Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Úradná správa OBFZ B. Bystrica 33

Správa sekretariátu
1. Na zasadnutí Rady ObFZ boli predložené návrhy na doplnenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2004/2005. Rada v rámci uznesenia prijala tieto návrhy pre jarnú časť, len ako doporučenie.
Návrhy budú akceptované v RS pre ročník 2005/06.
a/ vybaviť hracie plochy kĺbovými rohovými tyčkami /bezpečnosť hráčov/,
b/ na majstrovské stretnutia pripraviť minimálne dve lopty rovnakej značky, ktoré spĺňajú náležitosti PF,
c/ kryté lavičky pre náhradníkov musia byť minimálne pre osem osôb, na požiadanie súpera tieto musia byť doplnenie do počtu maximálne trinásť osôb,
d/ minimálna poriadková pokuta pri inzultácii rozhodcu v MFS: dospelých 3 000,- Sk, mládež 2 000,- Sk.
e/ kapitán družstva svojím podpisom potvrdzuje, že žiadny hráč, ktorý na MFS nastupuje nie je práceneschopný.
2. Na základe viacerých žiadostí o vysvetlenie upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade, ak majú záujem o hráča z FK, ktorý dočasne, alebo aj dlhodobo nemá zaradené družstvo dospelých v súťažiach, je potrebné postupovať v súlade s článkom 29/12 Prestupového poriadku futbalu pre amatérov. To znamená, že ak hráč ohlási hosťovanie z takého FK, a takéto hosťovanie príslušná matrika (ObFZ, RFZ) schváli do termínu ukončenia príslušného súť. roč. (nevyžaduje sa súhlas materského klubu, ale prikladá sa potvrdenie príslušného ObFZ, že FK nemá zaradené družstvo v súťažiach). V prípade, že materský klub ani v ďalšom súť. ročníku opätovne neprihlási družstvo do súťaže ma hráč právo ohlásiť prestup, pričom v takomto prípade príslušná matrika, aj v prípade námietok materského klubu, bez nároku na výchovné takýto prestup schváli. V prípade, že sa jedná o hráča dorastu, postupuje príslušná matrika obdobne, ale hosťovanie sa povoľuje hráčovi do skončenia dorasteneckého veku (čl. 15/d PP). Zároveň upozorňujeme, že uplynutím platnosti RP, alebo neprihlásením družstva FK do súťaže (aj dlhodobejšieho) hráčom FK registrácia v SFZ nezaniká.
3. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa podpisových vzorov, resp. typu pečiatky používanej v podmienkach klubov v rámci úradného styku opätovne dôrazne upozorňujeme funkcionárov klubov, že v zmysle znenia platných zákonov Slovenskej republiky, ako i príslušných ustanovení Futbalových noriem SFZ a v neposlednom rade najmä v záujme ochrany záujmov klubov je nevyhnutné z ich strany okrem iného, vykonať pri akýchkoľvek organizačných, či personálnych zmenách v štruktúre klubu zákonmi a Normami SFZ požadované opatrenia v rámci vnútroklubového režimu. Klub musí mať protokolárne zachytené príslušné zmeny, s vydokladovaným osobným prevzatím písomného vyrozumenia príslušným osobám, resp. musí mať archivovaný doklad o odoslaní písomného vyrozumenia o predmetnej skutočnosti formou doporučenej zásielky. Tieto úkony sú potrebné v súvislosti s obehom dokladov, používania oficiálnych úradných listín klubu, úradných pečiatok (FK, TJ, ŠK a pod.), pretože iba takýmto, právnemu poriadku zodpovedajúcim spôsobom zamedzia nežiadúcim javom vo všeobecnosti, ale najmä pri realizácií hosťovania resp. prestupoch hráčov klubu (v prípade ktorých sú príslušné matričné orgány povinné akceptovať riadne vyplnené a potvrdené prestupové lístky, bez ohľadu na prípadné zmeny v personálnom obsadení vedenia klubu TJ, ŠK a pod. v čase podpísania resp. podania prestupových dokladov). Matrika SFZ resp. Matričné komisie ObFZ a RFZ budú pri uvedených administratívnych úkonov pokračovať výhradne v zmysle platných Futbalových noriem SFZ. V prípade, že z úrovne klubu (TJ, ŠK), resp. hráča konajúceho v prestupovom konaní príde k doručeniu dokladov (prestupových lístkov, resp. iných dokladov) a z takéhoto konania vznikne klubu (TJ, ŠK a pod.) majetková ujma, má právo poškodená strana uplatňovať si náhradu škody po odsúhlasení predmetnej záležitosti s príslušným riadiacim zväzom v občiansko-právnom konaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
Vzhľadom k nepriaznivému stavu hracích plôch ŠTK ruší 14. kolo I. triedy a 16. kolo II. triedy sk. „A“, ktoré sa malo odohrať 27. marca 2005 a 15. kolo I. triedy, 17. kolo II. triedy sk. „A“ včetne II. kola ml. žiakov, ktoré sa mali odohrať v dňoch 2. a 3. apríla 2005. Náhradné termíny ŠTK určí dodatočne.
1. Oznamujeme všetkým družstvám, ktoré štartujú v súťaži II. trieda sk. „A“, že FK Sokol Nemecká odhlásila svoje družstvo dospelých zo súťaže. Družstvá, ktoré podľa vylosovania mali hrať s Sokol Nemecká budú mať voľno. ŠTK upraví tabuľku II. triedy sk. „A“ bez výsledkov družstva Nemeckej.

Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla
1. Oznamujeme všetkým družstvám žiakov ktoré štartujú v I. tr. sk. „B“, že do jarnej časti súťažného ročníka 2004/2005 bolo zaradené na voľné miesto mimo súťaž družstvo žiakov Petrochema Dubová. Výsledky družstva žiakov Dubovej nebudú zaratované do tabuľky. Družstvo svoje stretnutia odohrá na ihrisku v Nemeckej.

Skryť Vypnúť reklamu

Jarná obrátka súťaží mládeže
I. trieda dorast
10. kolo, 10. 4. 2005 o 13.00 hod.: Rakytovce – Braväcovo, Polomka – Jakub, Dubová – Michalová, Malachov – Poniky, voľno – Brusno.
11. kolo, 17. 4. 2005 o 13.30 hod.: Malachov – Rakytovce, Poniky – voľno, Brusno – Dubová, Michalová – Polomka, Jakub – Braväcovo.
12. kolo, 24. 4. 2005 o 13.30 hod.: Rakytovce – Jakub, Braväcovo – Michalová, Polomka – Brusno, Dubová – Poniky, voľno – Malachov.
13. kolo, 1. 5. 2005 o 14.00 hod.: voľno – Rakytovce, Malachov – Dubová, Poniky – Polomka, Brusno – Braväcovo, Michalová – Jakub.
14. kolo, 8. 5. 2005 o 14.00 hod.: Rakytovce – Michalová, Jakub – Brusno, Braväcovo – Poniky, Polomka – Malachov, Dubová – voľno.
15. kolo, 15. 5. 2005 o 14.00 hod.: Dubová – Rakytovce, voľno – Polomka, Malachov – Braväcovo, Poniky – Jakub, Brusno – Michalová.
16. kolo, 22. 5. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Brusno, Michalová – Poniky, Jakub – Malachov, Braväcovo – voľno, Polomka – Dubová.
17. kolo, 29. 5. 2005 o 14.30 hod.: Polomka – Rakytovce, Dubová – Braväcovo, voľno – Jakub, Malachov – Michalová, Poniky – Brusno.
18. kolo, 5. 6. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Poniky, Brusno – Malachov, Michalová – voľno, Jakub – Dubová, Braväcovo – Polomka.
Schválene výnimky hracích dní a časov: Michalová ihrisko P. Polhora, Rakytovce ihrisko Hronsek, Brusno, Poniky, Polomka, Braväcovo – sobota UHČ dospelých.

Skryť Vypnúť reklamu

I. trieda žiaci sk. „A“
12. kolo, 10. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Šalková, voľno – Priechod, Sásová – Hrochoť, Kremnička – Dúbravica, Rakytovce – Poniky, Savon „B“ – Harmanec.
13. kolo, 17. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Badín, Harmanec – Rakytovce, Poniky – Kremnička, Dúbravica – Sásová, Hrochoť – voľno, Priechod – Šalková.
14. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Priechod, Šalková – Hrochoť, voľno - Dúbravica, Sásová – Poniky, Kremnička – Harmanec, Rakytovce – Savon „B“.
15. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Rakytovce – Badín, Savon „B“ – Kremnička, Harmanec – Sásová, Poniky – voľno, Dúbravica – Šalková, Hrochoť – Priechod.
16. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Hrochoť, Priechod – Dúbravica, Šalková – Poniky, voľno – Harmanec, Sásová – Savon „B“, Kremnička – Rakytovce.
17. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Kremnička – Badín, Rakytovce – Sásová, Savon „B“ – voľno, Harmanec – Šalková, Poniky – Priechod, Dúbravica – Hrochoť.
18. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Dúbravica, Hrochoť – Poniky, Priechod – Harmanec, Šalková – Savon „B“, voľno – Rakytovce, Sásová – Kremnička.
19. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: Sásová – Badín, Kremnička – voľno, Rakytovce – Šalková, Savon „B“ – Priechod, Harmanec – Hrochoť, Poniky – Dúbravica.
20. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Poniky, Dúbravica – Harmanec, Hrochoť – Savon „B“, Priechod – Rakytovce, Šalková – Kremnička.
21. kolo, 12. 6. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Badín, Šalková – Sásová, Priechod – Kremnička, Hrochoť – Rakytovce, Dúbravica – Savon „B“.
22. kolo, 19. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Harmanec, Poniky – Savon „B“, Dúbravica – Rakytovce, Hrochoť – Kremnička, Priechod – Sásová, Šalková – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Rakytovce ihrisko Hronsek, Savon „B“ ihrisko Kremnička o 11.30 hod., Kremnička o 9.30 hod., Priechod, Dúbravica, Harmanec predzápas dospelých (120 min.).

I. trieda žiaci sk. „B“
8. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – P. Polhora, voľno – Medzibrod, Jasenie – Brusno, Ľubietová – Závadka.
9. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Ľubietová – Polomka, Závadka – Jasenie, Brusno – voľno, Medzibrod – P. Polhora.
10. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Medzibrod, P. Polhora – Brusno, voľno – Závadka, Jasenie – Ľubietová.
11. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Jasenie – Polomka, Ľubietová – voľno, Závadka – P. Polhora, Brusno – Medzibrod.
12. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Brusno, Medzibrod – Závadka, P. Polhora – Ľubietová, voľno – Jasenie.
13. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Polomka, Jasenie – P. Polhora, Ľubietová – Medzibrod, Závadka – Brusno.
14. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: P. Polhora – Závadka, Brusno – Ľubietová, Medzibrod – Jasenie, P. Polhora – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Závadka, Ľubietová, Jasenie, Polomka predzápas dospelých (120 min.).

Mladší žiaci
11. kolo, 2. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
12. kolo, 9. 4. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
13. kolo, 16. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
14. kolo, 23. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
15. kolo, 30. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
16. kolo, 7. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
17. kolo, 14. 5. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
18. kolo, 21. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
19. kolo, 28. 5. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
20. kolo, 4. 6.2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Podkonice – predzápas dospelých nedeľa 120 min., Savon „B“ nedeľa 9.30 hod. ihrisko Bakossova.

Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 3. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 4. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 10. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 118
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 16 073
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 341
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 463
 5. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 209
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 070
 7. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 405
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 245
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 117
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 878
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

Blíži sa k nám arktický vzduch, k najchladnejším bude patriť náš región

Pre okresy Banská Bystrica a Brezno platí výstraha druhého stupňa, teploty môžu klesať až na mínus 22 stupňov.

Ilustračné foto.

Komunitné testovanie v Banskej Bystrici: 8 459 otestovaných, 72 pozitívnych

Odborníci sa zhodli, že komunitné testovanie zamestnancov z okresu Banská Bystrica malo význam.

Horami, dolami. Folklórny súbor Mostár vydal k jubileu cédečko

Mostár sa vlani dožil krásneho životného jubilea. Pri príležitosti 65. výročia vzniku vydal v poradí tretie cédečko, na ktorom nájdete piesne z Horehronia, Čierneho Balogu a Pohronskej Polhory.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

FOTO: Otužilci vysekali ľad a ponorili sa do rieky v Trenčíne

Pozrite sa na fotky pri ktorých behá po chrbte mráz.

Už ste čítali?