Streda, 8. december, 2021 | Meniny má MarínaKrížovkyKrížovky

Banská Bystrica, kandidát na titul „Európske hlavné mesto kultúry“

Mesto Banská Bystrica sa spolu s partnerskými mestami uchádza o získanie titulu „Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013“ v rámci projektu Európskej únie „European capital of culture“.

V prípade úspešne spracovanej vízie s nosnou generálnou myšlienkou a systémom trvalo udržateľnej revitalizácie mesta, nad ktorou čnie dokonalá prezentácia historického, duchovného a umeleckého dedičstva s presahom do súčasnosti, až budúcnosti a predovšetkým pozdvihnutie umeleckej základne cez jednotlivé cezhraničné projekty na úrovni Európy, získa mesto na 365 dní v roku 2013 titul „Európske hlavné mesto kultúry.“ A to bude znamenať pre Banskú Bystricu a jej partnerov možnosť dokázať, že srdce Európy tlčie naplno a „Atény na Hrone“môžu spustiť svoje Olympijské hry kultúry.

Skryť Vypnúť reklamu

Stručná história projektu ECOC:
Projekt ECOC bol prvýkrát spomenutý na Rade ministrov kultúry EÚ v roku 1985, pôvodná myšlienka patrí gréckej ministerke kultúry a herečke Meline Mercouri. Odvtedy projekt prešiel zmenami a pôvodný systém určenia mesta národnými vládami členských krajín, model, ktorý končil rokom 2004, sa v tomto okamihu mení na nový systém výberu podľa Rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 1622/2006 ES z 24. októbra 2006. Tento systém zohľadňuje nové členské štáty a potenciálne členské štáty, teda novú situáciu v Európskej únii. O meste kultúry dnes rozhoduje Rada EÚ na základe odporúčania Európskej komisie. Tá pri schvaľovaní zohľadňuje stanovisko výberovej komisie zloženej zo siedmich nezávislých členov a rešpektuje jej odsúhlasené poradie krajín od roku 2005 do 2019. Od roku 2009 budú teda za Európske hlavné mesto kultúry zvolené každý rok dve mestá, jedno z pôvodných krajín EÚ a jedno z nových členských štátov.
Európska komisia sa v záverečnej fáze rozhodla pre systém, ktorý podnecuje členské štáty k tomu, aby na vnútroštátnej úrovni organizovali súťaž medzi mestami, ktoré majú o získanie titulu ECOC záujem. Slovenskej republike bol pridelený rok 2013, pričom partnerským štátom v tomto roku bude Francúzsko.
Cieľom projektu je posilniť európske kultúrne povedomie a posunúť kultúru k ľuďom v zmysle indície „Kultúra - súčasť života“.

Skryť Vypnúť reklamu

Základné informácie o výbere mesta pre projekt:
Ministerstvo kultúry ako gestor projektu pre Slovensko vyhlásilo súťaž miest 26. januára 2007, teda 6 rokov pred začatím podujatia. Súťaž je dvojkolová, prvá výzva, teda fáza predvýberu, je plánovaná na február až september 2007. Maximálne 10 mesiacov po uverejnení výzvy by mala zasadnúť po prvýkrát zmiešaná komisia panelových odborníkov, zložených zo zástupcov Európskej komisie a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V prípade úspechu a postupu smerom k druhej výzve sa mestá zúčastnia konečného výberu, za účelom ktorého zasadne 9 mesiacov po prvom stretnutí panelová komisia v auguste 2008. Mestá v užšom výbere skompletizujú svoje návrhy a postúpia kompletné prihlášky príslušným členským štátom, ktoré ich potom predložia Komisii. Výberová komisia vydá správu o programoch kandidátov v užšom výbere spolu s odporúčaním na vymenovanie jedného mesta, ktoré sa stane Európskym hlavným mestom kultúry. Výberová komisia tiež predloží správu príslušným členským štátom a Európskej komisii. Záverečné stanovisko Rady Európy bude známe 4 roky pred samotnou realizáciou najúspešnejšieho projektu.

