Nedeľa, 24. február, 2019 | Meniny má Matej

Úradná správa OBFZ B. Bystrica 32

Správa sekretariátu
1. Na zasadnutí Rady ObFZ boli predložené návrhy na doplnenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2004/2005. Rada v rámci uznesenia prijala tieto návrhy pre jarnú časť, len ako doporučenie.
Návrhy budú akceptované v RS pre ročník 2005/06.
a/ vybaviť hracie plochy kĺbovými rohovými tyčkami (bezpečnosť hráčov),
b/ na majstrovské stretnutia pripraviť minimálne dve lopty rovnakej značky, ktoré spĺňajú náležitosti PF,
c/ kryté lavičky pre náhradníkov musia byť minimálne pre osem osôb, na požiadanie súpera tieto musia byť doplnenie do počtu maximálne trinásť osôb,
d/ minimálna poriadková pokuta pri inzultácii rozhodcu v MFS: dospelých 3 000,- Sk, mládež 2 000,- Sk.
e/ kapitán družstva svojím podpisom potvrdzuje, že žiadny hráč, ktorý na MFS nastupuje nie je práceneschopný.
2. Na základe viacerých žiadostí o vysvetlenie upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade, ak majú záujem o hráča z FK, ktorý dočasne, alebo aj dlhodobo nemá zaradené družstvo dospelých v súťažiach, je potrebné postupovať v súlade s článkom 29/12 Prestupového poriadku futbalu pre amatérov. To znamená, že ak hráč ohlási hosťovanie z takého FK, a takéto hosťovanie príslušná matrika (ObFZ, RFZ) schváli do termínu ukončenia príslušného súť. roč. (nevyžaduje sa súhlas materského klubu, ale prikladá sa potvrdenie príslušného ObFZ, že FK nemá zaradené družstvo v súťažiach). V prípade, že materský klub ani v ďalšom súť. ročníku opätovne neprihlási družstvo do súťaže ma hráč právo ohlásiť prestup, pričom v takomto prípade príslušná matrika, aj v prípade námietok materského klubu, bez nároku na výchovné takýto prestup schváli. V prípade, že sa jedná o hráča dorastu, postupuje príslušná matrika obdobne, ale hosťovanie sa povoľuje hráčovi do skončenia dorasteneckého veku (čl. 15/d PP). Zároveň upozorňujeme, že uplynutím platnosti RP, alebo neprihlásením družstva FK do súťaže (aj dlhodobejšieho) hráčom FK registrácia v SFZ nezaniká.
3. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa podpisových vzorov, resp. typu pečiatky používanej v podmienkach klubov v rámci úradného styku opätovne dôrazne upozorňujeme funkcionárov klubov, že v zmysle znenia platných zákonov Slovenskej republiky, ako i príslušných ustanovení Futbalových noriem SFZ a v neposlednom rade najmä v záujme ochrany záujmov klubov je nevyhnutné z ich strany okrem iného, vykonať pri akýchkoľvek organizačných, či personálnych zmenách v štruktúre klubu zákonmi a Normami SFZ požadované opatrenia v rámci vnútroklubového režimu. Klub musí mať protokolárne zachytené príslušné zmeny, s vydokladovaným osobným prevzatím písomného vyrozumenia príslušným osobám, resp. musí mať archivovaný doklad o odoslaní písomného vyrozumenia o predmetnej skutočnosti formou doporučenej zásielky. Tieto úkony sú potrebné v súvislosti s obehom dokladov, používania oficiálných úradných listín klubu, úradných pečiatok (FK, TJ, ŠK a pod.), pretože iba takýmto, právnemu poriadku zodpovedajúcim spôsobom zamedzia nežiadúcim javom vo všeobecnosti, ale najmä pri realizácií hosťovania resp. prestupoch hráčov klubu (v prípade ktorých sú príslušné matričné orgány povinné akceptovať riadne vyplnené a potvrdené prestupové lístky, bez ohľadu na prípadné zmeny v personálnom obsadení vedenia klubu TJ, ŠK a pod. v čase podpísania resp. podania prestupových dokladov). Matrika SFZ resp. Matričné komisie ObFZ a RFZ budú pri uvedených administratívnych úkonov pokračovať výhradne v zmysle platných Futbalových noriem SFZ. V prípade, že z úrovne klubu (TJ, ŠK), resp. hráča konajúceho v prestupovom konaní príde k doručeniu dokladov (prestupových lístkov, resp. iných dokladov) a z takéhoto konania vznikne klubu (TJ, ŠK a pod.) majetková ujma, má právo poškodená strana uplatňovať si náhradu škody po odsúhlasení predmetnej záležitosti s príslušným riadiacim zväzom v občiansko-právnom konaní.

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
Vzhľadom k nepriaznivému stavu hracích plôch ŠTK ruší 14. kolo I. triedy a 16. kolo II. triedy sk. „A“, ktoré sa mali odohrať 27. 4. 2005. Náhradný termín určí ŠTK dodatočne.

Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla
Jarná obrátka súťaží mládeže
I. trieda dorast
10. kolo, 10. 4. 2005 o 13.00 hod.: Rakytovce – Braväcovo, Polomka – Jakub, Dubová – Michalová, Malachov – Poniky, voľno – Brusno.
11. kolo, 17. 4. 2005 o 13.30 hod.: Malachov – Rakytovce, Poniky – voľno, Brusno – Dubová, Michalová – Polomka, Jakub – Braväcovo.
12. kolo, 24. 4. 2005 o 13.30 hod.: Rakytovce – Jakub, Braväcovo – Michalová, Polomka – Brusno, Dubová – Poniky, voľno – Malachov.
13. kolo, 1. 5. 2005 o 14.00 hod.: voľno – Rakytovce, Malachov – Dubová, Poniky – Polomka, Brusno – Braväcovo, Michalová – Jakub.
14. kolo, 8. 5. 2005 o 14.00 hod.: Rakytovce – Michalová, Jakub – Brusno, Braväcovo – Poniky, Polomka – Malachov, Dubová – voľno.
15. kolo, 15. 5. 2005 o 14.00 hod.: Dubová – Rakytovce, voľno – Polomka, Malachov – Braväcovo, Poniky – Jakub, Brusno – Michalová.
16. kolo, 22. 5. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Brusno, Michalová – Poniky, Jakub – Malachov, Braväcovo – voľno, Polomka – Dubová.
17. kolo, 29. 5. 2005 o 14.30 hod.: Polomka – Rakytovce, Dubová – Braväcovo, voľno – Jakub, Malachov – Michalová, Poniky – Brusno.
18. kolo, 5. 6. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Poniky, Brusno – Malachov, Michalová – voľno, Jakub – Dubová, Braväcovo – Polomka.
Schválene výnimky hracích dní a časov: Michalová ihrisko P. Polhora, Rakytovce ihrisko Hronsek, Brusno, Poniky, Polomka, Braväcovo – sobota UHČ dospelých.

I. trieda žiaci sk. „A“
12. kolo, 10. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Šalková, voľno – Priechod, Sásová – Hrochoť, Kremnička – Dúbravica, Rakytovce – Poniky, Savon „B“ – Harmanec.
13. kolo, 17. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Badín, Harmanec – Rakytovce, Poniky – Kremnička, Dúbravica – Sásová, Hrochoť – voľno, Priechod – Šalková.
14. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Priechod, Šalková – Hrochoť, voľno - Dúbravica, Sásová – Poniky, Kremnička – Harmanec, Rakytovce – Savon „B“.
15. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Rakytovce – Badín, Savon „B“ – Kremnička, Harmanec – Sásová, Poniky – voľno, Dúbravica – Šalková, Hrochoť – Priechod.
16. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Hrochoť, Priechod – Dúbravica, Šalková – Poniky, voľno – Harmanec, Sásová – Savon „B“, Kremnička – Rakytovce.
17. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Kremnička – Badín, Rakytovce – Sásová, Savon „B“ – voľno, Harmanec – Šalková, Poniky – Priechod, Dúbravica – Hrochoť.
18. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Dúbravica, Hrochoť – Poniky, Priechod – Harmanec, Šalková – Savon „B“, voľno – Rakytovce, Sásová – Kremnička.
19. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: Sásová – Badín, Kremnička – voľno, Rakytovce – Šalková, Savon „B“ – Priechod, Harmanec – Hrochoť, Poniky – Dúbravica.
20. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Poniky, Dúbravica – Harmanec, Hrochoť – Savon „B“, Priechod – Rakytovce, Šalková – Kremnička.
21. kolo, 12. 6. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Badín, Šalková – Sásová, Priechod – Kremnička, Hrochoť – Rakytovce, Dúbravica – Savon „B“.
22. kolo, 19. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Harmanec, Poniky – Savon „B“, Dúbravica – Rakytovce, Hrochoť – Kremnička, Priechod – Sásová, Šalková – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Rakytovce ihrisko Hronsek, Savon „B“ ihrisko Kremnička o 11.30 hod., Kremnička o 9.30 hod., Priechod, Dúbravica, Harmanec predzápas dospelých (120 min.).

I. trieda sk. „B“
8. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – P. Polhora, voľno – Medzibrod, Jasenie – Brusno, Ľubietová – Závadka.
9. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Ľubietová – Polomka, Závadka – Jasenie, Brusno – voľno, Medzibrod – P. Polhora.
10. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Medzibrod, P. Polhora – Brusno, voľno – Závadka, Jasenie – Ľubietová.
11. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Jasenie – Polomka, Ľubietová – voľno, Závadka – P. Polhora, Brusno – Medzibrod.
12. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Brusno, Medzibrod – Závadka, P. Polhora – Ľubietová, voľno – Jasenie.
13. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Polomka, Jasenie – P. Polhora, Ľubietová – Medzibrod, Závadka – Brusno.
14. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: P. Polhora – Závadka, Brusno – Ľubietová, Medzibrod – Jasenie, P. Polhora – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Závadka, Ľubietová, Jasenie, Polomka predzápas dospelých (120 min.).

Mladší žiaci
11. kolo, 2. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
12. kolo, 9. 4. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
13. kolo, 16. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
14. kolo, 23. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
15. kolo, 30. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
16. kolo, 7. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
17. kolo, 14. 5. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
18. kolo, 21. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
19. kolo, 28. 5. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
20. kolo, 4.6.2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Podkonice – predzápas dospelých nedeľa 120 min., Savon „B“ nedeľa 9.30 hod. ihrisko Bakossova.

Správa RaM komisie predseda Pavol Turňa
1. Prestup (Transfer) hráča do zahraničia
Pre uvoľnenie hráča do „ zahraničia“ je zo strany žiadateľa potrebné predložiť tieto doklady:
a./ Žiadosť hráča o uvoľnenie do zahraničia (interné tlačivo SFZ), riadne a úplne vyplnené,
b./ Akceptačný list zahraničného futbalového klubu, resp. Dohodu o zapožičaní hráča (túto predkladá len hráč s platnou profesionálnou zmluvou),
c./ ústrižok poštovej poukážky SFZ dokladujúci úhradu manipulačného poplatku vo výške 5.000,- Sk.,
d./ registračný preukaz hráča.
Dokladovú dokumentáciu je vhodné zaslať doporučenou poštou. Tlačivo „Žiadosť o uvoľnenie“ a poštové poukážky SFZ si môžete vyzdvihnúť priamo na Matrike SFZ a Sekretariáte SsFZ a ObFZ Ban. Bystrica.
2. Prestup (Transfer) hráča zo zahraničia.
Pre vyžiadanie hráča zo „zahraničia“, aby tento mohol následne pôsobiť v klube, ktorý je riadnym členom SFZ, je zo strany žiadateľa (klubu) potrebné predložiť tieto doklady:
a./ Žiadosť klubu člena SFZ o vyžiadanie hráča zo zahraničia, v ktorej žiadateľ (klub) uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, názov klubu a národného zväzu z ktorého hráča žiada a v prílohe kópiu rodného listu, resp. dokladu potvrdzujúcu totožnosť hráča.
b./ prihlášku k registrácii (riadne vyplnenú), farebnú fotografiu (pasových rozmerov), ústrižok poštovej poukážky SFZ o úhrade 100,- Sk
Vyššie uvedené doklady je potrebné zaslať doporučenou poštou, resp. v prípade osobnej návštevy tieto vhodiť do skrinky Matriky SFZ vo vestibule. Registračný preukaz bude po obdržaní „Certifikátu“ pri dodržaní vyššie uvedených zásad, zaslaný okamžite žiadajúcemu klubu.
3. Matrika SsFZ Banská Bystrica doporučuje funkcionárom prekontrolovať RP vo svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2004 zaslať k výmene na SsFZ. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie rodného čísla, fotografia 4,5x3,5 cm - nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100,- Sk. za jeden RP (môžete uhradiť aj viac RP na jeden poštový poukaz). Odoslaním dokladov v období pred zahájením jarnej časti súť. ročníka sa vystavujete možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne.
Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štefánka by Pulitzer
 2. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 1. Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov
 2. Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?
 3. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 4. Štefánka by Pulitzer
 5. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 6. Konferencia - EU support for research
 7. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 8. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 9. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 10. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 24 673
 2. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 19 739
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 7 126
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 6 957
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 6 518
 6. Štefánka by Pulitzer 5 488
 7. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 5 343
 8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 426
 9. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a. 3 391
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 2 954

Hlavné správy z MY Bystrica

Vážny úraz bežkára v Králickom sedle

Pri páde si poranil temeno hlavy.

Obce Horehronia ponúknu pestrý fašiangový program

Zvyky spojené s fašiangami stále dodržiavajú aj obce na Horehroní. Prinášame zoznam podujatí v okrese Brezno, ktoré sa konajú v posledný fašiangový víkend.

Fašiangové zvyky ovládli Španiu Dolinu

Tradíciu fašiangov obnovila v tejto obci nad Banskou Bystricou skupina nadšencov z Občianskeho združenia (OZ) Zvyky a tradície pred šiestimi rokmi.

Chrípky je v kraji menej, zatvorených je však stále až 41 škôl

Ochorenia na ARO v tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Škôlkari a školáci na východe mali tento týždeň prázdniny, ovplyvnilo to aj chorobnosť.

Legendárnu chalupu z Nevery po slovensky chcú postaviť nanovo (+ FOTO a VIDEO)

Čiernohronská železnica v nej plánuje vystavovať fotografie a dokumenty z nakrúcania filmu, zriadila by tu malé múzeum rekvizít a vzdala poctu tvorcom filmu a hereckému kolektívu.

Legendárna robotnícka chalupa v doline Obrubovanské už nestojí, no má šancu ožiť nanovo.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Čadčan našiel krčah s pokladom vo svojej záhrade

Ide o staré mince, ktoré sa našli v marci 2000 v Čadci-Horelici.

Je vysokoškolský titul výhoda či nevýhoda?

Pozreli sme sa na to, ktoré odbory majú najväčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce.

Vybrali SME

Už ste čítali?