Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Úradná správa OBFZ B. Bystrica 33

Správa sekretariátu
1. Na zasadnutí Rady ObFZ boli predložené návrhy na doplnenie Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2004/2005. Rada v rámci uznesenia prijala tieto návrhy pre jarnú časť, len ako doporučenie.
Návrhy budú akceptované v RS pre ročník 2005/06.
a/ vybaviť hracie plochy kĺbovými rohovými tyčkami /bezpečnosť hráčov/,
b/ na majstrovské stretnutia pripraviť minimálne dve lopty rovnakej značky, ktoré spĺňajú náležitosti PF,
c/ kryté lavičky pre náhradníkov musia byť minimálne pre osem osôb, na požiadanie súpera tieto musia byť doplnenie do počtu maximálne trinásť osôb,
d/ minimálna poriadková pokuta pri inzultácii rozhodcu v MFS: dospelých 3 000,- Sk, mládež 2 000,- Sk.
e/ kapitán družstva svojím podpisom potvrdzuje, že žiadny hráč, ktorý na MFS nastupuje nie je práceneschopný.
2. Na základe viacerých žiadostí o vysvetlenie upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade, ak majú záujem o hráča z FK, ktorý dočasne, alebo aj dlhodobo nemá zaradené družstvo dospelých v súťažiach, je potrebné postupovať v súlade s článkom 29/12 Prestupového poriadku futbalu pre amatérov. To znamená, že ak hráč ohlási hosťovanie z takého FK, a takéto hosťovanie príslušná matrika (ObFZ, RFZ) schváli do termínu ukončenia príslušného súť. roč. (nevyžaduje sa súhlas materského klubu, ale prikladá sa potvrdenie príslušného ObFZ, že FK nemá zaradené družstvo v súťažiach). V prípade, že materský klub ani v ďalšom súť. ročníku opätovne neprihlási družstvo do súťaže ma hráč právo ohlásiť prestup, pričom v takomto prípade príslušná matrika, aj v prípade námietok materského klubu, bez nároku na výchovné takýto prestup schváli. V prípade, že sa jedná o hráča dorastu, postupuje príslušná matrika obdobne, ale hosťovanie sa povoľuje hráčovi do skončenia dorasteneckého veku (čl. 15/d PP). Zároveň upozorňujeme, že uplynutím platnosti RP, alebo neprihlásením družstva FK do súťaže (aj dlhodobejšieho) hráčom FK registrácia v SFZ nezaniká.
3. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa podpisových vzorov, resp. typu pečiatky používanej v podmienkach klubov v rámci úradného styku opätovne dôrazne upozorňujeme funkcionárov klubov, že v zmysle znenia platných zákonov Slovenskej republiky, ako i príslušných ustanovení Futbalových noriem SFZ a v neposlednom rade najmä v záujme ochrany záujmov klubov je nevyhnutné z ich strany okrem iného, vykonať pri akýchkoľvek organizačných, či personálnych zmenách v štruktúre klubu zákonmi a Normami SFZ požadované opatrenia v rámci vnútroklubového režimu. Klub musí mať protokolárne zachytené príslušné zmeny, s vydokladovaným osobným prevzatím písomného vyrozumenia príslušným osobám, resp. musí mať archivovaný doklad o odoslaní písomného vyrozumenia o predmetnej skutočnosti formou doporučenej zásielky. Tieto úkony sú potrebné v súvislosti s obehom dokladov, používania oficiálnych úradných listín klubu, úradných pečiatok (FK, TJ, ŠK a pod.), pretože iba takýmto, právnemu poriadku zodpovedajúcim spôsobom zamedzia nežiadúcim javom vo všeobecnosti, ale najmä pri realizácií hosťovania resp. prestupoch hráčov klubu (v prípade ktorých sú príslušné matričné orgány povinné akceptovať riadne vyplnené a potvrdené prestupové lístky, bez ohľadu na prípadné zmeny v personálnom obsadení vedenia klubu TJ, ŠK a pod. v čase podpísania resp. podania prestupových dokladov). Matrika SFZ resp. Matričné komisie ObFZ a RFZ budú pri uvedených administratívnych úkonov pokračovať výhradne v zmysle platných Futbalových noriem SFZ. V prípade, že z úrovne klubu (TJ, ŠK), resp. hráča konajúceho v prestupovom konaní príde k doručeniu dokladov (prestupových lístkov, resp. iných dokladov) a z takéhoto konania vznikne klubu (TJ, ŠK a pod.) majetková ujma, má právo poškodená strana uplatňovať si náhradu škody po odsúhlasení predmetnej záležitosti s príslušným riadiacim zväzom v občiansko-právnom konaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
Vzhľadom k nepriaznivému stavu hracích plôch ŠTK ruší 14. kolo I. triedy a 16. kolo II. triedy sk. „A“, ktoré sa malo odohrať 27. marca 2005 a 15. kolo I. triedy, 17. kolo II. triedy sk. „A“ včetne II. kola ml. žiakov, ktoré sa mali odohrať v dňoch 2. a 3. apríla 2005. Náhradné termíny ŠTK určí dodatočne.
1. Oznamujeme všetkým družstvám, ktoré štartujú v súťaži II. trieda sk. „A“, že FK Sokol Nemecká odhlásila svoje družstvo dospelých zo súťaže. Družstvá, ktoré podľa vylosovania mali hrať s Sokol Nemecká budú mať voľno. ŠTK upraví tabuľku II. triedy sk. „A“ bez výsledkov družstva Nemeckej.

Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla
1. Oznamujeme všetkým družstvám žiakov ktoré štartujú v I. tr. sk. „B“, že do jarnej časti súťažného ročníka 2004/2005 bolo zaradené na voľné miesto mimo súťaž družstvo žiakov Petrochema Dubová. Výsledky družstva žiakov Dubovej nebudú zaratované do tabuľky. Družstvo svoje stretnutia odohrá na ihrisku v Nemeckej.

Skryť Vypnúť reklamu

Jarná obrátka súťaží mládeže
I. trieda dorast
10. kolo, 10. 4. 2005 o 13.00 hod.: Rakytovce – Braväcovo, Polomka – Jakub, Dubová – Michalová, Malachov – Poniky, voľno – Brusno.
11. kolo, 17. 4. 2005 o 13.30 hod.: Malachov – Rakytovce, Poniky – voľno, Brusno – Dubová, Michalová – Polomka, Jakub – Braväcovo.
12. kolo, 24. 4. 2005 o 13.30 hod.: Rakytovce – Jakub, Braväcovo – Michalová, Polomka – Brusno, Dubová – Poniky, voľno – Malachov.
13. kolo, 1. 5. 2005 o 14.00 hod.: voľno – Rakytovce, Malachov – Dubová, Poniky – Polomka, Brusno – Braväcovo, Michalová – Jakub.
14. kolo, 8. 5. 2005 o 14.00 hod.: Rakytovce – Michalová, Jakub – Brusno, Braväcovo – Poniky, Polomka – Malachov, Dubová – voľno.
15. kolo, 15. 5. 2005 o 14.00 hod.: Dubová – Rakytovce, voľno – Polomka, Malachov – Braväcovo, Poniky – Jakub, Brusno – Michalová.
16. kolo, 22. 5. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Brusno, Michalová – Poniky, Jakub – Malachov, Braväcovo – voľno, Polomka – Dubová.
17. kolo, 29. 5. 2005 o 14.30 hod.: Polomka – Rakytovce, Dubová – Braväcovo, voľno – Jakub, Malachov – Michalová, Poniky – Brusno.
18. kolo, 5. 6. 2005 o 14.30 hod.: Rakytovce – Poniky, Brusno – Malachov, Michalová – voľno, Jakub – Dubová, Braväcovo – Polomka.
Schválene výnimky hracích dní a časov: Michalová ihrisko P. Polhora, Rakytovce ihrisko Hronsek, Brusno, Poniky, Polomka, Braväcovo – sobota UHČ dospelých.

Skryť Vypnúť reklamu

I. trieda žiaci sk. „A“
12. kolo, 10. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Šalková, voľno – Priechod, Sásová – Hrochoť, Kremnička – Dúbravica, Rakytovce – Poniky, Savon „B“ – Harmanec.
13. kolo, 17. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Badín, Harmanec – Rakytovce, Poniky – Kremnička, Dúbravica – Sásová, Hrochoť – voľno, Priechod – Šalková.
14. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Priechod, Šalková – Hrochoť, voľno - Dúbravica, Sásová – Poniky, Kremnička – Harmanec, Rakytovce – Savon „B“.
15. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Rakytovce – Badín, Savon „B“ – Kremnička, Harmanec – Sásová, Poniky – voľno, Dúbravica – Šalková, Hrochoť – Priechod.
16. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Hrochoť, Priechod – Dúbravica, Šalková – Poniky, voľno – Harmanec, Sásová – Savon „B“, Kremnička – Rakytovce.
17. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Kremnička – Badín, Rakytovce – Sásová, Savon „B“ – voľno, Harmanec – Šalková, Poniky – Priechod, Dúbravica – Hrochoť.
18. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Dúbravica, Hrochoť – Poniky, Priechod – Harmanec, Šalková – Savon „B“, voľno – Rakytovce, Sásová – Kremnička.
19. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: Sásová – Badín, Kremnička – voľno, Rakytovce – Šalková, Savon „B“ – Priechod, Harmanec – Hrochoť, Poniky – Dúbravica.
20. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Poniky, Dúbravica – Harmanec, Hrochoť – Savon „B“, Priechod – Rakytovce, Šalková – Kremnička.
21. kolo, 12. 6. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Badín, Šalková – Sásová, Priechod – Kremnička, Hrochoť – Rakytovce, Dúbravica – Savon „B“.
22. kolo, 19. 6. 2005 o 10.00 hod.: Badín – Harmanec, Poniky – Savon „B“, Dúbravica – Rakytovce, Hrochoť – Kremnička, Priechod – Sásová, Šalková – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Rakytovce ihrisko Hronsek, Savon „B“ ihrisko Kremnička o 11.30 hod., Kremnička o 9.30 hod., Priechod, Dúbravica, Harmanec predzápas dospelých (120 min.).

I. trieda žiaci sk. „B“
8. kolo, 24. 4. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – P. Polhora, voľno – Medzibrod, Jasenie – Brusno, Ľubietová – Závadka.
9. kolo, 1. 5. 2005 o 10.00 hod.: Ľubietová – Polomka, Závadka – Jasenie, Brusno – voľno, Medzibrod – P. Polhora.
10. kolo, 8. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Medzibrod, P. Polhora – Brusno, voľno – Závadka, Jasenie – Ľubietová.
11. kolo, 15. 5. 2005 o 10.00 hod.: Jasenie – Polomka, Ľubietová – voľno, Závadka – P. Polhora, Brusno – Medzibrod.
12. kolo, 22. 5. 2005 o 10.00 hod.: Polomka – Brusno, Medzibrod – Závadka, P. Polhora – Ľubietová, voľno – Jasenie.
13. kolo, 29. 5. 2005 o 10.00 hod.: voľno – Polomka, Jasenie – P. Polhora, Ľubietová – Medzibrod, Závadka – Brusno.
14. kolo, 5. 6. 2005 o 10.00 hod.: P. Polhora – Závadka, Brusno – Ľubietová, Medzibrod – Jasenie, P. Polhora – voľno.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Závadka, Ľubietová, Jasenie, Polomka predzápas dospelých (120 min.).

Mladší žiaci
11. kolo, 2. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
12. kolo, 9. 4. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
13. kolo, 16. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
14. kolo, 23. 4. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
15. kolo, 30. 4. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
16. kolo, 7. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Jupie „C“, Savon „B“ – Podkonice, Brusno – Kremnička.
17. kolo, 14. 5. 2005 o 10.00 hod.: Brusno – Podbrezová „C“, Kremnička – Savon „B“, Podkonice – Jupie „C“.
18. kolo, 21. 5. 2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Podkonice, Jupie „C“ – Kremnička, Savon „B“ – Brusno.
19. kolo, 28. 5. 2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“, Brusno – Jupie „C“, Kremnička – Podkonice.
20. kolo, 4. 6.2005 o 10.00 hod.: Podbrezová „C“ – Kremnička, Podkonice – Brusno, Jupie „C“ – Savon „B“.
Schválené výnimky hracích dní a časov: Podkonice – predzápas dospelých nedeľa 120 min., Savon „B“ nedeľa 9.30 hod. ihrisko Bakossova.

Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 266
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 488
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 20 736
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 971
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 910
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 633
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 815
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 732
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 593
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 8 925
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Neprekonané zabezpečenie auta prichádza do Banskej Bystrice

Firma VAM system, stojaca za legendárnym zabezpečovacím systémom auta, otvára novú pobočku.

Vampire LITE je elektromechanický zabezpečovací systém, ktorý chráni vaše vozidlo komplexne.
Michal Pančík.

Mestský úrad až do odvolania zatvorili

V obmedzenom režime funguje len Matričný úrad, ohlasovňa pobytu a Klientske centrum.

V detskej nemocnici začali s inovatívnou liečbou cystickej fibrózy

Aktuálne je nový liek podávaný prvému pacientovi, desaťročnej Nelke.

Všetci držia Nelke palce.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Už ste čítali?