Pondelok, 23. máj, 2022 | Meniny má Želmíra

Základná škola J. G. Tajovského

Moderná budova s bezbariérovým prístupom na západnom okraji sídliska Podlavice v Banskej Bystrici, to je Základná škola J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Patrí jej nielen táto budova, ktorá bola daná do užívania v roku 1995, ale v tomto školskom roku ešte aj budova „starej školy“ na Jaseňovej ulici, ktorá má už 47 rokov. Škola svojou veľkosťou s 360 žiakmi patrí medzi stredne veľké a vytvára tým veľmi dobré podmienky na vzdelávanie. Žiaci a rodičia oceňujú pokojnejšie, tichšie prostredie, útulnosť interiéru a menšiu rozľahlosť priestorov, čo priaznivo pôsobí na psychiku žiakov.

Základná škola J. G. Tajovského je jedinou na sídlisku Podlavice. Patrí medzi „novšie“ školy v meste, avšak začiatky školstva v Podlaviciach majú už dlhú tradíciu. Veď prvá škola tu bola postavená už v roku 1853. Medzi prvých učiteľov na tunajšej škole patril aj rodák z neďalekého Tajova, spisovateľ a dramatik J. G. Tajovský, ktorého meno nesie škola vo svojom čestnom názve od roku 2004.
Čisté a tichšie podhorské prostredie, ktoré školu obkolesuje, len dotvára pohodu prostredia. Škola úzko spolupracuje s neďalekou Univerzitou Mateja Bela, vzdelávajúcou budúcich učiteľov.
Charakteristika školy
V súvislosti so zameraním plní škola dva základné ciele :
a) Vybaviť žiakov kľúčovými kompetenciami – schopnosťami – k učeniu a k riešeniu problémov, kompetenciami komunikatívnymi, sociálnymi a personálnymi, kompetenciami občianskymi a pracovnými. Vzdelávať žiakov s porozumením a v súvislostiach. Podporujeme vyučovanie prírodovedných predmetov – matematiky, prírodopisu a fyziky s cieľom rozvíjať logické myslenie žiakov.
b) Formy a metódy pri výchove zameriavame na globálnu výchovu s dôrazom na citovú výchovu. Podstatou globálnej výchovy je otvorená komunikácia medzi žiakom a učiteľom, rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti, rozvoj celej osobnosti žiaka, nielen intelektuálnej, ale aj motivačnej, citovej, vôľovej a telesnej sféry.
Chceme nadviazať na tradície regiónu školy, ktoré prezentuje aj spisovateľ a dramatik J. G. Tajovský. Pozornosť venujeme informačnej výchove, chceme prispievať k získavaniu informačných kompetencií žiakov, návyku samostatného vyhľadávania, spracovávania a využívania informácií a informačných zdrojov.
Sme „Školou podporujúcou zdravie“ (ŠPZ). Projekt ŠPZ považuje zdravie za podmienku umožňujúcu udržateľnosť hodnotného života. Táto podmienka má na našej škole tri piliere: 1. pohoda prostredia (školské priestory, klíma, komunikácia, kooperácia, efektívna organizácia), 2. zdravé učenie (najvhodnejšie metódy a formy práce učiteľa, zmysluplné, aktívne zapojenie žiakov do učenia, rešpektovanie osobného maxima žiaka), 3. aktivity pre voľný čas žiakov.
Koncepcia rozvoja školy
V koncepcii rozvoja školy na roky 2005 až 2010 sa v škole budeme zameriavať na riešenie týchto strategických úloh:
- trvale zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na základe merateľných výstupov,
- modernizovať technické vybavenie školy,
- zapojiť sa do projektov za účelom získania nových poznatkov a skúseností,
- postupne zabezpečiť moderné učebné pomôcky na efektívne vyučovanie,
- prostredníctvom projektov školy a záujmových útvarov posilniť výchovnú zložku edukačného procesu,
- osobitnú pozornosť venovať medzinárodnej spolupráci školy potrebnej na rozvoj jazykov, a získavanie nových poznatkov učiteľov a žiakov,
- rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov vo vyučovacom procese a mimoškolskej činnosti,
- podporovať informačnú výchovu žiakov, návyku samostatného vyhľadávania informácií,
- vytvárať optimálnu pracovnú atmosféru na škole,
- zlepšovať spoluprácu rodiny a školy, školy s verejnosťou, propagovať výsledky školy.
Trendy vyučovania, ktoré podporujeme:
- zmena atmosféry na vyučovaní (vytvárať zaujímavé, inšpirujúce prostredie na hodine),
- aktívne zapojenie žiakov (učiteľ aktívne zapája žiakov, žiaci vystupujú ako partner),
- nové prístupy pri osvojovaní vedomostí (učiteľ hľadá nové prístupy, cesty, aby sa priblížil k žiakom a naučil ich potrebné poznatky počas vyučovania),
- interaktivita (vyučovacie hodiny sú interaktívnou spoluprácou učiteľa a žiakov, žiaci nie sú len pasívnymi prijímateľmi podávaných informácií),
- rozvoj životných zručností (prepojenie školy so životom, rozvoj zručností, ktoré pomôžu žiakom nájsť si svoje miesto v spoločnosti).
Výchovno-vzdelávacie výsledky
Už viac rokov dosahujú naši žiaci dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na stredné školy v prvom kole. V súvislosti so zabezpečovaním dobrých vzdelávacích výsledkov ponúka škola pestrú paletu aktivít, aby žiaci a rodičia našli všetko, čo očakávajú .
V oblasti vzdelávania ponúkame:
- vyučovanie cudzích jazykov AJ, NJ od 1. ročníka nepovinne a od 3. ročníka povinne,
- vyučovanie dvoch cudzích jazykov od 5. ročníka,
- vyučovanie základov práce na počítači a s internetom,
- od 7. ročníka ponúkame žiakom možnosť navštevovať voliteľný predmet cudzí jazyk, cvičenia z M, cvičenie zo SJL, biologické praktiká, pohybová príprava, výtvarná činnosť, rodinná príprava, cestovanie po svete a pod.,
- od prvej triedy sa deti učia plánovať, rozhodovať, hodnotiť a sebahodnotiť,
- podieľať sa na zostavovaní internetových novín,
- pobyt v školskom klube detí,
- trénovať v školskom športovom stredisku futbalu, hádzanej dievčat, v basketbalovej a gymnastickej prípravke,
- tráviť voľný čas po vyučovaní v záujmových krúžkoch športových aj zábavných (klub SJL, matematický, počítačový, strelecký, stolnotenisový, turistický, tanečný, výtvarný, modelársky a pod.)
Úspechy v súťažiach
Už tradične sa zapája veľké množstvo našich žiakov do reprezentácie školy v rôznych súťažiach a olympiádach v okresných, krajských i národných kolách.
Významné úspechy v kolektívnych športoch v školskom roku 2005/06 dosiahli naši žiaci v gymnastickom štvorboji, stolnom tenise i dopravnej súťaži. Výborné výsledky dosiahli aj v olympiádach z nemeckého i anglického jazyka, matematickej olympiáde, Pytagoriáde, fyzikálnej, chemickej, biologickej, dejepisnej a geografickej olympiáde.
Naši šikovní žiaci boli ocenení aj v ďalších súťažiach, napr. Šaliansky Maťko - prednes povestí, vo výtvarných súťažiach Vesmír očami detí a Oslobodenie Slovenska, ale aj v literárnej Európe v škole či v prednese poézie a prózy. Na prvých miestach sa umiestnili aj v plávaní, zdravotnej súťaži, pekné výsledky mali aj v Medzinárodnej matematickej súťaži „Klokan 2006“.
Neučíme len v laviciach. Škola organizuje pre žiakov aj množstvo iných aktivít súvisiacich s vyučovaním: plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, školy v prírode, poznávacie exkurzie, návštevy bábkového divadla, Divadla JGT vo Zvolene a pod.
Školská jedáleň
Školská jedáleň podporuje zámer školy - zdravá výživa žiakov. Žiaci si môžu vybrať obed z dvoch druhov jedál a zakúpiť desiatové rožky. Školská jedáleň je zapojená do Mliečneho programu.

SkryťVypnúť reklamu

Škola sa zapája do projektov
- Multimediálna jazyková učebňa – škola získala od Ministerstva školstva SR grant 285 000 Sk na vybavenie jazykovej učebne,
- Otvorená škola oblasť športu – škola získala grant Slovenskej akadémie športu na školách vo výške 50 000 Sk na vybavenie Fitnes–posilňovne,
- Triedenie odpadového papiera – škola získala dotáciu od Komunitnej nadácie Zdravé mesto B. Bystrica vo výške 12 000 Sk,
- Otvorená škola Infovek – žiaci a rodičia sa oboznamujú zo základmi práce na počítačoch. Od Projektu Infovek získavame zdarma softvér na vyučovanie jednotlivých predmetov.
- Projekt separácie odpadu – projektom chceme prispieť k motivácii a zvýšeniu množstva vyseparovaného odpadu. Od Komunitnej nadácie Zdravé mesto sme získali 12 000 Sk,
- Správaj sa normálne – do preventívneho programu organizovaného Obvodným oddelením PZ – západ sa zapojili žiaci 5. a 6. ročníka,
- Letś safe european youth from drugs enot other privations – (zachráňme európsku mládež pred drogami a nežiaducimi javmi) – do projektu podporeného Európskym sociálnym fondom sa zapojili žiaci 7.- 9. ročníka.
- Spolupráca so zahraničím - v rámci projektu e-Twining nadviazala škola spoluprácu so Základnou školou na Dlouhých Lánech, Praha 6.

SkryťVypnúť reklamu

Zapájanie sa do projektov využívame ako jednu z možností získať financie na zlepšovanie materiálneho vybavenia školy a tým ďalšie skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy.
O to sa snaží kolektív skúsených pedagógov, ktorých cieľom je, aby škola patrila medzi moderné a najlepšie. Osobnosť učiteľa a osobnosť žiaka na seba pôsobia. Osobnosť tvorí opäť osobnosť.


Aktivity v oblasti mimoškolskej činnosti:
Tajovského dni – udržiavanie tradície J. G. Tajovského
Deň zdravia – ochutnávka a príprava jedál zdravej výživy
Deň Zeme – súťaž žiakov s ekologickým zameraním
Deň školského mlieka – široká ponuka mliečnych výrobkov
Dni ľudových tradícií a zvykov – žiaci s učiteľmi pripravujú pútavú výzdobu interiéru
Vianočné stretnutie seniorov – kultúrny program pre dôchodcov z Podlavíc
Pasovanie prvákov, rozlúčka s deviatakmi „Posledné zvonenie“
Relácie v školskom rozhlase, výstavky, besedy
Činnosť žiackej školskej rady – činnosť, zasadanie, spolurozhodovanie o niektorých akciách
Fašiangový karneval – súťaž masiek pre žiakov 1. – 4. ročníka
Predvianočný triedny deň
Participácia deviatakov na príprave „branného poldňa“
Zberové dni
Športové turnaje na škole

SkryťVypnúť reklamu

Aktivity s rodičmi a žiakmi:
Týždeň vzdelávania – dni otvorených dverí – „rodičia učia deti“, rôzne aktivity s významnými zaujímavými ľuďmi, pozvanými hosťami a rodičmi,
Zahrajme sa na školáka – zábavné popoludnie pre budúcich školákov a ich rodičov
Akadémia ku Dňu matiek a otcov – kultúrny program
Deň športu – športové turnaje za účasti rodičov, žiakov, učiteľov

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 3. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 4. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 5. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 6. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 7. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 8. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 1. ZŠ v Moldave nad Bodvou bola súčasťou projektu ENGIE Eco školy
 2. Zelenší dvor pre ZŠ Hviezdoslava vďaka projektu ENGIE Eco školy
 3. Príďte si vychutnať výstavu ilustrácií pre deti
 4. Liptovský Mikuláš: V našom meste pes neskapal
 5. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 6. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 7. Gestačný diabetes mellitus
 8. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 013
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 3 231
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 3 027
 4. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 275
 5. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 831
 6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 654
 7. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 017
 8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely 921

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Náš minister Kim ide ako pílka...
 2. Martina Kotúčová: Americké sebevědomí
 3. Inštitút strategických politík: Podnestersko sa môže stať novým frontom v agresii Ruska proti Ukrajine
 4. Ján Valchár: Zombíci, Skywalkeri a Terminátori na Ukrajine alebo Je máj, dajte nám ryžu!
 5. Michal Rodziňák: VC Španielska F1: Začína byť horúco
 6. Irena Šimuneková: Ihráčske kamenné more
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: (Ne)transparentný regulačný proces počas pandémie?
 8. ADRA Slovensko: Projekt potravinovej sebestačnosti v Ugande v plnom prúde
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 384
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 466
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 5 900
 4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 5 520
 5. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 056
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 483
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 377
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 147
 1. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Víťaznédružstvo ZŠ a MŠ Badín

Badín ovládol krajské kolo McDonald's Cupu bez zaváhania.


(im a 1 ďalší 11 h
ilustračné foto

Futbalový víkend v kocke na jednom mieste od III. ligy po II. triedu.


12 h
Trojičný stĺp je dominantou námestia v Kremnici.

Stanettiho diela sú vo viacerých mestách.


Jozef Sliacky 15 h

Môj náučný a zábavný zošit 2 je názov časopisu špeciálne určeného pre žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorý na 32 stranách prináša množstvo zábavy aj poučenia.


20. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

KHL nie, vyjde NHL? Ani s AHL by vraj nestratil.


22. máj

Namiesto futbalu išli kamarátovi na pohreb.


10 h

Pásový opar pripúta na nemocničné lôžko až 700 pacientov ročne.


14. máj

Stĺpy začali montovať v piatok. Dôvodom je arogancia vodičov.


10 h

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Náš minister Kim ide ako pílka...
 2. Martina Kotúčová: Americké sebevědomí
 3. Inštitút strategických politík: Podnestersko sa môže stať novým frontom v agresii Ruska proti Ukrajine
 4. Ján Valchár: Zombíci, Skywalkeri a Terminátori na Ukrajine alebo Je máj, dajte nám ryžu!
 5. Michal Rodziňák: VC Španielska F1: Začína byť horúco
 6. Irena Šimuneková: Ihráčske kamenné more
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: (Ne)transparentný regulačný proces počas pandémie?
 8. ADRA Slovensko: Projekt potravinovej sebestačnosti v Ugande v plnom prúde
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 384
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 466
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 5 900
 4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 5 520
 5. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 056
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 483
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 377
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 147
 1. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu