Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Základná škola J. G. Tajovského

Moderná budova s bezbariérovým prístupom na západnom okraji sídliska Podlavice v Banskej Bystrici, to je Základná škola J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Patrí jej nielen táto budova, ktorá bola daná do užívania v roku 1995, ale v tomto školskom roku ešte aj budova „starej školy“ na Jaseňovej ulici, ktorá má už 47 rokov. Škola svojou veľkosťou s 360 žiakmi patrí medzi stredne veľké a vytvára tým veľmi dobré podmienky na vzdelávanie. Žiaci a rodičia oceňujú pokojnejšie, tichšie prostredie, útulnosť interiéru a menšiu rozľahlosť priestorov, čo priaznivo pôsobí na psychiku žiakov.

Základná škola J. G. Tajovského je jedinou na sídlisku Podlavice. Patrí medzi „novšie“ školy v meste, avšak začiatky školstva v Podlaviciach majú už dlhú tradíciu. Veď prvá škola tu bola postavená už v roku 1853. Medzi prvých učiteľov na tunajšej škole patril aj rodák z neďalekého Tajova, spisovateľ a dramatik J. G. Tajovský, ktorého meno nesie škola vo svojom čestnom názve od roku 2004.
Čisté a tichšie podhorské prostredie, ktoré školu obkolesuje, len dotvára pohodu prostredia. Škola úzko spolupracuje s neďalekou Univerzitou Mateja Bela, vzdelávajúcou budúcich učiteľov.
Charakteristika školy
V súvislosti so zameraním plní škola dva základné ciele :
a) Vybaviť žiakov kľúčovými kompetenciami – schopnosťami – k učeniu a k riešeniu problémov, kompetenciami komunikatívnymi, sociálnymi a personálnymi, kompetenciami občianskymi a pracovnými. Vzdelávať žiakov s porozumením a v súvislostiach. Podporujeme vyučovanie prírodovedných predmetov – matematiky, prírodopisu a fyziky s cieľom rozvíjať logické myslenie žiakov.
b) Formy a metódy pri výchove zameriavame na globálnu výchovu s dôrazom na citovú výchovu. Podstatou globálnej výchovy je otvorená komunikácia medzi žiakom a učiteľom, rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti, rozvoj celej osobnosti žiaka, nielen intelektuálnej, ale aj motivačnej, citovej, vôľovej a telesnej sféry.
Chceme nadviazať na tradície regiónu školy, ktoré prezentuje aj spisovateľ a dramatik J. G. Tajovský. Pozornosť venujeme informačnej výchove, chceme prispievať k získavaniu informačných kompetencií žiakov, návyku samostatného vyhľadávania, spracovávania a využívania informácií a informačných zdrojov.
Sme „Školou podporujúcou zdravie“ (ŠPZ). Projekt ŠPZ považuje zdravie za podmienku umožňujúcu udržateľnosť hodnotného života. Táto podmienka má na našej škole tri piliere: 1. pohoda prostredia (školské priestory, klíma, komunikácia, kooperácia, efektívna organizácia), 2. zdravé učenie (najvhodnejšie metódy a formy práce učiteľa, zmysluplné, aktívne zapojenie žiakov do učenia, rešpektovanie osobného maxima žiaka), 3. aktivity pre voľný čas žiakov.
Koncepcia rozvoja školy
V koncepcii rozvoja školy na roky 2005 až 2010 sa v škole budeme zameriavať na riešenie týchto strategických úloh:
- trvale zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na základe merateľných výstupov,
- modernizovať technické vybavenie školy,
- zapojiť sa do projektov za účelom získania nových poznatkov a skúseností,
- postupne zabezpečiť moderné učebné pomôcky na efektívne vyučovanie,
- prostredníctvom projektov školy a záujmových útvarov posilniť výchovnú zložku edukačného procesu,
- osobitnú pozornosť venovať medzinárodnej spolupráci školy potrebnej na rozvoj jazykov, a získavanie nových poznatkov učiteľov a žiakov,
- rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov vo vyučovacom procese a mimoškolskej činnosti,
- podporovať informačnú výchovu žiakov, návyku samostatného vyhľadávania informácií,
- vytvárať optimálnu pracovnú atmosféru na škole,
- zlepšovať spoluprácu rodiny a školy, školy s verejnosťou, propagovať výsledky školy.
Trendy vyučovania, ktoré podporujeme:
- zmena atmosféry na vyučovaní (vytvárať zaujímavé, inšpirujúce prostredie na hodine),
- aktívne zapojenie žiakov (učiteľ aktívne zapája žiakov, žiaci vystupujú ako partner),
- nové prístupy pri osvojovaní vedomostí (učiteľ hľadá nové prístupy, cesty, aby sa priblížil k žiakom a naučil ich potrebné poznatky počas vyučovania),
- interaktivita (vyučovacie hodiny sú interaktívnou spoluprácou učiteľa a žiakov, žiaci nie sú len pasívnymi prijímateľmi podávaných informácií),
- rozvoj životných zručností (prepojenie školy so životom, rozvoj zručností, ktoré pomôžu žiakom nájsť si svoje miesto v spoločnosti).
Výchovno-vzdelávacie výsledky
Už viac rokov dosahujú naši žiaci dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na stredné školy v prvom kole. V súvislosti so zabezpečovaním dobrých vzdelávacích výsledkov ponúka škola pestrú paletu aktivít, aby žiaci a rodičia našli všetko, čo očakávajú .
V oblasti vzdelávania ponúkame:
- vyučovanie cudzích jazykov AJ, NJ od 1. ročníka nepovinne a od 3. ročníka povinne,
- vyučovanie dvoch cudzích jazykov od 5. ročníka,
- vyučovanie základov práce na počítači a s internetom,
- od 7. ročníka ponúkame žiakom možnosť navštevovať voliteľný predmet cudzí jazyk, cvičenia z M, cvičenie zo SJL, biologické praktiká, pohybová príprava, výtvarná činnosť, rodinná príprava, cestovanie po svete a pod.,
- od prvej triedy sa deti učia plánovať, rozhodovať, hodnotiť a sebahodnotiť,
- podieľať sa na zostavovaní internetových novín,
- pobyt v školskom klube detí,
- trénovať v školskom športovom stredisku futbalu, hádzanej dievčat, v basketbalovej a gymnastickej prípravke,
- tráviť voľný čas po vyučovaní v záujmových krúžkoch športových aj zábavných (klub SJL, matematický, počítačový, strelecký, stolnotenisový, turistický, tanečný, výtvarný, modelársky a pod.)
Úspechy v súťažiach
Už tradične sa zapája veľké množstvo našich žiakov do reprezentácie školy v rôznych súťažiach a olympiádach v okresných, krajských i národných kolách.
Významné úspechy v kolektívnych športoch v školskom roku 2005/06 dosiahli naši žiaci v gymnastickom štvorboji, stolnom tenise i dopravnej súťaži. Výborné výsledky dosiahli aj v olympiádach z nemeckého i anglického jazyka, matematickej olympiáde, Pytagoriáde, fyzikálnej, chemickej, biologickej, dejepisnej a geografickej olympiáde.
Naši šikovní žiaci boli ocenení aj v ďalších súťažiach, napr. Šaliansky Maťko - prednes povestí, vo výtvarných súťažiach Vesmír očami detí a Oslobodenie Slovenska, ale aj v literárnej Európe v škole či v prednese poézie a prózy. Na prvých miestach sa umiestnili aj v plávaní, zdravotnej súťaži, pekné výsledky mali aj v Medzinárodnej matematickej súťaži „Klokan 2006“.
Neučíme len v laviciach. Škola organizuje pre žiakov aj množstvo iných aktivít súvisiacich s vyučovaním: plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, školy v prírode, poznávacie exkurzie, návštevy bábkového divadla, Divadla JGT vo Zvolene a pod.
Školská jedáleň
Školská jedáleň podporuje zámer školy - zdravá výživa žiakov. Žiaci si môžu vybrať obed z dvoch druhov jedál a zakúpiť desiatové rožky. Školská jedáleň je zapojená do Mliečneho programu.

Skryť Vypnúť reklamu

Škola sa zapája do projektov
- Multimediálna jazyková učebňa – škola získala od Ministerstva školstva SR grant 285 000 Sk na vybavenie jazykovej učebne,
- Otvorená škola oblasť športu – škola získala grant Slovenskej akadémie športu na školách vo výške 50 000 Sk na vybavenie Fitnes–posilňovne,
- Triedenie odpadového papiera – škola získala dotáciu od Komunitnej nadácie Zdravé mesto B. Bystrica vo výške 12 000 Sk,
- Otvorená škola Infovek – žiaci a rodičia sa oboznamujú zo základmi práce na počítačoch. Od Projektu Infovek získavame zdarma softvér na vyučovanie jednotlivých predmetov.
- Projekt separácie odpadu – projektom chceme prispieť k motivácii a zvýšeniu množstva vyseparovaného odpadu. Od Komunitnej nadácie Zdravé mesto sme získali 12 000 Sk,
- Správaj sa normálne – do preventívneho programu organizovaného Obvodným oddelením PZ – západ sa zapojili žiaci 5. a 6. ročníka,
- Letś safe european youth from drugs enot other privations – (zachráňme európsku mládež pred drogami a nežiaducimi javmi) – do projektu podporeného Európskym sociálnym fondom sa zapojili žiaci 7.- 9. ročníka.
- Spolupráca so zahraničím - v rámci projektu e-Twining nadviazala škola spoluprácu so Základnou školou na Dlouhých Lánech, Praha 6.

Skryť Vypnúť reklamu

Zapájanie sa do projektov využívame ako jednu z možností získať financie na zlepšovanie materiálneho vybavenia školy a tým ďalšie skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy.
O to sa snaží kolektív skúsených pedagógov, ktorých cieľom je, aby škola patrila medzi moderné a najlepšie. Osobnosť učiteľa a osobnosť žiaka na seba pôsobia. Osobnosť tvorí opäť osobnosť.


Aktivity v oblasti mimoškolskej činnosti:
Tajovského dni – udržiavanie tradície J. G. Tajovského
Deň zdravia – ochutnávka a príprava jedál zdravej výživy
Deň Zeme – súťaž žiakov s ekologickým zameraním
Deň školského mlieka – široká ponuka mliečnych výrobkov
Dni ľudových tradícií a zvykov – žiaci s učiteľmi pripravujú pútavú výzdobu interiéru
Vianočné stretnutie seniorov – kultúrny program pre dôchodcov z Podlavíc
Pasovanie prvákov, rozlúčka s deviatakmi „Posledné zvonenie“
Relácie v školskom rozhlase, výstavky, besedy
Činnosť žiackej školskej rady – činnosť, zasadanie, spolurozhodovanie o niektorých akciách
Fašiangový karneval – súťaž masiek pre žiakov 1. – 4. ročníka
Predvianočný triedny deň
Participácia deviatakov na príprave „branného poldňa“
Zberové dni
Športové turnaje na škole

Skryť Vypnúť reklamu

Aktivity s rodičmi a žiakmi:
Týždeň vzdelávania – dni otvorených dverí – „rodičia učia deti“, rôzne aktivity s významnými zaujímavými ľuďmi, pozvanými hosťami a rodičmi,
Zahrajme sa na školáka – zábavné popoludnie pre budúcich školákov a ich rodičov
Akadémia ku Dňu matiek a otcov – kultúrny program
Deň športu – športové turnaje za účasti rodičov, žiakov, učiteľov

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 7. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 8. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 941
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 334
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 510
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 123
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 745
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 816
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 478
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 425
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 561
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 541
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Od nedele príde k zmenám cestovných poriadkov na prímestských linkách

Od 1. novembra budú prímestské spoje premávať v rozšírenom prázdninovom režime.

V Rooseveltovej nemocnici pribudli dve úmrtia na COVID - 19

Vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici zomreli 70-ročný muž a 82-ročná žena.

Testy odhaľujú čoraz viac infikovaných.

Pre dušičkový trh vypestovali tisícky chryzantém. Teraz môže veľká časť z nich skončiť ako kompost

Starostlivosť o chryzantémy sa začína už na jar, trvá niekoľko mesiacov.

Opakovaný test potvrdil, že primátor Nosko je pozitívny na nový koronavírus

Pozitívny test má aj poslanec NR SR a mestský poslanec Igor Kašper.

Pozitívni na ochorenie sú primátor Ján Nosko aj poslanec NR SR a mestský poslanec Igor. Kašper. Zatiaľ čo Ján Nosko má iba mierne príznaky, Igor Kašper ( vľavo) musel bojovať s vážnejšími príznakmi ochorenia.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Už ste čítali?