Streda, 10. august, 2022 | Meniny má Vavrinec

Škola originálneho Taekwon-Do I.T.F. Hong-Ryong Dojang BB

„Rozvojom priameho ducha a silného tela si osvojíme sebadôveru stáť vždy na strane spravodlivosti.

Spojíme sa so všetkými ľuďmi bez ohľadu na náboženstvo, rasu, národné alebo ideologické hranice. Obetujeme sa pre vytvorenie mierumilovnej ľudskej spoločnosti, v ktorej panuje spravodlivosť, morálka, dôvera a humanizmus.“ Gen. Choi Hong Hi
V predchádzajúcom čísle ste si mali možnosť prečítať o kórejskom bojovom umení Taekwon-Do I.T.F. vo všeobecnosti. V tomto čísle vám prinášame niečo o etike, a filozofii tohoto bojového umenia.
FILOZOFIA
TAEKWON-DO
V posledných rokoch sledujeme rast násilia a stratu morálnych pricípov na všetkých spoločenských úrovniach, zvlášť medzi mladými. Toto je podmienené celým radom príčin. Mnohí psychológovia sa domnievajú, že tento problém sa začal v zatrpknutosti - frustrácii. Na druhej strane analytici predpokladajú, že títo stratení ľudia - rozčarované časti spoločnosti, vyrastali v klamlivom materialistickom a absurdnom svete, prebývajúcom v atmosfére vojny a úpadku.
Žiaľ, ľudia namiesto toho, aby zamerali všetku neobyčajnú energiu a potenciál na budovanie, vytvárajú „slepý hnev“, ničia a nestavajú - nevytvárajú, alebo jednoducho utekajú od všetkého. Vznášajú sa vo svete vlastných fantázií s pomocou narkotík.
V dnešnej dobe teória - „silný si podmaní slabého“ - sa nachádza na vrchole populárnosti. Čestní hovoria - súčasný svet veľmi pripomína zvrátený život. Očividne tento typ spoločnosti vznikol, nie z boja za podstatou, ale pre majetkártstvo s príliš silno rozvinutou materiálnou a vedeckou civilizáciou. Starší smerujú mladších na falošnú cestu extrémneho materializmu a egoizmu, zatiaľ čo druhí napĺňajú ľudstvo strachom, a to hrá vážnu úlohu v spoločenskom blahobyte.
Aký je proti tomu prostriedok ? Nie je uspokojivé hovoriť, že je to v rozvití duchovnej kultúry - je potrebné do- siahnuť duchovného stavu človeka ako pána prírody. Toto je dostatočné, aby sme boli nezávislí od vývoja materiálnej civilizácie a vedy.
Hlavný cieľ Taekwon-Do - silou, založenou na ľudskosti, spravodlivosti, múdrosti, duchovenstve a dôvere je zastaviť boje založené na potlačovaní slabých silnými, a tým samým pomáhať k vybudovaniu lepšej svetovej spoločnosti.
Filozofia Taekwon-Do je založená na etických, materiálnych a duchovných princípoch, na základe ktorých môžu žiť ľudia v harmónii.
Ani jeden človek, ani skupina ľudí nesmie nikdy Taekwon-Do využiť na egoistické, agresívne alebo kruté ciele. Takže Taekwon-Do nesmieme nikdy využívať ani na komerčné či politické ciele. Gen. Choi Hong Hi stanovil nasledujúce filozofické princípy, ktoré sú základnými kameňmi Taekwon-Do, podľa ktorých musia žiť všetci usilovní žiaci tohto bojového umenia:
1) Byť plný odhlodlania kráčať po ceste, hoci bude ťažká a robiť to, čo musíš, trebárs to bude neľahké.