Skryť Vypnúť reklamu

Niektoré z podmienok
výberu mesta
Ak chce Banská Bystrica a jej partneri uspieť v súťaži, tím ľudí vo formálnych aj neformálnych tvorivých skupinách by mal zohľadňovať niekoľko základných požiadaviek na kvalitu programu, a to predovšetkým EURÓPSKY ROZMER PROGRAMU MESTA, ktorý zahŕňa vyvážené podujatia s impactom na európsky rozmer a európsku pridanú hodnotu, podiel mesta na tvorbe európskej kultúry, povinnosť mesta vyzdvihnúť bohatstvo kultúrnej rozmanitosti v Európe s dôrazom na spoločné aspekty európskej kultúry, posilnenie spolupráce medzi kultúrnymi operátormi, umelcami a občanmi z dotknutého členského štátu s ostatnými členskými štátmi v rôznych kultúrnych oblastiach, pričom musí byť zachovaná dôležitá podmienka, a to, že projekt nie je prezentácia festivalového charakteru.
Výrazným podielom úspešnosti sa hrdí jedna z najhlavnejších tém projektu, a to vzťah „MESTO a OBČANIA“, rozmer zabezpečujúci vysokú úspešnosť vo výbere. Tomu predchádza posilnenie prítomnosti občanov žijúcich v meste a jeho okolí a vzbudenie záujmu občanov rovnako ako návštevníkov a občanov zo zahraničia. Zároveň má kandidujúci program spĺňať kritériá udržateľného charakteru a má tvoriť integrálnu súčasť dlhodobého kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta.
Treťou a neodmysliteľnou prioritou projektu je podčiarknutie PRÍTOMNOSTI REGIONALITY, čo pre projekt znamená, že musí jednoznačne ukázať predstavy vzťahujúce sa na rozvoj regiónu, pričom mesto musí využiť prestížnu hodnotu a investície, ktoré budú prúdiť z rôznych zdrojov do regiónu pre rozvoj infraštruktúry, v záujme podpory rozvoja celého regiónu.
Z toho jednoznačne vyplýva, že projekt kandidatúry mesta Banská Bystrica a partnerských miest, ktoré projekt podporujú, musí obsahovať predstavy mesta a celého regiónu vo vzťahu k dlhodobému posilneniu úlohy kultúry v regióne, teda v praxi predstavu o neskoršom využití inštitúcií a systémov inštitúcií vzniknutých počas projektu, ako aj možnosť sociálneho a hospodárskeho rozvoja, ktorý sa tvorí v spojitosti s udalosťou. Koncepcia projektu teda musí načrtnúť jednotlivé rozvojové plány vzťahujúce sa na kultúru a označiť, do akej miery umožňuje súlad medzi využitím verejných námestí, stavebníctva, umenia, médií atď.
Základné ciele projektu sa dajú zhrnúť nasledovne:
1. podpora trvalo udržateľného rozvoja, budovanie partnerstva s ostatnými mestami, ktoré nekončí odznením projektu
2. pozdvihnutie profilu mesta na medzinárodnú úroveň
3. zmena imidžu mesta
4. nárast domáceho a zahraničného cestovného ruchu
5. rozširovanie hraníc kultúrneho publika

Prax pre nás:
Čo teda obnáša náš záujem o kandidatúru?
V prvom rade kvalitné zázemie, čo znamená úplne sa stotožniť s myšlienkou, že chceme kandidovať a získať titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Už toto nie je jednoduchá úloha na pôde mesta a regiónu, ktorý má zvláštnu filozofiu vlastného rozvoja. Mesto a región vlastní neskutočné historické bohatstvo v podobe fantastických pamiatok, ktoré sú v dlhodobom prenájme cudzích vlastníkov, či dlhodobo bez projektov, ktoré by sa uchádzali o financie z eurofondov na rekonštrukciu. Región vlastní úžasné historické exponáty roztrúsené po okolí, ktoré v dôsledku chronického nedostatku financií a osobného záujmu pohlcujúceho dotknutý priestor, nie je možné skompletizovať. Na pôde mesta a regiónu sú umelecké inštitúcie, ktoré urputne bojujú o prežitie na čele s európskymi formátmi umelcov, ktorí narážajú hlavami plnými nápadov a zahraničných kontaktov na neschopnosť. Ďalším bohatstvom sú architektonické štúdie, ktoré krásne kopírujú myšlienku mesta a sú, ale vlastne nie sú, lebo zo šuflíka je dlhá cesta na objektívny rokovací stôl. A tisíc ďalších...
Z toho jednoznačne vyplýva postupnosť krokov, ak máme seriózny záujem kandidovať.
V prvom rade vyčistiť si vlastné hniezdo a určiť si priority. Nestačí slepo hádzať zrno, ktoré nikdy nevzklíči, lebo nemá život, to bohužiaľ pre Európske hlavné mesto kultúry a pre jeho víziu projektu už v tejto iniciálnej fáze tvorby nestačí.
Projekt musí byť opretý o konkrétne vstupy tvorby infraštruktúry do roku 2013, keďže kultúrny program na európskej úrovni sa nemôže diať na externom pódiu, klimatické podmienky štyroch ročných období to nedovolia, tiež projekt s kompletizovanými európskymi zbierkami obrazov potrebuje vyhovujúce klimatické podmienky, variabilnú galériu, sympóziá si vynútia priestory na 2 - 3 mesačnú tvorbu a priestor na prezentáciu výsledkov, ktoré idú ruka v ruke s ubytovacími kapacitami, príjazdovými cestami, systémom dopravy, systémom organizácie práce s novovytvorenými pracovnými miestami, medzinárodný orchester mladých muzikantov zo všetkých členských štátov potrebuje priestor na nácvik diela, ktoré sa bude prezentovať v dňoch oslobodenia Bystrice, a to môže byť poriadny zasnežený problém pre usporiadateľov a 200 členné teleso v roku 2013, ktoré nemá adekvátnu sálu. Silné umelecké osobnosti regiónu, ktoré sa stanú lídrami a grantmi vrcholových kultúrnych projektov, musia mať vytvorené zázemie a nie pole rozorané. To je len zopár teoretických scenárov toho, čo si vyžaduje kandidatúra na titul Európske hlavné mesto kultúry, teda vysokokultúrny program európskych rozmerov s trvaním 365 dní.
Čo to znamená?
Tvorbu projektu so serióznym záujmom ho skutočne vyhrať preberajú v tomto momente garanti, t. j. primátor mesta Ivan Saktor s partnerom predsedom VÚC Milanom Murgašom, po podpise partnerskej zmluvy, ktorí preberajú zodpovednosť za jeho úspešnosť tak, ako čelní predstavitelia ostatných kandidujúcich miest, pričom tento modus vivendi platí aj pre našich 12 partnerov, a obaja garanti si plne uvedomujú, že sa tvorba projektu postavila na prvé miesto priorít mesta a regiónu a všetky ďalšie konkrétne kroky vo vzťahu k regiónu budú konané v súlade s požiadavkami projektu, ktorého úspešnosť otvára finančné brány regiónu v rámci všetkých regionálnych rozvojových programov, priorít vlády a vyčlenenia cyklických financií na všestranný rozvoj do roku 2013, zároveň záujmu vlády získať ďalšie zdroje z európskych fondov pre rozvoj Slovenského európskeho hlavného mesta kultúry.

Koordinačno-riadiaca komisia tvorby projektu za mesto Banská Bystrica, zložená z kompetentných osôb, ktoré sú zodpovedné za získavanie vstupov ako reálnych štúdií architektonických, historických, demografických atď. má dnes vytvorenú komunikačnú sieť s rovnakými koordinačno-riadiacimi skupinami na území partnerských miest, ktoré menovali primátori dotknutých miest a pracujú pod hlavičkou mesta, čo zaručuje plnenie všetkých požiadaviek a delegovanie právomocí a zodpovednosti. V partnerských mestách, ktoré sa bez mihnutia oka stotožnili s myšlienkou podporiť projekt napriek tomu, že v názve môže byť len názov jedného mesta a Európska únia udelila len raz výnimku pre doplnenie názvu ...a širší región..., čo už v tomto momente Brusel nepovolil, máme veľkú devízu. Pracuje tu viac ako 200 ľudí, ktorí sa intenzívne podieľajú na mapovaní svojho regiónu a hľadajú historické spojitosti s Banskou Bystricou a ostatnými mestami, ale zároveň Európou či svetom. Schádzajú sa formálne aj neformálne diskusné skupiny, ktoré kreatívne dotvárajú cyklické podujatia, ktoré nespĺňajú kritériá začlenenia do celkového systému projektu, len v tom prípade, že budú dopracované do zaujímavej ponuky pre Európu, teda získajú európsky impact.
V krátkom čase bude odprezentovaná zvučka, ktorá bola vytvorená pre celý región skúseným autorom v tejto oblasti Róbertom Čunderlíkom v spolupráci s vynikajúcim banskobystrickým resp. breznianskym, teda v rámci projektu našim, akordeonistom Michalom Červienkom, ktorí vstúpili do projektu bez nároku na honorár a profesionálne a veľmi pružne zvládli svoju úlohu.
Rovnako tak grafik a dizajnér, ktorý spolupracuje s Národnou bankou Slovenska pán Karol Ličko, v spolupráci s katedrou grafiky vytvoril logo, ktoré spĺňa kritériá začlenenia ďalších miest ako satelitov programu a projektu, bez nároku na honorár. Vo vytvorenom logu je viacero významov, ktoré vychádzajú z čísla 13, ktoré je pre nás rokom kandidatúry 2013, následne je 13-tka číslo mesta Banská Bystrica a ďalších 12 miest so svojimi okolitými regiónmi, ktoré podporujú kandidatúru. V logu vidíme srdce, čo koliduje s názvom projektu „Tlkot srdca Európy“ a v neposlednom rade farby, ktoré hovoria o bohatstve vodných zdrojov a termálnych prameňov, prírodného bohatstva a farebných kovov, ktoré vlastní náš región.
Gymnázium Tajovského ponúklo projektu spoluprácu s mladými informatikmi, Vladimírom Červeňom, Snohom Matejom a Lukášom Zdechovanom, ktorí budú priebežne tvoriť webovú stránku, zároveň ju bude ďalší študent Jaroslav Červenák prekladať do francúzštiny.
Po podpísaní partnerskej zmluvy so Slovenskou poštou, budú v celom banskobystrickom regióne vyčlenené poštové schránky umiestnené na poštách, ktoré budú slúžiť na zber Vašich nápadov a príspevkov. Všetky nápady, popisy aktivít projektov, príspevky budú mať zachovaný status autorstva, čo v praxi znamená: ak vypracuje autor návrh projektu, ktorý v tomto ponímaní neznamená kompletný popis podľa legislatívy tvorby europrojektov, ale stranový popis aktivity, s teoretickým odhadom nákladov na uskutočnenie /ukážka formulára bude na webovej stránke mesta/ a ten sa hodí do generálnej myšlienky projektu a jeho odnoží, vstúpi koordinačno-riadiaca komisia do rokovania s autorom, ktorého projekt bude jeho vlastníctvom aj v prípade úspešnosti. Koordinačno-riadiace komisie v celom regióne budú vyhodnocovať projekty, ktoré dostanú na stôl v rámci súťaže.
Pravidelne sa budú konať na pôde Štátnej vedeckej knižnice verejné diskusie, ktoré už majú za sebou svoju pilotnú časť 1. marca 2007 o 17. hod. Ďalšie stretnutia budú vždy vypísané na stránke mesta a stránke ŠVK. Kedykoľvek sú k dispozícii na diskusiu a na bližšie vysvetlenie systému práce koordinátori projektu na úrovniach jednotlivých miest, ktorých kontaktné údaje nájdete opäť na stránke mesta a koordinátor za mesto Banská Bystrica Dr. Jana Orlická.
Teraz je už len na ponímaní kultúry bystričanov a ich partnerov v partnerských mestách, či sa opäť bude objavovať náš kraj na titulných stránkach novín ako Európske centrum kultúry bez kultúry, alebo si budeme gratulovať, lebo naše mesto a celý región sa naštartuje vesmírnou rýchlosťou rozvoja vďaka tomu, že sme nezabudli na priority a máme v rukách titul, ktorý otvorí dvere pre milióny návštevníkov Európskej únie a Banská Bystrica s partnermi sa budú právom prezentovať ako „Atény na Hrone“ plné skutočných kultúrnych hodnôt.
Dr. Jana Orlická
koordinátor projektu EHMK
orlicka@misbb.sk

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 2. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 3. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave? Vyberajte lokalitu s potenciálom
 4. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 5. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
 6. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 7. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 8. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 10. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 1. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 4. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 5. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 6. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave?
 7. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
 8. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 9. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
 10. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 13 832
 2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 977
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 6 483
 4. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 5 692
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 354
 6. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 974
 7. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 4 132
 8. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 2 672
 9. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 357
 10. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie 2 066

Blogy SME

 1. Marek Mačuha: Utečenci, migranti a francúzske pokrytectvo
 2. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Čo ak sa klient príliš pripúta na svojho terapeuta?
 3. Štefan Vidlár: Čerťík Peťík
 4. Matej Hrabovský: Ako mentálne (pre)žiť lockdown?
 5. Jiří Ščobák: Co média o kryptoměnách nenapsala?
 6. Inštitút pre strednú Európu: An opportunity for Central European air forces
 7. Peter Svoreň: Horšie než finančná kríza. Ako pandémia koronavírusu premenila globálnu ekonomiku
 8. Halyna Shamrai: Na čom sa zhodli Biden a Putin
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 974
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 092
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 013
 4. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 871
 5. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 665
 6. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 429
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 159
 8. Emil Fitoš: Nad technickým riešením očkovacích poukazov visí veľa otáznikov 2 734
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Práve v dobe, keď trávime doma viac času než obvykle, sú spoločenské hry jednou zo skvelých možností, ako sa zabaviť.


10m

Video zo spievania kolied nájdete v článku.


1. dec

Súťaž trvá do 20.12., tak neváhajte a zapojte sa.


6. dec

Diskusiu sledujte v utorok 7. decembra o 10. hodine.


6. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mladého muža pritlačil pracovný stroj, zraneniam podľahol.


7. dec

Po Vianociach zatvoria všetky neesenciálne obchody vrátane predajní obuvi a domácich potrieb.


7. dec

V nemocnici končia pre covid aj deti, okrem dlhotrvajúcich horúčok mávajú aj zápaly rôznych orgánov.


5 h

Lekár hovorí o najťažších prípadoch, aké majú v nemocnici.


23 h

Blogy SME

 1. Marek Mačuha: Utečenci, migranti a francúzske pokrytectvo
 2. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Čo ak sa klient príliš pripúta na svojho terapeuta?
 3. Štefan Vidlár: Čerťík Peťík
 4. Matej Hrabovský: Ako mentálne (pre)žiť lockdown?
 5. Jiří Ščobák: Co média o kryptoměnách nenapsala?
 6. Inštitút pre strednú Európu: An opportunity for Central European air forces
 7. Peter Svoreň: Horšie než finančná kríza. Ako pandémia koronavírusu premenila globálnu ekonomiku
 8. Halyna Shamrai: Na čom sa zhodli Biden a Putin
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 974
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 092
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 013
 4. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 871
 5. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 665
 6. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 429
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 159
 8. Emil Fitoš: Nad technickým riešením očkovacích poukazov visí veľa otáznikov 2 734
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu