Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

Priemyselní podnikatelia chcú napredovať

M. Randa: Zväz priemyselných podnikateľov pomáha pri skultúrňovaní podnikateľského prostredia

Otázky zahraničných investícií, znižovania nezamestnanosti a taktiež oblasť podnikania ako takého je veľmi častou témou, o ktorej sa hovorí v médiách, či medzi ľuďmi. V dnešnej informačnej dobe si aj podnikanie vyžaduje zoskupenia, ktoré vedia účinnejšie „dekódovať“ dôležité infomácie pre podnikateľský sektor. Takýmto zoskupením je aj Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska, ktorý založili v roku 2001 s cieľom vytvoriť niečo prierezové pre podnikateľov. Zväz priemyselných podnikateľov je členom zväzu priemyslu, ktorý je oficiálnym partnerom vlády.

SkryťVypnúť reklamu

Kontakty aj cez Mníchov
Zväz priemyselných podnikateľov sa po svojom založení stal členskou organizáciou existujúcich oficiálnych štruktúr - vtedy Združenia priemyselných zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a stal sa partnerom pre vládu, ministerstvá a kraje. Zväz sa stal členom dnešného Zväzu priemyslu Slovenska, v rámci toho sa stal členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ako taký potom uzatvoril viacero dohôd o spolupráci medzi ministerstvom hospodárstva a ďalšími organizáciami. Druhá dôležitá oblasť pre Zväz priemyselných podnikateľov bola medzinárodná spolupráca. Dôležitou pre zväz bolo zapojenie sa do Ost-westwirtschaftklub (Hospodárske spoločenstvo východ-západ) v Mníchove, ktoré dodnes funguje pre celú strednú a východnú Európu ako nepolitická organizácia pri bavorskom parlamente. Dôležitým prepojením pre zväz je aj individuálne zapojenie sa do EWS (Európsky hospodársky senát), čo je inštitúcia pracujúca pri Európskom parlamente a Európskej komisii ako nepolitická a neštátna organizácia. Je to poradná organizácia, ktorá združuje ešte v národných sekciách podnikateľov z celej Európy. Tento rok sa dala dokopy národná sekcia na Slovensku, v ktorej je 17 špičkových osobností slovenského hospodárstva, a podieľajú sa na problematike celoeurópskych hospodárskych problémov, napríklad v oblasti zákonov.
Pomoc investorom
Dôležitou činnosťou zväzu je pomoc pri získavaní zahraničných investorov. Vo väzbe na medzinárodné prepojenia vytvárajú informačný servis pre zahraničných investorov pri vstupe na Slovensko, ponuky pri vytváraní spoločných podnikov, resp. veľmi radi by sa do budúcnosti stali hlavnou iniciačnou zložkou rozvoja malého a stredného podnikania vo väzbe so zahraničnými partnermi.

SkryťVypnúť reklamu

Kontext B. Bystrice
Pre banskobystrických podnikateľov, angažujúcich sa vo zväze, je pochopiteľne dôležitým kontext Banskej Bystrice a okolia, ktoré ešte zahraniční investori neobjavili tak, ako iné regióny. Banskobystrický podnikateľ Milan Randa, ktorý vedie bystrickú pobočku združenia priemyselných podnikateľov Slovenska, považuje aj v našom regióne činnosť zväzu za prínosnú. „Je nesmierne dôležité, že podnikatelia môžu svoje názory a skúsenosti konfrontovať dokonca aj vo významných profesných organizáciách a môžu ich konfrontovať v rámci EÚ. Je to dôležité z toho dôvodu, že máme spoločný trh, prebieha tu konkurencia a s tým súčasne aj výmena informácií,“ hovorí Randa. Podľa neho je veľmi dôležitá aj schopnosť zorientovať sa aj v inom priestore, ako je EÚ. „Európa ako celý trh musí existovať v rámci globálnej ekonomiky. Preto je nesmierne dôležité, aby sme mali dostatok informácií, čo je na téme dňa v európskom hospodárskom priestore v kontexte globalizácie celého sveta. Vieme, aká je sila USA, Kanady, vieme, v akej situácii je dnes Čína, Japonsko a iné významné časti sveta. V tomto kontexte sa teda musíme vedieť zorientovať.“
Svet sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako to bolo predtým, čo je aj dôsledok toho, že tok informácií je menej obmedzený. Čo to znamená pre Banskú Bystricu a región? „Podnikatelia z B. Bystrice a okolia sa majú šancu viac zdokonaliť, byť lepšími v podnikateľskom priestore. Majú možnosť byť lepšími a doslovne povedané až prežiť svoju konkurenciu aj vďaka informáciám. Súvisí to aj so vzťahmi v rámci podnikania, zákonmi a podobne,“ hovorí Milan Randa, ktorý je rád, že aj Bystrica sa začína posúvať dopredu. „Čo sa týka rozvojových aktivít, bola dlhodobo poddimenzovaná. Som rád, že sme sa z tohto obdobia pohli dopredu, pretože to bolo už neúnosné z toho pohľadu, že sa tu nebrali do úvahy názory ľudí, ktorí už niečo majú preskákané v reálnom živote. A tu by som videl obrovský potenciál vo zväzovej činnosti podnikateľov,“ prezradil Randa.

SkryťVypnúť reklamu

Význam pre regionálnu samosprávu
Združenie priemyselných podnikateľov Slovenska môže mať teda významný vplyv aj na regionálnu samosprávu. „V prvom rade je to priestor na výmenu informácií a v informačnom čase je to základ. Pokiaľ chce samospráva zdravo napomáhať rozvoju regiónu, je potrebné, aby sa nechala aj istým spôsobom inšpirovať názormi podnikateľov tak, aby koncepcie, ktoré plánujú, boli postavené na reálnych praktických základoch,“ prezrádza vedúci regionálnej pobočky v B. Bystrici Milan Randa. „Ak chceme niečo postaviť, musí to byť veľmi reálne. Teda dať veľký akcent na ekonomicko-podnikateľské myslenie pri kreovaní programov rozvoja.“ Podľa Randu v tomto regióne skúsenosti sú a mali by byť brané na zreteľ, iba tak sa aj región ako taký môže posunúť dopredu. „Veď aj mnoho podnikateľov má niekoľkoročné skúsenosti, ktoré sa dajú istým spôsobom zakomponovať do rozvojových koncepcií,“ prezrádza Randa, podľa ktorého je komunikácia pre možnosť rozvoja veľmi dôležitá. „Ten, čo si zvolí komunikatívny prístup aj s podnikateľmi, aj prostredníctvom zväzov, si istým spôsobom uľahčuje prácu, lebo vie, že tieto názory, ktoré sú týmito podnikateľmi prezentované, sú aj odskúšané.“

Férovosť
Vedúci regionálnej pobočky Združenia priemyselných podnikateľov Slovenska M. Randa okrem komunikatívnosti v podnikaní presadzuje aj férovosť a podľa svojich slov robí všetko preto, aby sa presadzovala aj v praktickom podnikateľskom priestore. „Mojím krédom je snažiť sa v tomto prostredí vystupovať férovo. Taktiež napomáhať ostatným, aby postupovali v podnikateľskom priestore férovo. Dúfam, že sa to istým spôsobom začína dariť. Toto je, myslím si, dobrý začiatok kreovania lepšieho podnikateľského prostredia v B. Bystrici a okolí a v podstate aj na celom Slovensku. Toto sa tiež môže prejaviť aj v samotnom rozvoji Bystrice a okolia.“

Lobing nie je prioritou
Prioritou Združenia priemyselných podnikateľov Slovenska nie je lobing, hoci niektorým by sa možno mohlo zdať, že práve ten je základným kameňom podobných profesných organizácií. „Hlavným cieľom nie je lobing, skôr je to napomáhanie ku zdravej podnikateľskej kultúre v tejto spoločnosti, k zdravému vývoju tejto kultúry a tým aj napomáhaniu lepších možností,“ hovorí skúsený podnikateľ, podľa ktorého takto aj spoločnosť celkovo môže napredovať. „Veď nie je možné, aby ste niečo vyrobili bez toho, aby vaši dodávatelia mali tendenciu byť lepšími a dodali vám kvalitné výrobky. Nemôžete vyrobiť kvalitný výrobok, keď máte nekvalitné vstupy – to je logické. Dnes je záujem zlepšiť podnikateľskú kultúru.“ Podnikatelia takto pomáhajú aj sami sebe, veď si tak vytvárajú lepšie podmienky na svoju činnosť. „Aj v tomto vidím veľkú dôležitosť. V treťom rade sa môže stať, že keď sa nejakí ľudia spoznajú, tak nejaká informácia môže padnúť vhod. Ale lobing, ako taký, nie je hlavným cieľom,“ dodáva Milan Randa, ktorý sa angažovaním v tomto združení ešte viac okráda o čas, ktorého má málo. „Ide to na úkor rodiny, ale myslím si, že keď je vôľa, tak sa dá veľa veci skĺbiť. V podnikaní i v bežnom živote. Ale to človek sám nedokáže.“

Zväz priemyslu Slovenska

Zväz priemyslu Slovenska (ZPS) je právnickou osobou - organizácia zamestnávateľov, založená podľa ust. §9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá vznikla rozhodnutím Valného zhromaždenia Združenia priemyselných zväzov SR zo dňa 23. marca 2005 ako nástupnícka organizácia Združenia priemyselných zväzov SR, ktoré vzniklo rozhodnutím Ustanovujúceho Valného zhromaždenia dňa 12. augusta 1999.
ZPS vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.
Základným cieľom ZPS je presadzovanie spoločných záujmov svojich členov najmä v oblasti: priemyselnej politiky, zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov a sociálnej politiky, vedy, výskumu a vzdelávania a ochrana svojich členov pred neprimeranou reguláciou a zásahmi do ich podnikateľských slobôd a pred opatreniami, vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.

V záujme splnenia tohto cieľa ZPS najmä:
analyzuje a vyhodnocuje podnikateľské prostredie s dôrazom na praktické poznatky svojich členov; koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii priemyselnej, pracovnoprávnej, sociálnej, vedeckovýskumnej a vzdelávacej politiky; podieľa sa na zákonodarnom procese, najmä v procese predkladania návrhov, tvorby a schvaľovania právnych predpisov; získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie spoločných cieľov svojich členov sústavným kontaktom s jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a s masovokomunikačnými prostriedkami; pri zastupovaní svojich členov spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí (vrátane prípadného členstva Zväzu v týchto organizáciách) a s obchodnými a priemyselnými komorami; ako zakladateľ a spolumajiteľ môže vytvárať podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú spoločný záujem členov; poskytuje servis, poradenstvo a informácie v dohodnutých oblastiach, podporuje prípravu na podnikanie v malých a stredných podnikoch, organizuje a vykonáva prieskum a výskum v oblasti marketingu a manažmentu; zabezpečuje a vykonáva publikačnú, vydavateľskú a nakladateľskú činnosť; zabezpečuje a vykonáva výchovno-vzdelávaciu, pedagogickú, lektorskú, vedecko-výskumnú a inžiniersku činnosť v oblasti ekonomiky, manažmentu, priemyslu a hospodárstva; zabezpečuje aktivity, predovšetkým v oblasti legislatívy a jej aplikácie, súvisiace s ekológiou a environmentálnym rozvojom priemyslu a hospodárstva SR. ZPS nie je oprávnené presadzovať stanoviská, na ktorých sa nezhodla podstatná väčšina jeho členov.

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 7. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 2. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 3. Shell myslí na slovenské komunity
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 6. Agrokomplex 2022
 7. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 8. FoodCycler definitívne skoncuje s muškami v kuchyni
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 38 340
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 24 071
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 12 142
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 6 740
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 4 495
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 204
 7. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 3 636
 8. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou 2 490

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Zasek zle
 2. Michala Guľasová: Anna Metisová – Daj každému dňu šancu – knižná recenzia
 3. Olívia Lacenová: Priplatíme si za letenky? Šéf Ryanairu v tom má jasno
 4. Helena Smihulova Laucikova: Kufor
 5. Věra Tepličková: Ďalšia bomba alebo Keď Matovič už ani nespí...
 6. Peter Slamenik: Panelákoví psíčkari
 7. Martin Majzlan: Mestá krvi, otrokov a obchodu
 8. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 13 747
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 629
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 547
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 146
 5. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 958
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 941
 7. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 875
 8. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922) 3 438
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Novinár Miroslav Pejko sa venoval závažným ekonomickým témam. Z bytu odišiel bez mobilu a dokladov. Už sa nevrátil.


3 h
Kliešte sú v prírode nepríjemným spoločníkom

Ochorenie môže mať vážne a trvalé následky.


14 h
Ivan ďatelinka už nebude nosiť kapitánske céčko - ilustračné foto

Zamerali sme sa na augustové dianie v tíme HC ’05 Banská Bystrica.


15 h
Premiéra filmovej novinky bude už 18. augusta.

Scenár horúcej letnej komédie je založený na skutočných udalostiach.


17. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Jedna z hľadaných osôb uniká pred spravodlivosťou od roku 1999.


17. aug

Mladý Sihelňan mal novú motorku len tri dni.


17. aug

Páchateľa zadržali niekoľko hodín po čine.


17. aug

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Zasek zle
 2. Michala Guľasová: Anna Metisová – Daj každému dňu šancu – knižná recenzia
 3. Olívia Lacenová: Priplatíme si za letenky? Šéf Ryanairu v tom má jasno
 4. Helena Smihulova Laucikova: Kufor
 5. Věra Tepličková: Ďalšia bomba alebo Keď Matovič už ani nespí...
 6. Peter Slamenik: Panelákoví psíčkari
 7. Martin Majzlan: Mestá krvi, otrokov a obchodu
 8. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 13 747
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 629
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 547
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 146
 5. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 958
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 941
 7. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 875
 8. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922) 3 438
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu