Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

Priemyselní podnikatelia chcú napredovať

M. Randa: Zväz priemyselných podnikateľov pomáha pri skultúrňovaní podnikateľského prostredia

Otázky zahraničných investícií, znižovania nezamestnanosti a taktiež oblasť podnikania ako takého je veľmi častou témou, o ktorej sa hovorí v médiách, či medzi ľuďmi. V dnešnej informačnej dobe si aj podnikanie vyžaduje zoskupenia, ktoré vedia účinnejšie „dekódovať“ dôležité infomácie pre podnikateľský sektor. Takýmto zoskupením je aj Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska, ktorý založili v roku 2001 s cieľom vytvoriť niečo prierezové pre podnikateľov. Zväz priemyselných podnikateľov je členom zväzu priemyslu, ktorý je oficiálnym partnerom vlády.

Skryť Vypnúť reklamu

Kontakty aj cez Mníchov
Zväz priemyselných podnikateľov sa po svojom založení stal členskou organizáciou existujúcich oficiálnych štruktúr - vtedy Združenia priemyselných zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a stal sa partnerom pre vládu, ministerstvá a kraje. Zväz sa stal členom dnešného Zväzu priemyslu Slovenska, v rámci toho sa stal členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ako taký potom uzatvoril viacero dohôd o spolupráci medzi ministerstvom hospodárstva a ďalšími organizáciami. Druhá dôležitá oblasť pre Zväz priemyselných podnikateľov bola medzinárodná spolupráca. Dôležitou pre zväz bolo zapojenie sa do Ost-westwirtschaftklub (Hospodárske spoločenstvo východ-západ) v Mníchove, ktoré dodnes funguje pre celú strednú a východnú Európu ako nepolitická organizácia pri bavorskom parlamente. Dôležitým prepojením pre zväz je aj individuálne zapojenie sa do EWS (Európsky hospodársky senát), čo je inštitúcia pracujúca pri Európskom parlamente a Európskej komisii ako nepolitická a neštátna organizácia. Je to poradná organizácia, ktorá združuje ešte v národných sekciách podnikateľov z celej Európy. Tento rok sa dala dokopy národná sekcia na Slovensku, v ktorej je 17 špičkových osobností slovenského hospodárstva, a podieľajú sa na problematike celoeurópskych hospodárskych problémov, napríklad v oblasti zákonov.
Pomoc investorom
Dôležitou činnosťou zväzu je pomoc pri získavaní zahraničných investorov. Vo väzbe na medzinárodné prepojenia vytvárajú informačný servis pre zahraničných investorov pri vstupe na Slovensko, ponuky pri vytváraní spoločných podnikov, resp. veľmi radi by sa do budúcnosti stali hlavnou iniciačnou zložkou rozvoja malého a stredného podnikania vo väzbe so zahraničnými partnermi.

Skryť Vypnúť reklamu

Kontext B. Bystrice
Pre banskobystrických podnikateľov, angažujúcich sa vo zväze, je pochopiteľne dôležitým kontext Banskej Bystrice a okolia, ktoré ešte zahraniční investori neobjavili tak, ako iné regióny. Banskobystrický podnikateľ Milan Randa, ktorý vedie bystrickú pobočku združenia priemyselných podnikateľov Slovenska, považuje aj v našom regióne činnosť zväzu za prínosnú. „Je nesmierne dôležité, že podnikatelia môžu svoje názory a skúsenosti konfrontovať dokonca aj vo významných profesných organizáciách a môžu ich konfrontovať v rámci EÚ. Je to dôležité z toho dôvodu, že máme spoločný trh, prebieha tu konkurencia a s tým súčasne aj výmena informácií,“ hovorí Randa. Podľa neho je veľmi dôležitá aj schopnosť zorientovať sa aj v inom priestore, ako je EÚ. „Európa ako celý trh musí existovať v rámci globálnej ekonomiky. Preto je nesmierne dôležité, aby sme mali dostatok informácií, čo je na téme dňa v európskom hospodárskom priestore v kontexte globalizácie celého sveta. Vieme, aká je sila USA, Kanady, vieme, v akej situácii je dnes Čína, Japonsko a iné významné časti sveta. V tomto kontexte sa teda musíme vedieť zorientovať.“
Svet sa vyvíja oveľa rýchlejšie ako to bolo predtým, čo je aj dôsledok toho, že tok informácií je menej obmedzený. Čo to znamená pre Banskú Bystricu a región? „Podnikatelia z B. Bystrice a okolia sa majú šancu viac zdokonaliť, byť lepšími v podnikateľskom priestore. Majú možnosť byť lepšími a doslovne povedané až prežiť svoju konkurenciu aj vďaka informáciám. Súvisí to aj so vzťahmi v rámci podnikania, zákonmi a podobne,“ hovorí Milan Randa, ktorý je rád, že aj Bystrica sa začína posúvať dopredu. „Čo sa týka rozvojových aktivít, bola dlhodobo poddimenzovaná. Som rád, že sme sa z tohto obdobia pohli dopredu, pretože to bolo už neúnosné z toho pohľadu, že sa tu nebrali do úvahy názory ľudí, ktorí už niečo majú preskákané v reálnom živote. A tu by som videl obrovský potenciál vo zväzovej činnosti podnikateľov,“ prezradil Randa.

Skryť Vypnúť reklamu

Význam pre regionálnu samosprávu
Združenie priemyselných podnikateľov Slovenska môže mať teda významný vplyv aj na regionálnu samosprávu. „V prvom rade je to priestor na výmenu informácií a v informačnom čase je to základ. Pokiaľ chce samospráva zdravo napomáhať rozvoju regiónu, je potrebné, aby sa nechala aj istým spôsobom inšpirovať názormi podnikateľov tak, aby koncepcie, ktoré plánujú, boli postavené na reálnych praktických základoch,“ prezrádza vedúci regionálnej pobočky v B. Bystrici Milan Randa. „Ak chceme niečo postaviť, musí to byť veľmi reálne. Teda dať veľký akcent na ekonomicko-podnikateľské myslenie pri kreovaní programov rozvoja.“ Podľa Randu v tomto regióne skúsenosti sú a mali by byť brané na zreteľ, iba tak sa aj región ako taký môže posunúť dopredu. „Veď aj mnoho podnikateľov má niekoľkoročné skúsenosti, ktoré sa dajú istým spôsobom zakomponovať do rozvojových koncepcií,“ prezrádza Randa, podľa ktorého je komunikácia pre možnosť rozvoja veľmi dôležitá. „Ten, čo si zvolí komunikatívny prístup aj s podnikateľmi, aj prostredníctvom zväzov, si istým spôsobom uľahčuje prácu, lebo vie, že tieto názory, ktoré sú týmito podnikateľmi prezentované, sú aj odskúšané.“

Férovosť
Vedúci regionálnej pobočky Združenia priemyselných podnikateľov Slovenska M. Randa okrem komunikatívnosti v podnikaní presadzuje aj férovosť a podľa svojich slov robí všetko preto, aby sa presadzovala aj v praktickom podnikateľskom priestore. „Mojím krédom je snažiť sa v tomto prostredí vystupovať férovo. Taktiež napomáhať ostatným, aby postupovali v podnikateľskom priestore férovo. Dúfam, že sa to istým spôsobom začína dariť. Toto je, myslím si, dobrý začiatok kreovania lepšieho podnikateľského prostredia v B. Bystrici a okolí a v podstate aj na celom Slovensku. Toto sa tiež môže prejaviť aj v samotnom rozvoji Bystrice a okolia.“

Lobing nie je prioritou
Prioritou Združenia priemyselných podnikateľov Slovenska nie je lobing, hoci niektorým by sa možno mohlo zdať, že práve ten je základným kameňom podobných profesných organizácií. „Hlavným cieľom nie je lobing, skôr je to napomáhanie ku zdravej podnikateľskej kultúre v tejto spoločnosti, k zdravému vývoju tejto kultúry a tým aj napomáhaniu lepších možností,“ hovorí skúsený podnikateľ, podľa ktorého takto aj spoločnosť celkovo môže napredovať. „Veď nie je možné, aby ste niečo vyrobili bez toho, aby vaši dodávatelia mali tendenciu byť lepšími a dodali vám kvalitné výrobky. Nemôžete vyrobiť kvalitný výrobok, keď máte nekvalitné vstupy – to je logické. Dnes je záujem zlepšiť podnikateľskú kultúru.“ Podnikatelia takto pomáhajú aj sami sebe, veď si tak vytvárajú lepšie podmienky na svoju činnosť. „Aj v tomto vidím veľkú dôležitosť. V treťom rade sa môže stať, že keď sa nejakí ľudia spoznajú, tak nejaká informácia môže padnúť vhod. Ale lobing, ako taký, nie je hlavným cieľom,“ dodáva Milan Randa, ktorý sa angažovaním v tomto združení ešte viac okráda o čas, ktorého má málo. „Ide to na úkor rodiny, ale myslím si, že keď je vôľa, tak sa dá veľa veci skĺbiť. V podnikaní i v bežnom živote. Ale to človek sám nedokáže.“

