Piatok, 14. august, 2020 | Meniny má MojmírKrížovkyKrížovky

V Štátnej vedeckej knižnici otvoria výstavu Ondreja Ďuriana a Pavla Károlyho

V Galérii v podkroví ŠVK sa vernisáž výstavy uskutoční vo štvrtok 30. januára, výstava potrvá do 6. marca.

BANSKÁ BYSTRICA. V Galérii v podkroví Štátnej vedeckej knižnice sa vo štvrtok uskutoční vernisáž výstavy 2JA, na ktorej predstavia svoju tvorbu výtvarníci a dlhoroční pedagógovia Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici Ondrej Ďurian a Pavel Károly. Vernisáž sa uskutoční o 17.00, výstava potrvá až do 6. marca.

Autorov predstavuje kurátor výstavy Daniel Haas Kianička z NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici:

Pavel Károly (24. máj 1951, Šumiac)

Dejiny mesta Kremnice sú nerozlučne späté s históriou rytectva a medailérstva. Rytci pôsobili v meste už od 14. storočia, kedy tu bola založená mincovňa (1328). Najstarším podľa mena známym rytcom mincovne je rytec Lienhart, doložený v roku 1450.

Skryť Vypnúť reklamu

Zakladateľom kremnického, a teda aj uhorského a slovenského medailérstva bol Krištof Füssel (1541). Je úžasné, že tradície ryteckého a medailérskeho umenia pretrvali kontinuitne v Kremnici až podnes. Pestujú sa v samotnej mincovni, na strednej umelecko-priemyselnej škole, ale aj medzi výtvarníkmi v slobodnom povolaní. V meste je množstvo „ateliérov“ skrývajúcich mnohé rytecké a medailérske tajomstvá.

Jedným z dôležitých nositeľov uvedených tradícií je Pavel Károly, rodák zo Šumiaca a naturalizovaný Kremničan. Medzi rokmi 1966 – 1970 vyštudoval v Kremnici na Strednej umeleckopriemyselnej škole odbor plošné a plastické rytie kovov. Od roku 1972 nastúpil na túto školu ako pedagóg a mladých výtvarníkov tu vychovával až do odchodu na dôchodok v roku 2014.

Skryť Vypnúť reklamu

Popri pedagogických aktivitách sa intenzívne venoval a dodnes venuje aj vlastnej umeleckej tvorbe. V jej rámci sa špecializuje na tvorbu medailí, a to razených, liatych, frézovaných i ručne rytých. Je aj autorom viacerých insígnií a pečatidiel pre slovenské mestá a obce, ako i vysoké školy. Venuje sa tiež tvorbe obehových, zberateľských a pamätných mincí – medzi rokmi 1998 – 2018 mal realizovaných až desať takýchto autorských mincí. Okrem toho aj maľuje a kreslí.

Vystavoval mnohokrát doma aj v zahraničí. Z výstav je potrebné spomenúť predovšetkým jeho účasť na desiatich ročníkoch svetových medailérskych prehliadok medzinárodnej medailérskej organizácie FIDEM (1992, Londýn až 2018, Ottawa). Zúčastnil sa medzinárodného sympózia medailí v Kremnici (2015) a je členom Združenia medailérov Slovenska (od jeho vzniku v roku 1990).

Skryť Vypnúť reklamu

Popri tvorbe mincí, insígnií a ďalších artefaktov (napríklad pamätných tabúľ) sa Pavel Károly intenzívne od polovice 80. rokov 20. storočia venuje voľnotematickej medailérskej tvorbe. Súčasná definícia medaily je omnoho širšia ako v minulosti a zahŕňa aj diela z rôznych alternatívnych materiálov, vyhotovené množstvom viac či menej príbuzných techník a tvarovo oscilujúca medzi klasickým tvarom medaily a plakety a rôznymi presahmi k reliéfu či drobnej plastike.

Tieto tendencie sa jasne ukazujú aj na výstavách FIDEM a reprezentuje ich aj tvorba Pavla Károlyho (sám v súvislosti s modernou definíciou medaily hovorí o formáte „grafického listu“). Pri tvorbe využíva niekoľko základných technických či technologických postupov. Jednak tvorí medaily, ktoré sú výsledkom kombinácie frézovania a ručného rytia do bronzu a následného patinovania, potom sú to medaily odlievané z bronzu a častokrát dotvorené nanášaním farby, ďalej diela z bridlice tvorivo opracované rytím a doplnené farbením a bronzovými fragmentmi a napokon tzv. asambláže, teda trojrozmerné koláže vypracované technikou kutia železa a doplnené vsadenými bronzovými prvkami či rozmanitými predmetmi z každodenného života človeka, resp. artefakty zo zvyškov bronzového plechu a častí vytvorených rytím.

Pavel Károly sa na výstave 2JA prezentuje tridsiatimi medailérskymi artefaktmi, a to tak jednotlivými kusmi, ako aj dielami realizovanými ako diptychy a triptychy. Diela sú výberom z jeho tvorby z rokov 1985 – 2017. Väčšinou boli vystavované jednotlivo, takže ich komplexná prezentácia zasadzuje tvorbu Pavla Károlyho do nového významového kontextu. Tematicky diela vychádzajú z osobného života autora, alebo sú reflexiami spoločenského diania. Pavlovi Károlymu v nich ani tak nejde o zachytenie tradičného kánonu krásy, ale skôr o zhmotnenie osobnej ľudskej skúsenosti a alegorické zobrazenie života spoločnosti. Osobné témy zastupuje napríklad medaila Obrázky zo života, ktorou sa autor pokúsil vyrovnať s témou ľahostajnosti a rezignácie v živote človeka. Spoločensky exponované témy autora majú často konkrétne inšpirácie (udalosti v bývalej Juhoslávii, havária v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima, kauza Gorila, koncentrácia moci v rukách konkrétnych politikov atď.). Iné zhmotňujú v umeleckej forme základné charakterové vlastnosti človeka, a to v ich vzájomnom protiklade a protirečivosti.

Napríklad na medaile Vízia je to antropomorfne stvárnené slnko vyžarujúce „hrejivé“ lúče vytvorené z vystrelených nábojníc. Do diptychu Babylon je pretavená téma zdanlivo márneho úsilia človeka o nesmrteľnosť (schody zikkuratu – Babylonskej veže prechádzajúce cez ženské lono), triptych Zlo predstavuje tému zneužitia politickej moci (kľúče ako symbol slobody a zároveň kontrastne ako symbol „kľúča“ k moci), dielo Rezignácia zase zosobňuje údel bezmocného človeka „kmásaného“ diktátom rôznych záujmových skupín i neosobných spoločenských síl. Tvorba Pavla Károlyho má tak svoj dôležitý vnútorný psychologický i širší sociálny rozmer.

Ondrej Ďurian (10. september 1951, Nevoľné pri Kremnici)

Mesto Kremnica bolo vždy umeleckým centrom. Už v stredoveku tu pôsobili majstri rytci, zlatníci, stavitelia, iluminátori atď. Kremnica je stelesnením jedinečných výtvarných hodnôt gotiky a sčasti aj baroka a historizujúcich smerov 19. storočia. To všetko vidno predovšetkým v jej architektonických pamiatkach a zachovaných maliarskych a sochárskych dielach. Kremnica však zároveň žije aj súčasným umením. O to viac, že je to mesto, kde pôsobí zrejme najviac výtvarníkov na počet obyvateľov na Slovensku. Za fasádami starších i novších domov vytrvalo pracujú umelci rôznych výtvarných smerov.

K popredným z nich patrí aj Ondrej Ďurian, rodák z Nevoľného pri Kremnici. Výtvarné vzdelanie získal na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici (1967 – 1971, odbor zlatníctvo a strieborníctvo) a na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1971 – 1976, dvojodbor slovenský jazyk – výtvarná výchova). Celý svoj profesionálny život zasvätil výučbe mladých talentov na strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, kde pôsobil ako odborný pedagóg na odbore zlatníctva strieborníctva (1976 – 2018).

V roku 2018 odišiel do dôchodku, svet umenia ho však obklopuje aj naďalej. Vystavoval na Slovensku i v zahraničí. Bol členom združenia šperkárov Aura a je členom Združenia medailérov Slovenska. Viackrát sa zúčastnil Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici. V roku 2005 získal na medzinárodnej šperkárskej súťaži v Bazileji (Tahitian Pearl Trophy International) celkové druhé miesto.

Vlastnej voľnej umeleckej tvorbe sa venuje kontinuálne od študentských čias. Na začiatku sa zameral na tvorbu drevených plastík. Neskôr sa významne venoval tvorbe umeleckého šperku, pričom kombinoval drahé kovy s rôznymi ďalšími materiálmi – drevo, kosť, slonovina, uhlie, rohovina, drahokamy (najmä opály), plasty atď. Autorsky stojí okrem toho aj za viacerými insígniami vysokých škôl, rôznymi hodnostnými reťazami (rektorské, fakultné, primátorské), cenami (Bienále ilustrácií Bratislava), realizáciami relikviárov a krížov pre cirkevné chrámové objekty a ďalších úžitkových predmetov. Popri nepretržitej tvorbe šperku sa začal zhruba od začiatku nového milénia venovať intenzívne aj tvorbe drobnej kovovej plastiky – medailí, objektov vychádzajúcich zo šperku i tepaných, kovaných, montovaných a ohýbaných plastík z medi a mosadze.

Pre výstavu 2JA pripravil zo svojej najnovšej tvorby zhruba štyridsať objektov komornej kovovej plastiky z medi. Ide o špecifický jedinečný prístup k sochárskej tvorbe. Technikami nahrievania, stáčania, strihania, naklepávania a niekedy aj spájania sa usiluje pokoriť málo ohybný materiál medenej platne. Je fascinujúce sledovať ako sa z „mŕtveho“ tvaru stáva plastika plná života, gest a pohybov, ako sa rozrastá do priestoru. Rozvíja sa ako kvet a vypĺňa okolité prostredie. Je fascinujúce, že tieto plastiky sú často vytvorené iba z jedného kusu kovu a len občas dodatočne spájané.

Autorove komorné sochy predstavujú tematicky širokú skupinu postáv a objektov – ľudských bytostí, mýtických bohýň, bájnych hrdinov, historických figúr, zvierat, hláv a torz, abstraktných tvarov atď. Ich paleta je nesmierne pestrá, pôsobivá a plná fantázie. Jednotlivé diela sú výsostne imaginatívne, akoby vyrastali z inej dimenzie a zhmotňovali sa v realite, ktorá nás obklopuje. Diela tak pôsobia bezprostredne na predstavivosť človeka a vyvolávajú v ňom veľkú zvedavosť. Túžime sa o podstate prezentovaných tém dozvedieť viac, no zároveň tá, tak ako sám život, zostáva pre nás do určitej miery skrytá ako tajomstvo. A hoci podstatu vecí často iba tušíme, vedú nás spoľahlivo krajinou života.

Plastiky sú štylizované, prechádzajú postupne od reálnych objemov k štylizácii tvaru a niekedy vyslovene k jeho abstrakcii. Ukotvené sú však zároveň aj v realite, vychádzajú z nej, a to prostredníctvom fyzických stôp po formovaní kovu. Za všetko hovoria názvy diel –Deva so závojom na ramenách, Dievča – vietor (vejúca drapéria), Na krídlach sna, Dvaja vtáci (postavy prechádzajúce do krídel), Hlava – sen, Postava s bremenom, Don Quijote, Havran – mor, Zver atď. V poslednom období sa autor venuje aj tvorbe plastík plných „hrčovitých“ či „uzlovitých“ tvarov symbolizujúcich zápas medzi človekom a svetom. Napriek prekážkam, ktoré je potrebné zdolávať, a vynaloženej námahe (energii) a protirečivosti svojich skutkov, by sa mal človek usilovať o to, aby za každých okolností zostal ušľachtilou bytosťou.

Sám autor o svojej tvorbe napísal: „Bolo to také jednoduché, šiel som po ceste... (videl som) jasné slová, vety i príbehy. Ak však slovám dávam podobu alebo ich hovorím, strácam ich... Dávam veci do súvislostí. Text, kresba, maľba, šperk či plastika majú rovnakú podstatu... na konci sa vždy zjavia ako umelecké dielo.“ Ondrej Ďurian sa usiluje vo svojej tvorbe hľadať pre vlastné myšlienky adekvátne slová, tvary, a to v podobe sochy – básne. Jeho postavy vystupujú z plochy medeného plechu akoby „sami z neho rástli“ a po vynaložení tvorivého úsilia je vždy výsledkom „podoba kohosi a čohosi – zakaždým niekoho a niečoho iného.“

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Deväť vecí, ktoré môžete zažiť na Santorini
 2. Tipy na nákupy pre školáka, ktoré by ste mali stihnúť ešte dnes
 3. Krížovkársky magazín Lišiak opäť v denníku SME
 4. Stráviť dovolenku na juhu Čiech môžete tento rok výhodnejšie!
 5. Poznáte v Banskej Štiavnici aj tieto miesta?
 6. Je lepšie vyberať zásnubný prsteň vo dvojici, alebo tajne?
 7. Mimoriadna akcia: K ročnému online predplatnému kávovar zdarma
 8. Reportáž: Ako sa rodí kvalitné slovenské jahňacie mäso
 9. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov
 10. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť
 1. Deväť vecí, ktoré môžete zažiť na Santorini
 2. Výmena rozvodov na Sekčove si vyžiada odstávku teplej vody
 3. V zdravom tele zdravý duch
 4. V Košiciach pribudlo 60 nových nájomných bytov
 5. Tipy na nákupy pre školáka, ktoré by ste mali stihnúť ešte dnes
 6. Štartuje projekt Futbal v meste
 7. Mio Pilot: moderní navigace s bezplatnými aktualizacemi
 8. Poznáte v Banskej Štiavnici aj tieto miesta?
 9. Stráviť dovolenku na juhu Čiech môžete tento rok výhodnejšie!
 10. Je lepšie vyberať zásnubný prsteň vo dvojici, alebo tajne?
 1. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov 20 231
 2. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť 19 359
 3. Reportáž: Ako sa rodí kvalitné slovenské jahňacie mäso 14 808
 4. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony? 13 928
 5. Poznáte v Banskej Štiavnici aj tieto miesta? 12 302
 6. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete 11 661
 7. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy 11 535
 8. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty 9 326
 9. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 9 217
 10. Gaderská dolina poteší celú rodinu 9 191
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Hľadáte prácu? Máme pre vás zaujímavú ponuku

Ste zodpovedný, máte obchodného ducha a hľadáte prácu v silnej a stabilnej spoločnosti? Napíšte, možno hľadáme práve vás.

Dovolenka v Trnave, dobrý nápad!

Sú mestá, ktorými sa prejdete a cítite sa v nich ako doma. Majú výnimočnú atmosféru, ktorá si získa každého a vždy objavíte niečo nové. Presne taká je Trnava.

Rodinné vinárstvo Terra Parna

Vianočný koncert v breznianskej Aréne sa tento rok neuskutoční

Opatrenia, súvisiace s pandémiou, zasiahli aj do kultúrneho života.

Vianočný koncert z vlanajšieho roka sa niesol v duchu výbornej atmosféry.

Muža, ktorý po nehode ležal dolu tvárou v Hrone, zachránili policajti v poslednej chvíli

Nebyť precízneho zásahu policajtov zo Slovenskej Ľupče, zrejme by už nežil.

Policajt ukazuje miesto, kde našli zraneného muža.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Trenčianskom a Novomestskom okrese sa na rodinných oslavách nakazilo 22 ľudí

Všetci pozitívne testovaní v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom boli účastníkmi rodinných osláv.

Únik plynu s následným požiarom v Dubnici nad Váhom + foto

Hasiči momentálne zasahujú pri úniku plynu s následným požiarom v Dubnici nad Váhom.

AKTUÁLNE: Záchranné zložky zasahujú pri nehode troch áut, cesta je uzavretá

Ak cestujete smerom na Figu a Stránku, rátajte so zdržaním.

Už ste čítali?