Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

Základná škola Podbrezová

Tradície zaväzujú
Základná škola v Podbrezovej nesie so sebou bohatú históriu a tradíciu. Elementárnu školu v osade pri štátnej železiarni založili v roku 1884. Po roku 1918 sa škola premenila na meštiansku školu, bola centrom vzdelávania pre široký región. Navštevovali ju žiaci od Nemeckej až po Hronec a Valaskú, ale aj žiaci z Ponickej Huty, Moštenice, z osád Starohorskej doliny a z okolia Donovalov. Žiak chodil spolu s otcom do Podbrezovej na „týždňovky“ – otec do roboty, syn do školy – bývali vo fabrickej ubytovni. Pedagógovia školy hrali významnú úlohu v bohatom spolkovom, kultúrnom i športovom živote v obci i v širšom regióne.
Rad významných absolventov školy otvára spisovateľ František Švantner z Bystrej, do meštianky chodil v rokoch 1924-1929, potom v nej v rokoch vojnovej Slovenskej republiky aj učil. V škole opatrujeme korešpondenciu so spisovateľkou Klárou Jarunkovou, bola žiačkou školy v rokoch 1932-1934, jej otec bol chatárom na Trangoške. Na zaujímavej besede v škole sme privítali tiež bývalého žiaka, slovenského kozmonauta Ivana Bellu z Dolnej Lehoty. Škola bola vždy známa tým, že v nej organizujú kvalitnú mimoškolskú činnosť s úzkym prepojením na miestny podnik – terajšie Železiarne Podbrezová a.s. Jej učitelia a generácie žiakov sú pamätníkmi viacerých školských reforiem, spoločenských zmien a politických režimov.
Žiak má byť zdravý, zdatný, v živote má obstáť v konkurencii, má vedieť úspešne fungovať v spoločnosti. Má ale aj vedieť zveľaďovať miesto, kde je doma, kde sa narodil, kde patrí. Musí vedieť z miestneho prostredia a jeho možnotí vyťažiť čo najviac pre dobro svoje i iných. Prírodné dedičstvo i kultúru po predkoch treba poznať, udržiavať a rozvíjať. Pestovať v deťoch vzťah k obci, k regiónu, cez cit, prežívanie a spoluprácu a zapojiť do tejto výchovy viacerých partnerov. Tieto myšlienky sú rámcom snaženia školského výchovného programu Región, ktorý praktizujú učitelia školy.
Žiak sa nestratí
Školu v Podbrezovej, ktorú navštevujú aj starší žiaci z obcí Dolná a Horná Lehota, poskytuje štandardné vzdelanie. Zvýšená pozornosť je venovaná vyučovaniu cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny. Na I. stupni môžu žiaci navštevovať nepovinné jazykové predmety. V piatom až deviatom ročníku má žiak možnosť výberu povinného vyučovania angličtiny, nemčiny alebo ruštiny, druhý jazyk si môže rozvíjať v nepovinnom predmete a v záujmovom krúžku. Nadaných žiakov podchytíme a vedieme prostredníctvom školských vedomostných olympiád a súťaží. Vynikajúcich žiakov mávame v prednese, v chemickej olympiáde, vo vitríne máme trofeje zo súťaží vo futbale, aerobicu, lyžovaní. Dobre funguje turistický krúžok.
Na vyučovaní i popoludní žiaci využívajú dve učebne s počítačmi – jednu s vybavením z Infoveku a od obce, druhú učebňu si vybudovala škola z vlastných zdrojov a používa sa prevažne na vyučovanie cudzích jazykov.
Chceme zdravé deti, pritom nie každé dieťa rovnako sa vie vyrovnať a odolať zlým vplyvom uponáhľaného života, alebo sociálneho nedostatku v rodine. Žiakovi s problémami v učení, či správaní poskytujeme všestrannú pomoc. Deje sa to za spolupráce rodičov a odborných konzulácií s Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou v Brezne. Školu sporadicky navštevuje aj špeciálny pedagóg. Deťom, ktoré to potrebujú, sa venuje systematicky asistent učiteľa.
Rodičia na sídlisku Štiavnička si pochvaľujú prevádzkovanie tried školy aj v tejto miestnej časti bez úplnej občianskej vybavenosti. To je snahou obce. Malí prváci a tretiaci nemusia do školy dochádzať autobusom a stresovať sa cestovaním. Každého prváka každoročne obec Podbrezová kompletne vybaví základnými školskými potrebami. Mladší žiaci majú možnosť zúčastniť sa na ozdravných pobytoch Škola v prírode. Výhodou pre rodičov je to, že časť nákladov uhradí Nadácia ŽP a.s.
Netradičné
vyučovanie
Vyučovanie sa dá aj inovovať, prepájať formálne i neformálne vzdelávanie. Učitelia školy už rad rokov vedú žiakov k práci na školských individuálnych i skupinových projektoch – jazykových, prírodovedných, spoločenskovedných. Učia ich vyhľadávať a spájať informácie, spolupracovať, vedú žiakov k angažovanosti, k záujmu o svoje okolie. V závere školského roku sa v škole každoročne organizuje výstava Z projektovej práce žiakov.