Zväz priemyslu Slovenska

Zväz priemyslu Slovenska (ZPS) je právnickou osobou - organizácia zamestnávateľov, založená podľa ust. §9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá vznikla rozhodnutím Valného zhromaždenia Združenia priemyselných zväzov SR zo dňa 23. marca 2005 ako nástupnícka organizácia Združenia priemyselných zväzov SR, ktoré vzniklo rozhodnutím Ustanovujúceho Valného zhromaždenia dňa 12. augusta 1999.
ZPS vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.
Základným cieľom ZPS je presadzovanie spoločných záujmov svojich členov najmä v oblasti: priemyselnej politiky, zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov a sociálnej politiky, vedy, výskumu a vzdelávania a ochrana svojich členov pred neprimeranou reguláciou a zásahmi do ich podnikateľských slobôd a pred opatreniami, vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.

V záujme splnenia tohto cieľa ZPS najmä:
analyzuje a vyhodnocuje podnikateľské prostredie s dôrazom na praktické poznatky svojich členov; koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii priemyselnej, pracovnoprávnej, sociálnej, vedeckovýskumnej a vzdelávacej politiky; podieľa sa na zákonodarnom procese, najmä v procese predkladania návrhov, tvorby a schvaľovania právnych predpisov; získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie spoločných cieľov svojich členov sústavným kontaktom s jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a s masovokomunikačnými prostriedkami; pri zastupovaní svojich členov spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí (vrátane prípadného členstva Zväzu v týchto organizáciách) a s obchodnými a priemyselnými komorami; ako zakladateľ a spolumajiteľ môže vytvárať podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú spoločný záujem členov; poskytuje servis, poradenstvo a informácie v dohodnutých oblastiach, podporuje prípravu na podnikanie v malých a stredných podnikoch, organizuje a vykonáva prieskum a výskum v oblasti marketingu a manažmentu; zabezpečuje a vykonáva publikačnú, vydavateľskú a nakladateľskú činnosť; zabezpečuje a vykonáva výchovno-vzdelávaciu, pedagogickú, lektorskú, vedecko-výskumnú a inžiniersku činnosť v oblasti ekonomiky, manažmentu, priemyslu a hospodárstva; zabezpečuje aktivity, predovšetkým v oblasti legislatívy a jej aplikácie, súvisiace s ekológiou a environmentálnym rozvojom priemyslu a hospodárstva SR. ZPS nie je oprávnené presadzovať stanoviská, na ktorých sa nezhodla podstatná väčšina jeho členov.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 3. Zázračná škola so zelenou strechou
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 7. Crème de la crème po slovensky
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 2. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 3. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 4. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 5. Zázračná škola so zelenou strechou
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Crème de la crème po slovensky
 8. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 9. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 10. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 554
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 13 605
 3. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 692
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 358
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 773
 6. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 261
 7. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 6 291
 8. Po Slovensku na motorke 5 880
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 252
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 4 478
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Ján Nosko - odovzdávanie Ceny primátora.

Špeciálnym poďakovaním si vo štvrtok podvečer v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici uctilo mesto všetkých zdravotníckych pracovníkov.


TASR 8 h

Diskusiu sledujte naživo vo štvrtok o 14. hodine.


15. jún
Práce na výstavbe nového mosta do mestskej časti Iliaš.

Stavebné práce súvisiace s prekládkou pôvodného mosta ponad rieku Hron, ktorý spája mesto Banská Bystrica a jeho časť Iliaš, sa už začali.


TASR 10 h

Životná púť voňavej hviezdy, kávy Emília, začala v roku 1935 v talianskom prístavnom meste Terst, keď kávičkárski gurmáni v laboratóriách namiešali kávovú zmes z vyše 6 rôznych káv druhu Arabica.


16. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


11 h

Ľudia nemajú šancu na voľný prístup k vodnej ploche.


19 h

Medvede sa v minulosti v našom regióne nevyskytovali.


16. jún

K príčine smrti sa vyjadria, až keď budú k dispozícii laboratórne výsledky. Predbežne to s očkovaním nesúvislo.


15. jún

Už ste čítali?