Streda, 20. február, 2019 | Meniny má Lívia

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ B. Bystrica č. 1

Správa sekretariátu
ZMENY A DOPLNKY PRAVIDIEL FUTBALU
Pravidlo 3 - „ POČET HRÁČOV“
Ostatné stretnutia
Súčasný text
V ostatných stretnutiach môže byť nasadených až 6 náhradníkov.
Nový text
V stretnutiach národných „A“ družstiev je možné vystriedať maximálne 6 hráčov. Vo všetkých
ostatných stretnutiach môže nastúpiť väčší počet náhradníkov pokiaľ :
- sa družstvá dohodnú na maximálnom počte náhradníkov
- ak je rozhodca informovaný pred začiatkom stretnutia.
Pokiaľ rozhodca nie je informovaný, alebo ak pred stretnutím nedošlo k dohode medzi družstvami, nie je povolený väčší počet náhradníkov ako 6.
Odôvodnenie : Táto zmena objasňuje a vysvetľuje súčastné znenie.
Pravidlo 3 – „POČET „ HRÁČOV“
Trestné ustanovenia
- odrážka č. 3
Súčasný text
Na hru sa nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia
hry.
Nový text
Na hru sa nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia
hry.
Odôvodnenie : Uvedené môže byť považované za priestupok striedajúceho mužstva, ak striedajúci hráč
vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu a jeho mužstvo by malo byť potrestané nepriamym kopom.
Pravidlo 5 – „ROZHODCA“
Rozhodnutia rozhodcu
Súčasný text
Rozhodca môže zmeniť (odvolať) svoje rozhodnutie, iba v prípade ak si uvedomil, že bolo nesprávne, a to buď na základe vlastného uváženia, alebo na základe oznámenia asistenta rozhodcu, ale len v čase
kým sa hra znova nezačala.
Nový text
Rozhodca môže zmeniť (odvolať) svoje rozhodnutie, iba v prípade ak si uvedomil, že bolo nesprávne, a to buď na základe vlastného uváženia, alebo na základe oznámenia asistenta rozhodcu, ale len v čase kým sa hra znovu nezačala, alebo stretnutie nebolo ukončené.
Odôvodnenie : Text potrebuje byť vysvetlený, pretože v praktickej situácii, ktorá nastala vo Francúzsku, rozhodca videl signál asistenta rozhodcu po tom, čo ukončil zápas.
Pravidlo 11 –„ HRÁČ MIMO HRY“
Nové rozhodnutie Medzinárodnej rady FA č. 1
V definícii postavenia mimo hry výraz „hráč je bližšie k bránkovej čiare súpera“ znamená, že ktorákoľvek časť jeho hlavy, tela alebo nôh je bližšie k bránkovej čiare súpera ako lopta alebo predposledný hráč súpera. Paže (časť hornej končatiny od ramena k dlani) nie su zahrnuté v tejto definícii.
Odôvodnenie : Futbal sa hrá hlavou, telom a nohami. Ak tieto sú bližšie k bránkovej čiare súpera, vznika, potenciálna možnosť výhody. Výhoda nebude získaná, ak iba paže sú pred súperom.
Nové rozhodnutie medzinárodnej rady FA č. 2.
Definície podmienok aktívnej účasti v hre sú nasledovné : (podmienky pre posudenie, kedy sa hráč v postavení mimo hry aktívne zapojí do hry)
- hráč ovplyvňuje hru, ak s loptou hrá alebo sa jej dotkne potom, čo sa jej dotkol alebo prihral jeho spoluhráč,
- hráč ovplyvňuje súpera, ak mu zabráni hrať s loptou alebo mu nedá možnosť hrať s loptou tým, že bráni súperovi vo výhľade alebo pohybe,
- ak ovplyvňuje súpera svojimi pohybmi, gestami a podľa rozhodcu sa hráča súpera snaží oklamať a rušiť,
- hráč v postavení mimo hry získa zo svojho postavenia výhodu, ak hrá s loptou, ktorá sa k nemu odrazí od bránkovej žrde, brvna alebo od hráča súpera.
Odôvodnenie : Uvedené definície boli skúšané a menené v priebehu dvoch sezón tak, aby čo najlepšie vystihovali interpretáciu schválenú Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB) v septembri. Tieto definície poskytujú presný výklad Pravidla XI.
Pravidlo 12 – „ZAKÁZANA HRA A NEŠPORTOVÉ SPR8VANIE“
Osobné tresty
Súčasný text
Žltá červená karta môže byť udelená iba hráčovi a náhradníkovi.
Nový text
Žltá červená karta môže byť udelená iba hráčovi a náhradníkovi (ktorý je uvedený v zápise) alebo vystriedanému hráčovi. Rozhodca je oprávnený udeľovať osobné tresty od okamžiku, keď vstúpi na hraciu plochu, až do chvíle keď po ukončení stretnutia opustí hraciu plochu.
Odôvodnenie : Je dôležité definovať, kedy je rozhodca oprávnený ukázať (udeliť) červené alebo žlté karty. Pokiaľ k incidentom na hracej ploche dôjde po skončení stretnutia, skôr ako rozhodca opustí hraciu plochu, musí rozhodca viditeľne udeliť hráčovi osobný trest pomocou ŽK alebo ČK. Má to teda byť efektívnejší postup ako súčastná prax, keď je priestupok iba oznamovaný riadiacemu orgánu súťaže.
Pravidlo 12 – „ZAKÁZANA HRA A NEŠPOERTOVÉ SPRÁVANIE“
Rozhodnutie Medzinárodnej rady FA č.4.
Súčasný text
Podrazenie súpera zozadu, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera musí byť potrestané ako surová hra.
Nový text
Podrazenie súpera, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera, musí byť posudzované ako surová hra.
Odôvodnenie : Zákrok zozadu ale takisto zboku alebo spredu, ktorý zraňuje alebo môže zraniť súpera, musí byť trestaný ako surová hra.
Pravidlo 14 – „POKUTOVÝ KOP“
Trestné ustanovenia
Hráč ktorý vykonáva pokutový kop poruší pravidlá futbalu : - odrážka 3
Súčasný text
Ak nebol dosiahnutý gól, pokutový kop sa neopakuje.
Nový text
Ak nebol dosiahnutý gól, rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva. Spoluhráč toho hráča, ktorý pokutový kop vykonáva, vkročí do pokutového územia alebo je bližšie k značke pokutového kopu ako 9.15 m.
- odrážka 3
Súčastný text
Ak nebol dosiahnutý gól, pokutový kop sa neopakuje
Nový text
Ak nebol dosiahnutý gol, rozhodca hru preruší a na hru nadviaže nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná brániace družstvo.
Odôvodnenie : Súčastný text bol zmätočný a viedol k rozdielnym interpretáciam.
Pravidlo 15 – „VHADZOVANIE LOPTY“
Postup
Sučasný text :Hráč ktorý vhadzuje loptu musí byť:
- tvárou obrátený k hracej ploche
- aspoň časťou oboch nôh stojí na postranej čiare alebo za postranou čiarov mimo hracej plochy
- loptu vhadzuje oboma rukami ponad hlavu
Vhadzujúci hráč nesmie hrať s loptou prv, kým sa lopty nedotkne alebo ju nezahrá iný hráč. Lopta je v hre okamihu, akonáhle sa dostane na hraciu plochu.
Nový text
Hráč ktorý vhadzuje loptu musí byť:
- tvárou obrátený k hracej ploche
- aspoň časťou oboch nôh stáť na postrannej čiare alebo za postrannou čiarou mimo hracej plochy
- loptu vhadzovať oboma rukami ponad hlavu
Vhadzujúci hráč nesmie hrať s loptou prv, kým sa lopty nedotkne alebo ju nezahrá iný hráč.
Všetci hráči súpera musia stáť najmenej 2 (dva) metre od miesta vhadzovania.
Lopta je v hre okamihu, akonáhle sa po správnom vhadzovaní dostane na hraciu plochu.
Odôvodnenie : Je rastúcim trendom, že hráči súpera sa postavia bezprostredne pred vhadzujúceho hráča, s nohami temer na postrannej čiare.Nedôjde síce k porušeniu Pravidla 15, ale vhadzujúci hráč je celkom iste rušený respektíve ovplyvňovaný pri vhadzovaní. Navyše tu vzniká možnosť, že medzi oboma hráčmi môže prísť ku konfliktu a konfrontačnej situácii. V súčasnosti sú jedinými hernými situáciami, kde nie je predpísaná určitá vzdialenosť medzi hráčmi, rozhodcovská lopta a práve vhadzovanie a táto zmena stavia vhadzovanie na úroveň ostatných pravidiel. Veľké množstvo členských asociácii i tak neoficiálne uplatňuje určitú predpísanú vzdialenosť v týchto situáciách a navrhovaná úprava zaistí zjednotenie pri aplikácii tohto pravidla.
2. INFORMÁCIA
Pravidlo 12 – „Zakázaná hra a nešportové správanie
Nasledujúci návrh bol predložený FIFA ako nové rozhodnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB).
Pokiaľ v okamihu, keď rozhodca preruší hru, aby nariadil voľný kop, sa ktorýkoľvek hráč družstva, ktoré sa dopustilo zakázanej hry, úmyselne dotkne lopty, bude napomenutý za zdržovanie hry. Rovnako bude potrestaný i hráč, ktorý sa úmyselne dotkne lopty v okamihu, keď je nariadené vhadzovanie alebo kop z rohu v prospech družstva súpera. Napomenutý bude i hráč, ktorý zoberie loptu z bránkovej siete (priestoru brány) potom, keď jeho družstvo dosiahlo gól (a má nasledovať výkop súperovým družstvom).
Odôvodnenie : jasne vymedzenie hranice majú zabrániť nešportovému taktickému zdržiavaniu hry, ako je držanie lopty niekoľko sekúnd alebo zahodenie (odhodenie, vyhodenie do výšky), pričom sa brániace
družstvo stihne sformovať do obranného postavenia. Malo by sa tiež zabrániť zbytočným bojom hráčov o loptu v prerušenej hre
Medzinárodný výbor pre pravidlá (IFAB) sa rozhodol povoliť FIFA experimentovať s týmto návrhom na Majstrovstvách sveta juniorov v Holandsku a na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v Peru. FIFA bude o výsledku experimentu informovať na ďalšom zasadnutí.
LOPTA
Medzinárodný výbor pre pravidlá (IFAB) dal FIFA povolenie experimentovať s novou technológiou snímania bránkovej čiary na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v Peru 2005 a Majstrovstvách sveta klubov TOYTA Cup v Japonsku. FIFA bude informovať na ďalšom zasadnutí.
Zmeny v pravidlách hry vchádzajú do platnosti dňom 1. júla 2005 a pokyny a nariadenia vchádzajú v platnosť ihneď.
Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
1. Upozorňujeme FK v pôsobnosti ObFZ Ban.Bystrica na dodržanie RS 2005/06 Športovo - technické zásady – body:
a) povinnosť mať v súťaži mládežnícke družstvo
c) uhradiť v I.tr. za dvoch rozhodcov spolu 4000 Sk., v II. tr. za jedného rozhodcu 1500 Sk.
f) najneskôr do začiatku súťaže predložiť súpisky resp. zoznamy hráčov.
2. Nariaďujeme družstvám dospelých hrajúcim I. triedu vypisovať „Zápisy o stretnuti“ pisacím strojom resp. PC.
3. Upozorňujeme FK na opravu RS súťaž dospelých I. trieda, ktorá bola nanovo vylosovaná.
Oprava RS II. trieda sk. B
2. kolo - 21. 8. o 16.00: Závadka - Osrblie, 13. kolo - 9. 4. 2006 o 15.30: Osrblie - Závadka, 4. kolo . 4. 9. 2005 o 15.30: Šumiac - voľný žreb, voľný žreb - Šumiac, 5. kolo - 11. 9. 2005 o 16.00: H. Lehota - P. Polhora, 16. kolo - 30. 4. 2006 o 16.00 P. Polhora - H. lehota
Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla
1. Upozorňujeme družstvá, ktoré štartujú v súťažiach ObFZ na povinnosť predložiť zoznamy a súpisky hráčov pre súťažný ročník 2005/06 najneskôr do 23.8.2005. Družstvá, ktoré súpisky resp. zoznamy nepredložia budú postúpené na DK ObFZ z návrhom poriadkovej pokuty.
2. Opravy RS 2005/06: I. trieda Dorast
5. kolo - 2. 10. 2005 o 12.00: Poniky - Rakytovce, 14. kolo - 21. 5. 2006 o 14.30: Rakytovce – Poniky.
I. trieda Žiaci sk. B
1. kolo - 4. 9. 2005o 10.00: Závadka - Medzibrod, 8. kolo - 23. 4. 2006 o 10.00: Medzibrod - Závadka.
3. Upozorňujeme družstvá štartujúce v kategórií dorastu, že Braväcovo, Polomka, Nemecká odohrajú svoje doma vylosované MFS v sobotu ÚHČ dospelých.
Správa DK predseda – Július Kliment
Na základe podkladov uverejnených v Spravodaji ObFZ č. 46 zo dňa 29. 6. 2005 na návrh HK DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26. 7. 2005 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám :
FK Osrblie, D. Lehota, Beňuš, Savon (žiaci), Rakytovce (dorast), H. Lehota.
Zastavenie činnosti trvá do dňa úhrady nedoplatkov. Doklad o úhrade zašlite obratom na sekretariát ObFZ Ban.Bystrica.
Na návrh DK SsFZ zastavujeme činnosť FK Brezno za neuhradenie pokuty podľa Spravodaja č.1, a 2, 2005/06 SsFZ.
D-I-1 Kaniarik Anton 710914 FK Šumiac zbytok trestu 1 MFS zmenený na podmienečný do 31.10.05.
D-II-1 DK prejednala námietku FK Pohorelá ako bezpredmetnú.
D-I-2 Zostatok nepodmienečných trestov hráčov zo súťažného ročníka 2004/05 ktoré udelila DK SsFZ a ktorí prešli do súťaží ObFZ Ban.Bystrica :
Vozár Jozef 850325 Brezno 3 MFS, Ľupták Štefan 761127 Brezno 1 MFS
Hatara Milan 860311 Badín 1 MFS, Dobiš Lukáš 860824 Sl.Ľupča 1 MFS
Voči rozhodnutia DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia úradného spravodaja.
Správa KR predseda – Ján Hrčka
1. List R J.Kadleca KR berie na vedomie a akceptuje.
2. KR zaraďuje na nominačnú listinu R p. Radovana Potkányho: adr. Železničná 2 977 01 Brezno č.t. mobil – 0905 551887
3. KR žiada oddiely I. triedy, aby zápisy o stretnutí vypisovali strojom resp. PC. Dôrazne upozorňujeme všetkých R na zasielanie predpísaného počtu kópií zo zápisov o stretnutí: dospelí – originál + 2 kópie, mládež – originál + 1 kópia.
DELEGAČNÝ LIST č. 1
I. trieda - 1. kolo, 7. 8. o 16.30 hod.
Hronec – Lučatín (Ján Sitarčík - Vrbovský, J. Ridzoň - Kotrán), Badín – Nemecká (Dírer – Piar, Kosec – Turňa), Mýto – Braväcovo (Hutník - Kupec, Joz. Sitarčík - Krahulec), Sl. Ľupča - Jakub (Gajdoš – Bučko, Caban – Prochádzka), Beňuš – T. Č. Balog (Riša - Mecele, T. Krahulec – Čunderlík), Sásová – Šalková (Mišány – Vaník, Golian – Mojžiš), Brezno – Jasenie (S UHČ, Jagnešák – Kozák, Rýs – Hrčka).
II. trieda sk.A - 1. kolo - 7. 8. o 16.30 hod.
Riečka – Malachov (Melcer – Marček, Kozák – Weiss), Tajov - Dukla C (Hikker – Dráždik, Urban), Baláže – H. Pršany (o 10.30, Kosec – Piar, Rýs), Podkonice – Harmanec (Ján Krupa - Weiss), Ľubietová – Hiadeľ (Hláčik – Strelec, Potkány), Strelníky – Dúbravica (Zeman – Pastorek, Koctúr), Medzibrod – Hronsek (M. Ridzoň – Jar. Krupa, Pribylina).
Stretnutia riadené SsFZ
III. liga SŽ a MŽ sk. C - 1. kolo, 7. 8. o 12.30 a 14.30 hod.
Sl. Ľupča – Žiar B (Caban - Bučko).

Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
 2. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 3. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 4. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 5. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 6. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 7. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 8. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 9. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 10. Slovensko má historicky najvyšší počet ľudí bankujúcich online
 1. Konferencia - EU support for research
 2. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 3. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 4. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 5. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 6. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 7. Ako založiť spoločnosť v Rakúsku
 8. Tatranská mliekareň prosperuje aj vďaka spolupráci s Tescom
 9. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
 10. Noerr advised on WebSupport deal
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 17 662
 2. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 14 178
 3. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 13 024
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 10 116
 5. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 6 352
 6. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 4 850
 7. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 4 101
 8. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 4 100
 9. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 3 984
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 3 435

Hlavné správy z MY Bystrica

Seriál: Zaniknuté obce Slovenska

Pieskom hovoria aj raj sekeromlatov. Raz sa sem možno vrátia motýle

Osade Piesky neďaleko Španej Doliny hovorili domáci obyvatelia aj Sandberg, či Zamperk. Jednoducho Pieskový vrch, ktorý si poslovenčili do zvláštnej podoby Zamperk.

Kaplnka na Pieskoch stojí osamotene.

Bystrické trojičky sa majú k svetu

Ešte chvíľu zostanú v starostlivosti neonatológov, avšak šťastná maminka Ľubka (32) sa už veľmi teší, keď si svoje poklady odnesie v náručí domov.

Nesmel vykonávať kňazskú službu, pracoval ako žeriavnik aj lesný robotník

Čestné občianstvo in memoriam udelia rímskokatolíckemu kňazovi, publicistovi a prekladateľovi Františkovi Paňákovi.

Sväté omše slúžil František Paňák predovšetkým v slovenskom kostole.

Na ochranu voči kliešťom treba myslieť už vo februári

Február je najoptimálnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde.

Ilustračné foto

Už o týždeň budú mať polinotici prvé spravodajstvo o výskyte peľu v ovzduší

Prvé dva peľové lapače – v Banskej Bystrici a v Bratislave, sú už namontované a začínajú zbierať prvé údaje o výskyte peľu v ovzduší.

Alergické príznaky nepodceňujte! Podcenenná alergia môže prejsť až do astmy.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

AKTUALIZOVANÉ 20. 2. o 9.14

V centre Nitry bude problém nakúpiť potraviny

Predajňu Billy v Mlynoch na čas zatvoria, aby ju zrekonštruovali.

Historický počin? Žilina bude mať v základnej zostave iba odchovancov

Netradičné rozhodnutie vysvetlil šéf klubu Jozef Antošík.

Zlatica Kušnírová: Každý deň vyjde najavo nová špina

Uplynul rok od vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Vybrali SME

Už ste čítali?