Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

ÚRADNÝ SPRAVODAJ ObFZ BB č. 25 - 2005/2006

Ban.Bystrica 3.4.2006
Sekretariát
Oznamujem FK v rámci ObFZ Ban.Bystrica, že dňom 13.3.2006 bola zriadená e-mailová pošta preObFZ : obfzbb @ zoznam.sk V minulých dňoch sekretariát ObFZ poslal klubom tlačivo „Príkazná zmluva“, ktoré môžu kluby využiť pri odmeňovaní rozhodcov, delegátov, asistentov rozhodcov, usporiadateľov, správcov ihrísk, hospodárov a pod.
Pre správny postup pri aplikácii a uzatváraní zmlúv posielame aj základné informácie uverejnené z časopisu ŠPORTINFORM
Príkazná zmluva – komentár z časopisu ŠPORTINFORM :
Ak športový spolok uzatvorí s fyzickou osobou príkaznú zmluvu, alebo nepomenovanú zmluvu potom :
a) Právnická osoba – športový spolok (príkazca) - nemá žiadne zákonné povinnosti voči Soc. poisťovni a ani zdravotným poisťovniam.
Upozorňujeme, že športový spolok potom nie je poistený proti úrazom osoby, s uzatvoril zmluvu, - ak bola dohodnutá a vyplatená náhrada výdavkov príkazníkovi (fyzickej osobe), športový spolok je povinný uviesť ju vo svojom účtovníctve, - ak bola dohodnutá a vyplatená odmena príkazníkovi (fyzickej osobe), športový spolok je povinný vyhotoviť výplatnú listinu a mzdový list - ak úhrn odmien z príkazných zmlúv alebo nepomenovaných zmlúv u jedného príkazníka (fyzickej osoby) od športového spolku dosiahne v kalendárnom mesiaci viac ako 5.000,- Sk., spolok je povinný z každej odmeny preddavok zraziť 19 % daň a odviesť ju do 5 dní po jej vyplatení príslušnému daňovému úradu. Ďalej je povinný predložiť príslušnému daňovému úradu Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za uplynulý kalendárny štvrťrok do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Po skončení kalendárneho roka spolok je povinný poslať na príslušný daňový úrad do konca marca nasledujúceho roka ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Po skončení zdaňovacieho obdobia musí príkazníkovi (fyzickej osobe) vystaviť Potvrdenie o zaúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, viď aj ŠPORTINFORM č. 1/2006, - ak úhrn odmien z príkazných alebo nepomenovaných zmlúv u jedného príkazníka (fyzickej osoby) od športového spolku nepresiahne v kalendárnom mesiaci 5.000,- Sk. Spolok je povinný z odmeny zraziť 19 % daň (tzv. zrážková daň) a do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola vyplatená, odviesť ju príslušnému daňovému úradu. Súčasne musí podľa § 43 ods. 11 ZDP túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu. Výhodou pre spolok je, že nie je povinný zahrnúť uvedené odmeny do štvrťročného Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a ani do ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti – viď aj ŠPORTINFORM č. 1/2006.
Fyzická osoba – rozhodca, usporiadateľ (príkazník) - nemá žiadne povinnosti voči sociálnej a ani zdravotnej poisťovni, - ak to bolo dohodnuté, je povinná predložiť príkazcovi (športovému spolku) preukázateľné potrebné a úžitkové náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu, aby jej mohli byť nahradené - ak od príkazcu (športového spolku) fyzická osoba dostala v kalendárnom mesiaci úhrn odmien 5.000,- Sk. a menej, nemusí ich uvádzať vo svojom daňovom priznaní, pretože od 1.1.2006 sa na ňu uplatňuje zrážková daň 19 % a tým je daňová povinnosť vysporiadaná avšak môže ju uviesť dobrovoľne vo svojom daňovom priznaní (viď ŠPORTINFORM č.1) - ak od príkazcu (športového spolku) dostala v kalendárnom mesiaci úhrn odmien presahujúci sumu 5.000,- Sk., je povinná ich uviesť vo svojom daňovom priznaní alebo po skončení zdaňovacieho obdobia požiada spolok o Potvrdenie o zaúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré dá svojmu hlavnému zamestnávateľovi, ak ho požiada o ročné zúčtovanie – viď ŠPORTINFORM č. 1/2006.
Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
ŠTK k stále pretrvávajúcemu nepriaznivému počasiu a zlému stavu hracích plôch rozhodla zrušiť MFS súťaží dospelých ktoré sa majú odohrať v dňoch 8.4. a 9.4.2006. Následne nariaďuje odohrať MFS v jarnej časti súťaží dospelých nasledovne. I. trieda :14. kolo – 3. mája 2006 o 16.30 hod. (streda) 15. kolo – 8. mája 2006 o 16.30 hod. (pondelok) 16. kolo – 24. mája 2006 o 17.00 hod. (streda) 20. kolo – 6. mája 2006 o 16.30 hod. (sobota) II. trieda sk „A“ 16. kolo – 1. mája 2006 o 16.30 hod. (pondelok) 17. kolo – 8. mája 2006 o 16.30 hod. (pondelok) 18. kolo – 31.mája 2006 o 17.00 hod. (streda) 21. kolo – 29. apríla 2006 o 16.30 hod. (sobota) 22. kolo – 6. mája 2006 o 16.30 hod. (sobota) II. trieda sk. „B“ 12. kolo – 8. mája 2006 o 16.30 hod. (pondelok) 13. kolo – 18. júna 2006 o 17.00 hod. (nedeľa) 17. kolo – 6. mája 2006 o 16.30 hod. (sobota ) Týmto ŠTK ruší dosiaľ nariadené termín MFS v súťažiach dospelých.
V prípade obojstrannej dohody klubov ktorá bude predložená najneskôr do stredy 5.4.2006 ŠTK bude súhlasiť s odohraným MFS podľa dohody.
2: Na základe vzájomnej dohody MFS II. Triedy sk. „A“ 18. kola Hiadeľ – Medzibrod sa odohrá v pôvodnom termíne 9.4.2006.
3. Na základe žiadosti FK Baláže sa MFS II. Triedy sk. „A“ 19. kola Baláže – Riečka odohrá dňa 16.4. 2006 o 14.00 hod. na ihrisku FK Baláže.
4. Oprava tabuľky I. triedy po jesennej časti : 11. Beňuš 13 4 1 8 19 : 35 13
Správa DK predseda – Július Kliment
D-II-19 Nariaďujeme FK Rakytovce uhradiť faktúru č. 3 pre FK Polomka zo dňa 31.10.2005 za nedostavenie sa družstva dorastu na MFS dňa 29.10.2005. Splatnosť do 20.4.2006. Doklad o zaplatení zaslať na ObFZ pod následkom zastavenia činosti.
Voči rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia spravodaja.
Správa TMK predseda – Rastislav Kollár
1. Na základe návrhu TMK ObFZ o povinnej trénerskej kvalifikácii trénerov družstiev súťažiach ObFZ Ban.Bystrica, oznamuje záujemcom o získanie najnižšej trénerskej kvalifikácie, aby svoje písomné prihlášky zasielali na adresu ObFZ Ban. Bystrica Partizánska cesta 93 974 01 Banská Bystrica.
2. V pondelok 24.4.2006 o 10.00 hod. sa na ihrisku FK Dukla B.B. (umelá tráva) uskutoční 2. kolo výberu ObFZ Ban.Bystrica, hráčov narodených po 1.1.1994. Zraz nominovaných hráčov je o 9.00 hod. v areáli FK Dukla B.B. Cestovné bude preplatené vo výške hromadného dopravného prostriedku. Nominovaní hráči : Jupie B.B. : Ulehla Martin, Koctúr Andrej, Zelienka Peter, Šabo Ivan, Sura Peter, Sura Patrik. Dukla B.B. : Švec Michal, Mikulec Tomáš, Bánovský Andrej, Kubiš Andrej, Debnár Miroslav, Vesel Tomáš, Kupka Filip, Lunter Martin, Peťko Adam. Partizán Č.Balog : Budovec Michal, Faško Michal, Babiak Richard, Auxt Mário, Belko Šimon, Očenáš Ivan, Kumštár Lukáš, Kováčik Tomáš. Savon B.B. : Biely Šimon, Rumanovský Martin, Žiška Martin, Kráľ Andrej. ŠK Heľpa : Jankov Milán, Hyriak Peter. Biotika Sl.Ľupča : Krajči Vladimír. FK 34 Brusno : Kelemach Tomáš. Hráči si prinesú : kopačky (nie s vymeniteľnými kolíkmi), chrániče, veci osobnej hygieny, brankári kompletnú výstroj. Prineste si so sebou preukaz poistenca a žiacky preukaz.
Prípadné ospravedlnenie je potrebné okamžite nahlásiť na mobil : p. Rastislava Kollára 0905 605591.
3. Dňa 24.6.2006 sa uskutoční turnaj žiakov (ml. st. žiakov) Memoriál Jána Petroviča na ihriskách FK Nemecká (ml. žiaci) a FK Sl.Ľupča (st. žiaci). Záujemcovia o účasť na tomto turnaji, zašlite písomnú prihlášku na sekretariát ObFZ najneskôr do 15. mája 2006.
Vladimír Lehoťan predseda zväzu
Bruno Motyčka sekretár zväzu

DELEGAČNÝ LIST č. 17
I.Trieda 17. kolo 16.4.2006 o 16.00 hod.
Šalková – Lučatín T.Krahulec-Hikker,SsFZ – Prochádzka Jasenie – T.Č.Balog Melcer-Mecele,Mišány – Pecník Brezno – Jakub 15.4. UHČ M.Weiss-Medveď,Riša – Prochádzka Sásová – Braväcovo Gajdoš-Frontová,Zeman – Turňa Beňuš – Nemecká Dírer-Caban,Baboľ – Krahulec Sl.Ľupča – Hronec Piar-Urban,Pavúk – Weiss Mýto – Badín Kosec-Zázrivec,Vrbovský – Čunderlík
II. Trieda sk. „A“ 19. kolo 16.4.2006 o 16.00 hod.
Dúbravica – Malachov Dráždik-Kolhánek
Hronsek – Hiadeľ Golian-Kolačný Medzibrod – Harmanec Riša-Kováč Strelníky – H.Pršany Koctúr-Marček Podkonice – Dukla „C“ Hláčik Ľ.-Hláčik T. Baláže – Riečka o 14.00 Hláčik T.-Hláčik Ľ.
St.Hory – Tajov M.Weiss – Krupa J.
II. Trieda sk. „B“ 14. kolo 16.4.2006 o 16.00 hod.
Pohorelá – Polomka J. Ridzoň Šumiac – T.Č.Balog „B“ Daxner P.Polhora – Michalová Kupec Heľpa – Osrblie Ján Sitarčík Závadka – H.Lehota Pribylina-Potkány
I.Trieda žiaci sk. „B“11. kolo 16.4.2006 o 10.00 hod.
Závadka – Medzibrod o 14.00 Potkány Polomka – Ľubietová Pribylina P.Polhora – Jasenie o 14.00 Kupec
Stretnutia riadené SsFZ
3. liga SD a MD 19. kolo 16.4.2006 o 10.00 a 12.30 hod.
Radvaň „B“ – Námestovo ( umelá tráva ) AR2 – Marček Selce – K.N.Mesto o 10.30 a 13.00 AR2 – Jagnešák Podlavice – R.Sobota „B“ 15.4. o 13.30 a 16.00 ihr. Rudlová AR2 – Zázrivec
4. liga dorast sk. JUH 17. kolo 15.4.2006 o 13.30 hod.
Brezno – D.Hámre AR1 – Riša
5. liga dorast sk. „C“ 17. kolo 16.4.2006 o 13.30 hod.
Badín – Šalková AR1 – Zeman Brusno – St.Kremnička 15.4. o 16.00 AR1 – Melcer
II. liga SŽ a MŽ sk. JUH 17. kolo 16.4.2006 o 10.00 a 12.00 hod.
Podbrezová „B“ – Podlavice „B“ ihr. H.Lehota Caban – Dírer
3. liga SŽ a MŽ sk. „C“ 17. kolo 16.4.2006 o 10.00 a 12.00 hod.
Sl.Ľupča – Brusno Urban - Pavúk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 7. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 8. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 9. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 32 103
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 30 285
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 187
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 200
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 568
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 538
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 528
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 726
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 421
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 846
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Zvážnica z Králik na Skalku je rozbitá, pri zjazdoch hrozia nepríjemné úrazy.

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

2 h
Preteky zrušili pre silný vietor a sneženie.

Výstrahu pre okresy Banská Bystrica a Brezno zvýšil Slovenský hydrometeorologický ústav na druhý stupeň.

4 h
Ilustračné foto.

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Brezne.

4 h

Správa Národného parku Nízke Tatry sa obrátila na návštevníkov prírody s výzvou.

17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragédiu vyšetruje polícia.

20. jan

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

23 h

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

19. jan

Zoznam miest pribežne dopĺňame.

20. jan

Už ste čítali?