2) Byť pozorný k slabým a drsný k silným.
3) Byť spokojný s tým stavom a peniazmi, ktoré máš. Nikdy však nebuď spokojný so svojím majstrovstvom.
4) Vždy dokončiť začaté dielo, buď je veľkým alebo malým.
5) Byť vždy pripravený učiť každého, nezávisle od náboženstva, rasy a ideológie.
6) Nikdy sa nepoddávať tlaku alebo hrozbám pri uskutočňovaní šľachetných cieľov.
7) Učiť svetonázor a návyky skutkami, nie slovami.
8) Vždy ostávať sám sebou, dokonca aj vtedy, keď sa zmenia okolnosti života.
9) Vždy byť učiteľom, ktorý učí telom v mladosti, slovami v starobe a duchovnými hodnotami po smrti.
Celá filozofia Taekwon-Do je zachytená v jeho morálnom kódexe, ktorého podstatou sú tieto duchovné princípy:
TAEKWON-DO JUNGSHIN: Zdvorilosť (Ye Ui), Čestnosť (Yom Ji), Vytrvalosť (In Nae), Sebaovládanie (Guk Ki), Nezlomný duch (Baekjul Boolgool)
Zdvorilosť (Ye Ui) - Môžeme povedať, že zdvorilosť je nepísané pravidlo určené starodávnym učiteľom filozofie ako prostriedok na objasnenie ľudského bytia na udržanie harmonickej spoločnosti. Okrem toho je to základné požadované kritérium človeka. Študenti Taekwon-Do by sa mali pokúšať praktizovať nasledovné prvky zdvorilosti na budovanie ich ušľachtilého charakteru a takisto dodržiavať na tréningu ukázané správanie.... - povýšiť ducha na vzájomné ustupovanie - hanbiť sa za svoje zlozvyky, ktorými ostatní opovrhujú - byť zdvorilí k ostatným - podporovať myšlienky práva a humanity - rozlišovať inštruktora od študenta, seniora od juniora, staršieho od mladšieho - správať sa podľa etických princípov - rešpektovať majetok iných - narábať s hodnotami šľachetne a úprimne - strániť sa dávania a príjímania úplatkov.
Čestnosť (Yom Ji) - Slovo „Čestnosť“, inak môžeme povedať aj „bezúhonnosť“ v Taekwon-Do má rozsiahlejší význam. Každý musí byť schopný definovať dobro a zlo a podľa svojho svedomia cítiť vinu. Tu je niekoľko príkladov, kedy spolupatričnosť chýba: - študent, ktorý požaduje hodnosť od inštruktora, alebo sa pokúša ju kúpiť - študent, ktorý získa hodnosť pre sebecké účely, alebo pre pocit sily - študent ktorého činy nezodpovedajú jeho slovám - študent, ktorý nedokáže prijať kritiku od iných - inštruktor, ktorý učí a povyšuje svoje umenie nad materiálne zisky - inštruktor, ktorý sám z nedostatku vedomostí, alebo nezáujmu skresľuje (chybne podáva) svoje umenie predvádzaním chybných techník svojim študentom.
Vytrvalosť (In Nae) - Je jedno staré porekadlo z Orientu: „Trpezlivosť vedie k čistote a k poctivosti.“ „Človek si môže vytvoriť pokojný domov, keď je 100-krát trpezlivý“. Určite, šťastie a prosperita sa viac prikláňajú k trpezlivým ľuďom. Na dosiahnutie niečoho, či je to vyšší technický stupeň, alebo zdokonalenie techniky, si každý musí stanoviť svoj cieľ, v ktorom bude neustále vytrvalý... Robert Bruce sa naučil svoju lekciu vytrvalosti od vytrvalého úsilia obyčajného pavúka. Bola to jeho vytrvalosť a húževnatosť, ktorá mu nakoniec pomohla oslobodiť Škótsko v 14. storočí. Jedno z najdôležitejších tajomstiev v dosiahnutí vrcholu v Taekwon-Do je prekonať každú obtiažnosť vytrvalosťou. „Každý, kto je netrpezlivý, hoci len vo veciach triviálnych, zriedkakedy dosiahne úspech vo veciach dôležitých...“ - Konfucius.
Sebaovládanie (Guk Ki) - Tento princíp je veľmi dôležitý v dojangu (telocvični) i mimo. Strata sebakontroly, respektíve sebaovládania vo voľnom zápase môže spôsobiť nešťastie pre obidvoch - študenta aj oponenta. Podľa Lao-Tzu pojem „víťaz“ charakterizuje človeka, ktorý zvíťazí nad sebou samým skôr než nad súperom.
Nezlomný duch (Baekjul Boolgool) - „Tu ich odpočíva 300, ktorí si konali svoju povinnosť“ - jednoduchý epitaf pre jeden z najväčších obrazov odvahy, ktoré sú ľudstvu známe. Hrdinstvo Xerxesovho vojska, Leonidasa a jeho 300 Sparťanov v Thermophylae ukazuje svetu význam neskrotného ducha a obrovskej odvahy. Znázorňuje to, že odvážni ľudia a ich princípy sú postavené do zápasu proti zdrvujúcej prevahe. Seriózni študenti Taekwon-Do musia byť v každom čase skromní a čestní. Ak sa stretnú s nespravodlivosťou, budú vyjednávať so „zlom“ bez strachu a váhania s neskrotnou odvahou, bez ohľadu na presilu.... Taekwon-Do je umenie boja, ktoré sa učíš preto, aby si mohol(a) z pozície sily obhajovať spravodlivosť, morálku a právo na podporu slabých a utláčaných, vtedy keď zlyhajú všetky dostupné prostriedky obrany....
ETIKA
Väčšina základnej etiky je priro- dzene spoločná všetkým občanom, ľuďom, všetkým športovcom, nielen vyznavačom bojových umení. Etika nám vlastne umožňuje prežiť a fungovať v spoločnosti. K základnej etike, ktorá je historicky podmienená, nám pribúdajú vyššie etické pravidlá a princípy platné práve pre bojové umenia. Môžeme povedať, že etiku tvoria určité morálne zásady, ktoré určujú správanie a vyššie etické princípy, ktoré ovplyvňujú človeka cvičiaceho telom aj dušou bojové umenia...
V Taekwon-Do sa treba zaoberať etikou z viacerých dôvodov. Najhlavnejším z nich je ten, že Taekwon-Do na určitom stupni je bojová technika - zbraň. A kto má v ruke zbraň, musí si rozmyslieť a dôkladne zvážiť, kedy a za akých okolností ju môže použiť. Tu by mali byť všetci cvičenci oboznámení o nutnej obrane a krajnej núdzi. Nemenej závažným dôvodom je i to, že Taekwon-Do v podobe, v akej sa cvičí a organizuje, poskytuje ideálnu možnosť formovania vlastností a celkových postojov, ktoré sa prenášajú do každodenného života. Preto by sa malo presne zvažovať, čo a v akom množstve si majú (z etickej stránky), cvičenci Taekwon-Do z tréningu odniesť.
Medzi často kladené otázky patrí to, či použiť, čo sa žiak Taekwon-Do naučil v bojovej, alebo sebaobrannej situácii. Fyzická agresivita, násilie (prirodzene nemyslíme obdobie vojny) vychádza spravidla zo strany jednotlivcov. Priama fyzická agresia môže byť prejavom nielen násilníkov, ale aj obyčajných ľudí, vystresovaných okolnosťami, prípadne pod vplyvom alkoholu, drog... Je to jav, ktorý asi z našej spoločnosti nevymizne. Pre študenta Taekwon-Do preto platí jedno z etických pravidiel o to viac, než pre iných ľudí. V nijakom prípade by nemal byť takýmto jednotlivcom práve on!
V situácii, ked‘ je agresorom druhý, platia pre študenta Taekwon-Do, tak ako pre každého občana, ustanovenia platného zákonníka. Vôbec nie je pravda, že študent Taekwon-Do v nijakom prípade nesmie využiť svoje vedomosti z oblasti bojových umení len preto, že je registrovaný, alebo, že sa musí nechať udrieť a podobne. Niet nijakého špeciálneho ustanovenia, ktoré by pred zákonom odlišovalo študenta Taekwon-Do od iných ľudí. Platí však zákon o nevyhnutnej obrane. Ak je ohrozené zdravie či dokonca život študenta Taekwon-Do, prípadne inej osoby - naopak, musí zasiahnuť, musí si však počínať tak, aby použil iba také prostriedky sebaobrany, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie útoku agresora. Útočník, ktorý už prestal útočiť, prestáva byť útočníkom - agresorom, naopak, stáva sa ním ten, ktorý by podnikal opačné kroky. Toľko hovorí zákon, na ktorého rešpektovanie netreba formulovať osobitné etické pravidlá. Etika študenta Taekwon-Do - „taekwondistu“ by však mala riešiť situáciu subtílnejšie. Vo väčšine prípadov má človek vývoj situácie aspoň čiastočne v rukách, úškrn, nevhodná poznámka, drobná provokácia, teda momenty, ktoré si neodpustíme, môžu útok priamo vyvolať. Povýšenecká márnomyseľnosť, hlúpe slovné výmeny, to všetko sú veci, ktoré môžu viesť k „bitke“. Trénovaný „taekwondista“ je voči netrénovanému jednotlivcovi vo veľkej výhode. Niekedy je to pre útočníka osudné a „taekwondista“ pritom vôbec nemusel porušiť zákon o nutnej obrane. Pred zákonom je teda nevinný. Z hľadiska etiky však môže byť vinný práve pre tú drobnú poznámku, či zlomyseľnosť, ktorou útok priamo vyvolal. Preto je etickou povinnosťou vyspelého študenta Taekwon-Do myslieť v popisovaných situáciách doslova aj za druhých.
Etické princípy by sme nemali ctiť a rešpektovať len preto, že si to niekto praje, ale mali by vychádzať priamo z vnútra nás samotných... Takisto etika nie je etikou, ak zásady spomenuté vyššie používame alebo využívame len vtedy, keď nám to vyhovuje. Ak sa nestanú vnútorným presvedčením, tak je Taekwon-Do len určitou výplňou voľného času a jeho posolstvo minulo svoj hlavný cieľ - rozvoj osobnosti, povýšenie ducha, dosiahnutie harmónie...
Každý cvičenec Taekwon-Do by mal preto rešpektovať etické princípy, či už v Dojangu (telocvični) ale i mimo neho. Patria k samotnému cvičeniu a pomáhajú cvičencovi rozvinúť jeho charakter, ktorý zase vytvára lepšieho človeka, osobnosť....
O histórii a etikete Taekwon-Do sa môžete dočítať na webovej stránke: www.taekwondo.awsites.com

SkryťVypnúť reklamu


DOJANG
Názov školy „Hong-Ryong“ v preklade z kórejčiny znamená - „Červený drak“ a „Dojang“ (Dodžang), zjednodušene vyjadruje - „miesto, kde sa praktizuje `DO` (cesta)“, k tomu ešte prináleží označenie „BB“ v skrátenej podobe, a to je samozrejme Banská Bystrica...

História
Hong-Ryong Dojang Banská Bystrica je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením detí, mládeže, dospelých a kolektívnych členov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v kórejskom bojovom umení Taekwon-Do a iných obdobných činnostiach a aktivitách. Hong-Ryong Dojang Banská Bystrica je platným členom Slovenskej Taekwon-Do Asociácie I.T.F. Hong- Ryong Dojang BB bol založený v januári 2004 a dňa 23. septembra 2004 bol oficiálne zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR.
Na mojej ceste Taekwon-Do ma sprevádzali kórejskí majstri Bang Chol Nam (VII. Dan), Pak Chol Min (VII. Dan), a okrajovo aj Yun Nam Gyu (VI. Dan). Všetci pochádzajú zo Severnej Kórey, kde vyštudovali Taekwon-Do akadémiu v Pchongyangu. Po úspešnom pôsobení v rôznych kútoch sveta sa významne zaslúžili aj o rozvoj slovenského Taekwon-Do I.T.F., za čo im patrí veľká vďaka! Zúčastnil som sa aj všetkých mne dostupných seminárov s Gen. Choi Hong Hi (IX. Dan), čo vo veľkej miere ovplyvnilo moje ďalšie kroky na ceste poznania.
Súčasnosť
Cvičíme originálne Taekwon-Do I.T.F. (International Taekwon-Do Federation) tak, ako bolo vytvorené pánom Generálom Choi Hong Hi (IX. Dan), zakladateľom a bývalým prezidentom tejto svetovej organizácie. V súčasnosti pôsobia na Slovensku kórejský majster Ri Yong Sok (VIII. dan), technický komisár I.T.F., medzinárodný inštruktor Ri Kum Chol (VI. dan) a jeho manželka Kim Hye Kyong (V. dan). Našimi členmi sú deti rôznych vekových kategórií, dorastenci a dospelí. Osobitné miesto majú u nás rodičia s deťmi. Radi uvítame akúkoľvek spoluprácu s inými klubmi a školami Taekwon-Do, prípadne iných bojových umení na Slovensku alebo v zahraničí.
Nábor nových členov
Nových členov uvítame kedykoľvek počas celého roka!!! Na začiatok cvičenia Taekwon-Do nie je potrebná žiadna špeciálna fyzická príprava. Je možné začať v každom veku, ak to zdravotný stav dovoľuje. Je vhodné pre deti, mužov a ženy a v dnešnej dobe je aj veľmi užitočné. Pravidelným cvičením sa dajú naučiť veľmi účinné techniky sebaobrany, sebaovládania a študent si vypestuje pevnú vôľu. Môže tak získať zdravé sebavedomie. Cieľ si však musí určiť každý sám!!! Cvičiť sa dá hoci len kvôli pohybu a kondícii, alebo je možné učiť sa sebaobranu, prípadne sa aktívne zúčastňovať súťaží Taekwon-Do. Mojím cieľom je však preniknúť do tajov kórejskej kultúry a podstaty bojových umení. Získané poznatky a vedomosti sa potom snažím odovzdávať svojim študentom...
Vnútorný poriadok
Preto, aby všetko fungovalo správne, a aby sme predišli úrazom či iným nepríjemnostiam, každý člen Hong-Ryong Dojang BB sa musí riadiť „etiketou cvičenca“!!! Všetky tieto zásady a pravidlá, ktoré by mal žiak dodržiavať, vedú k posilňovaniu ľudskej vzájomnosti, priateľstva a obetavosti, učia pokore a odstraňujú prvky sebectva a namyslenosti. K rešpektovaniu týchto zásad sa žiak Taekwon-Do zaväzuje sľubom, vyjadrujúcim celú podstatu Taekwon-Do.
Sľub Taekwon-Do
Verný myšlienkam a morálnym princípom Taekwon-Do budeme vždy stáť na strane spravodlivosti a práva, budeme rešpektovať osoby staršie a choré a podľa vlastných možností im budeme pomáhať. Nikdy nezneužijeme bojové umenie Taekwon-Do k obhajobe nízkych a nemorálnych cieľov a myšlienok!!!
Sebakontrola
a rešpekt
Taekwon-Do učí sebakontrole a rešpektu. Študenti Taekwon-Do sa učia víťaziť aj prehrávať, nedať sa vyprovokovať a mať rešpekt k súperovi. Oproti deťom či súčasnej mládeži, čo pozná boj iba z obrazoviek, vedia tí, ktorí cvičia, aké ťažké je zvíťaziť a aké ľahké je prehrať, a preto tiež vedia, že najlepším spôsobom riešenia konfliktu býva spravidla nenásilné riešenie. Okrem toho môžu študenti počas cvičenia odbúrať svoju agresívnu a nadbytočnú energiu, ktorú by mohli ináč použiť v tom negatívnom zmysle. Študenti sa učia disciplíne, musia sa riadiť pravidlami dojangu (telocvične) a sú nútení stále pracovať na svojej technike, aby sa zlepšovali. Tým sa naučia dlhodobo zaoberať určitým problémom a koncentrovať sa naň. Zistia, že nič nie je zadarmo a jediným spôsobom ako dosiahnuť svoj cieľ, je húževnato, systematicky a usilovne na ňom pracovať a nevzdávať sa....
Možnosť individuálnych tréningov
Ide o intenzívny tréning Taekwon-Do I.T.F. pre ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť bežných tréningov. Ak máte záujem napríklad o intenzívne víkendové cvičenie Taekwon-Do, alebo len jeho časti (sebaobrana, jedinečné techniky nôh, atď.) s maximálnym osobným prístupom jedného alebo viacerých inštruktorov - trénerov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese hongryong@msn.com, kde dostanete bližšie informácie o možnostiach tréningu, ako aj o podmienkach zorganizovania takejto akcie. Všetko je na vzájomnej dohode.

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Prehľad a automatizácia
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 7. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 1. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 3. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 4. Prehľad a automatizácia
 5. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 6. Šéf PLANEO: Budúcnosť obchodu je v službách
 7. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici s črevnou virózou?
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 10 645
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 625
 3. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 6 698
 4. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 4 376
 5. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 475
 6. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 3 445
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 3 242
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 2 270

Blogy SME

 1. Marek Kytka: Prečo je David Krejčí kľúčový pre Boston Bruins ?
 2. Stop alibizmu: 11 otázok, na ktoré odpovede od fanúšikov ruskej okupácie Ukrajiny nedostanete
 3. Věra Tepličková: Poslankyňa Tabak vzdeláva (a už zasa v potoku)
 4. Oskar Kaman: Zážitková atrakcia na kolesách s pivom v ruke! Fenomén, ktorý spôsobuje problémy?
 5. Jozef Sitko: Nesystémový systém manipuluje výsledky blogu
 6. Štefan Vidlár: Hodová story
 7. Samuel Ivančák: Päť rokov bez Mariána Vargu
 8. Júlia Piraňa Mikolášiková: Policajt z NAKA, ktorý pomohol zavrieť piťovcov, upozornil na svedkov klamárov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 127 741
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 256
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 386
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 324
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 5 865
 6. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 5 597
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 240
 8. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 2 967
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Michal Stieranka

Ďalším hosťom v rubrike Športové naj bol bývalý hokejový brankár Michal Stieranka.


24 h
Zážitkový vlak prejde aj známym Chmarošským viaduktom.

Expres Za horami, za dolami zdolá vyše 600 kilometrov, pričom prejde 40 tunelmi.


8. aug

Poznáme výhercov veľkej záhradkárskej súťaže.


8. aug
V priebehu niekoľkých minút na miesto prišla aj posádka rýchlej zdravotníckej pomoci z Banskej Bystrice. Žiaľ, napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa pacienta nepodarilo zachrániť.

Donovalský drapák poznačila mimoriadne smutná udalosť.


TASR 7. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


9. aug

39-ročný muž je nezvestný od včerajšieho rána.


(tn) 24 h

Bariéru medzi autami a posedením na okraji cesty bude tvoriť mobilná zeleň.


19 h

Trnava má zatiaľ päť kandidátov na post primátora.


22 h

Blogy SME

 1. Marek Kytka: Prečo je David Krejčí kľúčový pre Boston Bruins ?
 2. Stop alibizmu: 11 otázok, na ktoré odpovede od fanúšikov ruskej okupácie Ukrajiny nedostanete
 3. Věra Tepličková: Poslankyňa Tabak vzdeláva (a už zasa v potoku)
 4. Oskar Kaman: Zážitková atrakcia na kolesách s pivom v ruke! Fenomén, ktorý spôsobuje problémy?
 5. Jozef Sitko: Nesystémový systém manipuluje výsledky blogu
 6. Štefan Vidlár: Hodová story
 7. Samuel Ivančák: Päť rokov bez Mariána Vargu
 8. Júlia Piraňa Mikolášiková: Policajt z NAKA, ktorý pomohol zavrieť piťovcov, upozornil na svedkov klamárov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 127 741
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 256
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 386
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 324
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 5 865
 6. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 5 597
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 240
 8. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 2 967
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu