Poniky – Kremnička, Dúbravica – Sásová, Hrochoť – voľno, Priechod – Šalková.
14. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Priechod, Šalková – Hrochoť, voľno - Dúbravica, Sásová – Poniky, Kremnička – Harmanec, Rakytovce – Savon „B“.
15. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Rakytovce – Badín, Savon „B“ – Kremnička, Harmanec – Sásová, Poniky – voľno, Dúbravica – Šalková, Hrochoť – Priechod.
16. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Hrochoť, Priechod – Dúbravica, Šalková – Poniky, voľno – Harmanec, Sásová – Savon „B“, Kremnička – Rakytovce.
17. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Kremnička – Badín, Rakytovce – Sásová, Savon „B“ – voľno, Harmanec – Šalková, Poniky – Priechod, Dúbravica – Hrochoť.
18. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Dúbravica, Hrochoť – Poniky, Priechod – Harmanec, Šalková – Savon „B“, voľno – Rakytovce, Sásová – Kremnička.
19. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: Sásová – Badín, Kremnička – voľno, Rakytovce – Šalková, Savon „B“ – Priechod, Harmanec – Hrochoť, Poniky – Dúbravica.
20. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Poniky, Dúbravica – Harmanec, Hrochoť – Savon „B“, Priechod – Rakytovce, Šalková – Kremnička.
21. kolo, 12. 6. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Badín, Šalková – Sásová, Priechod – Kremnička, Hrochoť – Rakytovce, Dúbravica – Savon „B“.
22. kolo, 19. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Harmanec, Poniky – Savon „B“, Dúbravica – Rakytovce, Hrochoť – Kremnička, Priechod – Sásová, Šalková – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Rakytovce ihrisko Hronsek, Savon „B“ ihrisko Kremnička o 11.30 hod., Kremnička o 9.30 hod., Priechod, Dúbravica, Harmanec predzápas dospelých (120 min.).

I. trieda sk. „B“
8. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – P. Polhora, voľno – Medzibrod, Jasenie – Brusno, Ľubietová – Závadka.
9. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Ľubietová – Polomka, Závadka – Jasenie, Brusno – voľno, Medzibrod – P. Polhora.
10. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Medzibrod, P. Polhora – Brusno, voľno – Závadka, Jasenie – Ľubietová.
11. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Jasenie – Polomka, Ľubietová – voľno, Závadka – P. Polhora, Brusno – Medzibrod.
12. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Brusno, Medzibrod – Závadka, P. Polhora – Ľubietová, voľno – Jasenie.
13. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Polomka, Jasenie – P. Polhora, Ľubietová – Medzibrod, Závadka – Brusno.
14. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: P. Polhora – Závadka, Brusno – Ľubietová, Medzibrod – Jasenie, P. Polhora – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Závadka, Ľubietová, Jasenie, Polomka predzápas dospelých (120 min.).

Mladší žiaci
11. kolo, 2. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
12. kolo, 9. 4. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
13. kolo, 16. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
14. kolo, 23. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
15. kolo, 30. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
16. kolo, 7. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
17. kolo, 14. 5. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
18. kolo, 21. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
19. kolo, 28. 5. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
20. kolo, 4.6.2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Podkonice – predzápas dospelých nedeľa 120 min., Savon „B“ nedeľa 9.30 hod. ihrisko Bakossova.

Správa RaM komisie predseda Pavol Turňa
1. Prestup (Transfer) hráča do zahraničia
Pre uvoľnenie hráča do „ zahraničia“ je zo strany žiadateľa potrebné predložiť tieto doklady:
a./ Žiadosť hráča o uvoľnenie do zahraničia (interné tlačivo SFZ), riadne a úplne vyplnené,
b./ Akceptačný list zahraničného futbalového klubu, resp. Dohodu o zapožičaní hráča (túto predkladá len hráč s platnou profesionálnou zmluvou),
c./ ústrižok poštovej poukážky SFZ dokladujúci úhradu manipulačného poplatku vo výške 5.000,- Sk.,
d./ registračný preukaz hráča.
Dokladovú dokumentáciu je vhodné zaslať doporučenou poštou. Tlačivo „Žiadosť o uvoľnenie“ a poštové poukážky SFZ si môžete vyzdvihnúť priamo na Matrike SFZ a Sekretariáte SsFZ a ObFZ Ban. Bystrica.
2. Prestup (Transfer) hráča zo zahraničia.
Pre vyžiadanie hráča zo „zahraničia“, aby tento mohol následne pôsobiť v klube, ktorý je riadnym členom SFZ, je zo strany žiadateľa (klubu) potrebné predložiť tieto doklady:
a./ Žiadosť klubu člena SFZ o vyžiadanie hráča zo zahraničia, v ktorej žiadateľ (klub) uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, názov klubu a národného zväzu z ktorého hráča žiada a v prílohe kópiu rodného listu, resp. dokladu potvrdzujúcu totožnosť hráča.
b./ prihlášku k registrácii (riadne vyplnenú), farebnú fotografiu (pasových rozmerov), ústrižok poštovej poukážky SFZ o úhrade 100,- Sk
Vyššie uvedené doklady je potrebné zaslať doporučenou poštou, resp. v prípade osobnej návštevy tieto vhodiť do skrinky Matriky SFZ vo vestibule. Registračný preukaz bude po obdržaní „Certifikátu“ pri dodržaní vyššie uvedených zásad, zaslaný okamžite žiadajúcemu klubu.
3. Matrika SsFZ Banská Bystrica doporučuje funkcionárom prekontrolovať RP vo svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2004 zaslať k výmene na SsFZ. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie rodného čísla, fotografia 4,5x3,5 cm - nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100,- Sk. za jeden RP (môžete uhradiť aj viac RP na jeden poštový poukaz). Odoslaním dokladov v období pred zahájením jarnej časti súť. ročníka sa vystavujete možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne.
Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 3. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 4. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 5. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie
 6. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?
 7. Jozef Miloslav Hurban sa dostal do vesmíru
 8. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým?
 10. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Bim Challenge 2019
 3. Čerpacie stanice OMV Slovensko budú otvorené aj počas sviatkov
 4. Z Fondu malých projektov je možné získať až 50-tisíc eur
 5. Grilovacia sezóna je zahájená!
 6. Moderné bývanie v Žiline v 30-tych rokoch 20. storočia
 7. Čerpačky OMV na Slovensku majú dvere otvorené aj počas sviatkov
 8. Funkce pro Slovensko: navigace na čísla popisná i bez ulic! Mio
 9. Projekt CEC spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov
 10. Kúzlo pravidelného investovania
 1. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 23 221
 2. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 9 012
 3. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 8 956
 4. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 7 783
 5. Čo upiecť na Veľkú noc? 5 skvelých dezertov Adriany Polákovej 6 775
 6. Idete stavať dom? Päť vecí, ktoré potrebujete vedieť 5 724
 7. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 4 447
 8. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? 4 101
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 3 625
 10. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali 3 328

Hlavné správy z MY Bystrica

Zvyky predkov: Na zelený štvrtok odleteli zvony do Ríma

S obdobím Veľkej noci sa spája v slovenskej tradícii veľa pekných zvykov.

Dievčatá z Telgártu idú svätiť paschu.
Zápisky organistu (1. časť)

Banskobystrický organista v Paríži: Všetci veria, že Notre Dame bude opäť žiť

Organista Matúš Kucbel z Banskej Bystrice, ktorý je známy aj ako iniciátor záchrany špaňodolinského organu, túžil stráviť Veľkonočné trojdnie v Paríži a predovšetkým v chráme Notre Dame. Plány stráviť Veľkú noc v Notre Dame mu prekazil požiar, nad ktorým stíchol celý svet. Matúš však do Paríža predsa len vycestoval a tak môžeme z jeho cestovateľských zápiskov sledovať veľkonočnú atmosféru v meste na Seine.

Atmosféru Notre Dame Matúš Kucbel miloval. Na fotografii v Notre Dame v čase, keď ešte žila katedrála naplno.

Sezóna zvýšenej chorobnosti v Banskobystrickom kraji sa končí

V ďalšom období odborníci neočakávajú ďalší vzostup chorobnosti a predpokladajú jej pokles.

Ilustračné foto

Na námestí v Brezne sa konali veľkonočné trhy po prvý raz

Počas dvoch dní – v stredu 17. a vo štvrtok 18. apríla veľkonočnú atmosféru dotvárala aj reprodukovaná ľudová hudba.

Veľký piatok je dňom pokánia a modlitieb

Veriaci dodržiavajú prísny pôst, zdržiavajú sa mäsitých pokrmov.

Kalvária od Majstra Pavla z Levoče.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Liptovská Mara ukázala základy zatopených domov

Raz do roka sa dá Liptovská Mara zažiť inak.

V Nitre bude pravoslávny chrám, postavia ho na pilótach

Ani kúsok steny by nemal zostať biely. Duchovný sa už stretol s ikonopiscom zo Srbska.

Polícia vypátrala nezvestnú Poltárčanku

Miriam Martišová si neželá zverejniť miesto, kde sa nachádza.

Vybrali SME

Už ste čítali?