22. apríl – Deň Zeme má u nás tiež názov Envirodeň. Žiaci II. stupňa sa celý deň venujú poznávaniu prírody, regiónu – hlavne lesa, ochrane životného prostredia – vody, vzduchu a rastlín, ochranárskej osvete. Obec túto školskú akciu podporuje a chápe ju ako prvý stupeň výchovy občanov k separácií odpadu.
S prírodnými a kultúrnymi hodnotami regiónu sa žiaci zoznamujú na miestnych exkurzných okruhoch Chalupkova Horná Lehota, Železiarsky Hronec, Bystriansko-valaštiansky kras a tiež návštevou miestneho Hutníckeho múzea ŽP a.s.
Vo veľmi potrebnej dopravnej výchove škola spolupracuje s Národným automotoklubom. Jeho dopravné ihrisko sa rozloží na školskom dvore alebo v telocvični a teší sa obrovskému záujmu.
So šikovnými deťmi, aké sú napríklad v záujmovom krúžku Výtvarný ateliér, je radosť pustiť sa i do náročnejších projektov. Každý rok v akcii Poznávaj odkaz predkov, prostredníctvom skúmania v teréne a výtvarnej činnosti, žiaci podrobne zdokumentujú jednu miestnu kultúrnu pamiatku, ktorú potom počítačovou videoprojekciou a výstavou aj verejne prezentujú. V minulom roku to bol unikátny kostol Sv. Štefana Uhorského v Podbrezovej, tohto roku pracujú na výskume rím.-.kat. kostola Sv. Juraja v Lopeji. Osobitným dlohodobým projektom je aj tvorba a vydávanie školského časopisu Výmyselník, v obecných novinách je tiež veľa príspevkov o škole.
Normatív nestačí
Potreba rýchlo modernizovať vybavenie školy je väčšia, ako možnosti, ktoré poskytuje štátna dotácia – normatív „na žiaka“. Východiskom je nesustále hľadanie ďalších možnosti ako získať peniaze a „držať krok“ s vývojom. Všetko ide len postupne, rozložené na viac rokov.
Cez prázdniny dokončíme novú multimediálnu učebňu s príslušným zariadením a vybavením – akési informačné centrum školy určené aj verejnosti. V budúcom školskom roku žiaci dostanú do užívania aj novú odbornú učebňu fyziky. Nemalé financie na laboratórne stoly, stoličky, elektroinštaláciu a úpravu miestnosti sme získali prostredníctvom aktívnych členov Rady školy, od sponzorov a obecného zastupiteľstva.
Školský fitnesskabinet sme vybavili posilňovacími prístrojmi z grantu ministerstva školstva Otvorená škola – oblasť športu 2005. Pomohol nám dobre vypracovaný projekt.
S maľovaním, opravami a technickou úpravou tried nám pomáhajú finančne, organizačne aj prácou rodičia žiakov a Občianske združenie Podbrezovské slniečko.
Živá architektonická pamiatka
Pôvodná budova podbrezovskej meštianky padla za obeť frontovým bojom v marci roku 1945. V roku 1950 sa škola nasťahovala do novej budovy na Kolkárni. Nie je to hocijaká stavba. Ide o architektonickú pamiatku, klasické dielo medzivojnového funkcionalizmu - rannej fázy modernej architektúry na svetovej úrovni. Jej architektonický projekt vypracoval v roku 1937 Ing. Bohuslav Fuchs, český architekt, národný umelec. Pripomeňme si jeho zotavovňu Morava v Tatranskej Lomnici, kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach. Škola bola reprezentatívnou stavbou, železiarské centrum malo svoje renomé. Kostrou stavby je oceľová konštrukcia, má veľké presklenné plochy, kontrastnú červeno-bielu pásovú fasádu. Škola v rámci svojich možností rozpočtu „na žiaka“ udržiava aj toto kultúrne dedičstvo – kultúrnu pamiatku. Je vlastne nenarušená, v pomerne dobrom stave. Vnútorné priestory sme kompletne vymaľovali, zabezpečili nátery, menšie opravy, v spolupráci s obcou sa chystá oprava fasády. To ale nestačí. Čo bolo v čase svojho vzniku progresívne, napr. železné, krídlové i posúvacie okná, to dosluhuje a musí sa vymeniť. Vo veľmi zlom stave sú tiež parketové podlahy vo všetkých učebniach. Otázkou je, čo s tým do budúcnosti.
Otvorená škola
Organizácia rodičov, bývalé ZRPŠ v Podbrezovej sa pretransformovalo na Občianske združenie Podbrezovské slniečko. Rodičia ochotne podporujú školu ako sa len dá. Podieľajú sa na každom projekte, kde sa popri žiadosti o grant vyžadujú aj iné zdroje financovania. Takisto funguje obec. Rodičia podporia plavecký a lyžiarsky výcvik, Deň detí. Na svoje plecia si berú Mikulášsku diskotéku s občerstvením. Záverečná školská rodičovská akcia Vítame prázdniny, pre všetky deti v obci bez rozdielu veku, sa stretáva s veľkým záujmom a ohlasom. Zorganizovali tiež Školský ples.
Vynaložené úsilie deti rodičom a verejnosti mnohonásobne vrátia. Pozývajú ich vždy koncom septembra, ako rytieri, na svoju Slávnosť pasovania – prijímanie prvákov do kolektívu školy. Na konci školského roku je zase veľkolepá záverečná akadémia, na ktorej oceňujeme úspešných žiakov – reprezentantov a spomedzi deviatakov sa vyhlási Superabsolvent školy.
Podbrezovské školské programy pre verejnosť v Dome kultúry ŽP a.s. pod názvom Uctime si starších, Vianočný balíček a Deň matiek sú už povestné a obľúbené. Sú zážitkom pre účinkujúcich a divákov. V dokonalej umeleckej jazykovej produkcii s kulisami, svetelnými efektami a výborným ozvučením spoja svoje sily a ukážu, čo vedia členovia záujmového krúžku Divadelno-hudobný klub, krúžku spoločenského tanca, krúžku aerobicu, flautová prvá trieda, deti zo školského klubu i jednotlivci a tanečné skupiny starších žiakov. Je tam recitácia, spev, zborový aj sólový, hudba, tanec a divadlo. Deti z flautovej triedy sú potencionálni budúci mladí hudobníci v miestnej dychovej hudbe ŽP. Tanečníci zo školského krúžku spoločenského tanca udivujú ako hostia – predtanečníci aj na plesoch dospelých. Celé okolie pozná tiež podbrezovské mažoretky. Hosťom programov býva výborný Detský folklórny súbor Klások, účastník domácich vystúpení i zahraničných festivalov. Obec a škola poskytuje súboru základňu, „strechu nad hlavou“. Verejné programy pravidelné sprevádzajú výstavy výtvarných prác detí vo verejných priestoroch.
Každoročne koncom apríla obec Podbrezová organizuje v Lopeji Jarnú slávnosť sv. Juraja s alegorickým historickým sprievodom, s kultúrnym programom záujmových skupín, s jarmokom ľudových výrobkov. Vo všetkých troch zložkách významnou mierou sú zapojení aj žiaci podbrezovskej školy. Jedna z myšlienok, ktoré motivujú slávnosť, je šírenie rytierskych ideálov spolupatričnosti a pomoci slabším. Jarmočný stánok školy je naplnený výrobkami detí zo školského klubu a krúžku Výtvarný ateliér. Výnos z predaja výrobkov – niekoľkotisíc korún – venujú podbrezovskí žiaci už tradične na konto Občianskeho združenia Svetielko nádeje pre deti postihnuté onkologickými chorobami. Sme svedkami rytierskeho správania naživo.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 8. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 9. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 10. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 915
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 721
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 926
 4. Aká je chémia vôní 9 909
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 829
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 409
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 791
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 588
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 180
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 7 257
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Od zajtra sa už bude lyžovať aj na Chopku

Svahy sú pripravené na severnej aj južnej strane.

Riaditeľ Správy NAPANTu končí vo funkcii

O jeho odvolanie požiadal v piatok minister životného prostredia Ján Budaj.

Riaditeľ Správy Národného parku Nízke Tatry Ľuboš Čillag.

Banskobystričania si môžu vybrať z 13 projektov participatívneho rozpočtu

Mesto Banská Bystrica prijalo 15 projektových návrhov na podporu z participatívneho rozpočtu, pričom 13 z nich sa už v týchto dňoch uchádza o hlasy občanov.

Na Kyjevskom námestí stopla hliadka muža, ktorý popíjal aj za jazdy

Vodiča zadržali a po vykonaní procesných úkonov umiestnili do policajnej cely.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Aktualizované o vyjadrenie Park Snow Donovaly a predsedu NR SR

Na Donovaloch otvorili lyžiarsku sezónu. Nie je jasné, ako dlho potrvá

Minister Doležal konštatoval, že minimálne do pondelka (7. 12.) môžu byť otvorené všetky lyžiarske strediská. Na pandemickej komisii očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny.

AKTUÁLNE: V Čadci našli ďalších utečencov

Ich strastiplná cesta sa skončila na Kysuciach.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Už ste čítali?