Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Podľa § 15 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v platnom znení, je gymnázium všeobecnovzdelávacia škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách.

Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Je určená pre absolventov 9. ročníka základných škôl a pre absolventov 4.ročníka ZŠ v prípade, že majú záujem o 8 – ročné štúdium zamerané na cudzie jazyky.
Právo študovať na stredných školách majú, podľa § 18 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v platnom znení, žiaci a ďalší uchádzači podľa schopností, vedomostí, záujmov a zdravotnej spôsobilosti. Po úspešnom skončení deviateho ročníka základnej školy možno žiaka základnej školy alebo osobu, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku prijať do prvého ročníka štúdia na strednej škole. Po úspešnom skončení štvrtého ročníka základnej školy v príslušnom školskom roku možno jej žiaka prijať na osemročné štúdium na gymnáziu.

Skryť Vypnúť reklamu

Študenti sa nenudia
Učebný plán gymnázia so všeobecným zameraním (4-ročné štúdium) pozostáva z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti, estetická výchova, etická výchova/náboženská výchova, cudzie jazyky, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia a telesná výchova. Nepovinnými predmetmi sú ochrana človeka a prírody.
Plán gymnázia so zameraním na cudzie jazyky (8 – ročné štúdium) pozostáva z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti, estetická výchova, etická výchova/náboženská výchova, dvoch cudzích jazykov, matematiky, informatiky, fyzika, chémia, biológia, geografia, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova.
Keďže ide o všeobecné zameranie, na vyučovaní prevláda teoretická výuka. Praktická výuka sa realizuje na laboratórnych cvičeniach, prípadne na seminároch.
Vyučujú sa dva z jazykov: anglický, francúzsky, nemecký alebo ruský jazyk. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov. V škole pôsobia v 6-týždňových cykloch na jar a na jeseň aj lektori z Francúzska (manželia Nivetovci). V tomto školskom roku (2005/06) sme v prime osemročného štúdia začali realizovať v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom projekt zameraný na posilnené vyučovanie francúzskeho jazyka. Žiaci po 4 rokoch štúdia budú môcť vykonať medzinárodne uznávanú maturitu, ktorej garantom aj organizátorom je francúzske veľvyslanectvo. Vo vyšších ročníkoch (kvinta, sexta) sa budú po francúzsky vyučovať aj predmety geografia a dejepis, v septime a oktáve pribudne ekonomika.
Vyučovanie jazykov väčšinou prebieha v 3 jazykových učebniach, ktoré sú vybavené kvalitnou audio a video technikou.
Predmet estetická výchova sa neklasifikuje, tak isto aj predmety výtvarná výchova a hudobná výchova v osemročnom štúdiu. Predmet etická výchova alebo náboženská výchova sa vyučuje podľa rozhodnutia žiakov. Informatika sa vyučuje formou cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov. Škola má učebne vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou s 24 hodinovým pripojením na internet.
Na fyzike, chémii a biológii sa v každom ročníku na 1 hodine týždenne trieda delí na skupiny. Delené hodiny sa využívajú na cvičenia. Tieto predmety sa vyučujú v špecializovaných laboratóriách fyziky, chémie a biológie. Na telesnej výchove sa trieda delí na skupiny chlapcov a dievčat. Súčasťou vyučovania je týždenný lyžiarsky a plavecký výcvik v prvom alebo druhom ročníku, resp. v tercii a kvinte v osemročnom štúdiu. Škola má telocvičňu, prípadne na vyučovaní využívame športoviská v meste (zimný štadión, plaváreň, fitnes centrum, Sokolovňu).
Rozširujúce hodiny v 2., 3. a 4. ročníku štvorročného štúdia a 6., 7. a 8. ročníku osemročného štúdia využívame na vyučovanie voliteľných predmetov pričom zohľadňujeme záujem žiakov a ich rodičov, ako aj personálne a priestorové podmienky školy.
V tomto školskom roku (2005/06) vyučujeme tieto voliteľné predmety: seminár z matematiky, seminár z chémie, seminár z fyziky, seminár z biológie, konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku, informatika, spoločenskovedný seminár, seminár z dejepisu, literárny seminár, informatika, dejiny umenia.
Každý voliteľný predmet je koncipovaný ako jednoročný kurz, pričom kurzy môžu v jednotlivých ročníkoch na seba nadväzovať. Žiak môže absolvovať ktorýkoľvek z týchto kurzov bez toho, aby absolvoval predchádzajúci, resp. nadväzujúci. Na vyučovanie voliteľných predmetov sa žiaci spájajú do skupín z rôznych tried. Voliteľné predmety sa väčšinou realizujú v odborných učebniach. V rámci vyučovania organizujeme exkurzie na Slovensku (napr. Banská Bystrica, arborétum Mlyňany, hvezdáreň Žiar nad Hronom, Červený Kláštor, Vysoké Tatry...) Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Podľa novej koncepcie sa maturitná skúška pre gymnáziá koná z predmetov:
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
voliteľný predmet zo skupiny predmetov: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika a geografia
dva ďalšie voliteľné predmety

Skryť Vypnúť reklamu

Profil absolventa
Absolvent Gymnázia Jána Chalupku je pripravovaný na štúdium na vysokých školách.
Absolvent získa veľmi dobrý všeobecný prehľad vo všetkých vedných odboroch.
Kultivovane a spisovne sa vyjadruje v hovorenej aj písomnej forme. Absolvent aktívne ovláda dva cudzie jazyky, dokáže v cudzom jazyku bežne komunikovať a ďalej sa vzdelávať. Osvojí si dobrý štandard prírodovedných disciplín. Dokáže samostatne vyhľadávať a spracovávať informácie z odbornej literatúry. Vie využívať prostriedky informačných a komunikačných technológií a dokáže užívateľsky ovládať výpočtovú techniku. Má široký kultúrny rozhľad získaný hlavne prostredníctvom literatúry, ale aj vďaka vlastným kultúrnym záujmom. Vo svojich morálnych postojoch vychádza zo zásad humanity, demokratizmu, úcty k osobnosti a názorom partnera v dialógu. Akceptuje etické zásady založené na vlastenectve, hrdosti na národnú históriu a úcte k svetovej kultúre. Za prirodzenú súčasť mravnosti považuje aj osobne zodpovedné ekologické postoje.

Skryť Vypnúť reklamu

Spolupráca s podnikateľskými subjektmi
Škola spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v regióne, hlavne s rodičmi našich žiakov a ich firmami. Medzi podnikateľské subjekty, s ktorými je veľmi dobrá spolupráca patria aj tieto firmy: stavebno – obchodná firma Franek, firma VONSCH, Mestské lesy Brezno, Lekáreň Suda Podbrezová a ďalší. Rodičia založili Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne, prostredníctvom ktorého mohli fyzické a právnické osoby venovať 2% z dane prvýkrát v roku 2005. Tieto prostriedky sme využili na opravu a údržbu školy.

Mimoškolská činnosť
V škole pracuje 12 záujmových krúžkov. V tomto školskom roku (2005/06) sú to nasledujúce krúžky: krúžok anglického jazyka, bojové umenie, chemický krúžok, internetový klub, literárno-dramatický krúžok, krúžok mladých záchranárov CO, príprava z matematiky na matematické súťaže, redakčný krúžok (školský časopis), krúžok ruského jazyka, šípkarsky krúžok, športové hry, volejbalový krúžok.
Škola dosahuje vynikajúce výsledky v športových súťažiach (volejbal, futbal, basketbal, lyžovanie...). Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží a projektov napr.: súťaž kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu, Škola hrou (internetová súťaž pre mladších žiakov osemročného štúdia), Prečo som na svete rád – súťaž s protidrogovou tematikou, súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, spevácka súťaž Zlatý slávik, súťaž mladých záchranárov CO. Vydávame školský časopis Gympeľko.
Máme internetovú učebňu, ktorú sme získali vďaka projektom Infovek a Počítače pre školy. Učebňa sa medzi žiakmi teší veľkej obľube a v hojnej miere ju využívajú aj v popoludňajších hodinách od pondelku do štvrtku do 17.00 hod, kedy funguje ako internetový klub. Organizujeme predmetové olympiády. Aktívne sa zapájame aj do matematických súťaží (MAKS, KLOKAN, Pytagoriáda, Sezamko), korešpondenčných seminárov z matematiky, fyziky, biológie, geografie, informatiky a chémie.
Škola sa podieľa na spoluorganizovaní celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti učiteľov Slovenska Chalupkovo Brezno. Tohto roku sa v októbri uskutočnil už jeho 38. ročník. Navštevujeme rôzne kultúrne podujatia jednak v samotnom meste, ale aj operné predstavenia v Banskej Bystrici. Žiaci tretích ročníkov a septimy organizujú v októbri pre žiakov prvého ročníka a primy „Zoznamovák“. V decembri sa žiaci celej školy môžu prezentovať na Vianočnej akadémii. V máji sa tretiaci zúčastňujú na chmeľovej brigáde v Českej republike. V septembri pre žiakov druhých a tretích ročníkov organizujeme poznávaciu exkurziu v Taliansku. Najlepších žiakov raz ročne oceňujeme vecnými cenami a tričkami s logom školy. Dôkazom toho, aké širokospektrálne záujmy majú naši žiaci je aj to, že siedmi štvrtáci vyhrali vedomostnú súťaž v rádiu OKEY a odmenou pre nich bol päťtýždňový jazykový kurz na Malte v septembri a októbri.
Škola nemá vlastnú jedáleň ani domov mládeže, pre našich žiakov zabezpečujeme stravovanie a ubytovanie na Spojenej strednej škole v Brezne a na Hotelovej akadémii.
Pri škole funguje Jazyková škola. Poskytujeme žiakom a širokej verejnosti možnosť vzdelávať sa v cudzích jazykoch. V škole sa realizuje výuka tanca a spoločenského správania. Spolupracujeme s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou. Školu pravidelne navštevuje školský psychológ. Zaoberá sa profesijnou orientáciou, poruchami správania, psychickými problémami, rodinnými problémami, záškoláctvom a prevenciou drog.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 6. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 7. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 8. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 9. Pomáhajte čítaním
 10. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 1. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 2. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 5. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 6. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 7. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 10. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 31 036
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 874
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 894
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 337
 5. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 12 340
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 788
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 234
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 906
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 754
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 9 086
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Neprekonané zabezpečenie auta prichádza do Banskej Bystrice

Firma VAM system, stojaca za legendárnym zabezpečovacím systémom auta, otvára novú pobočku.

Vampire LITE je elektromechanický zabezpečovací systém, ktorý chráni vaše vozidlo komplexne.

Muž z Heľpy jazdil zo strany na stranu, nafúkal vyše troch promile

Poriadne opitého šoféra zastavili policajti v pondelok popoludní v Bujakove.

Ilustračné foto.

Počet zatvorených škôl a tried opäť vzrástol, tu je prehľad

Najviac zatvorených tried v kraji má okres Banská Bystrica.

Ilustračné foto.

Stredoslovenská energetika, a.s., prijíma nové preventívne opatrenia

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania SSE, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zatvára svoje zákaznícke centrá pre verejnosť.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?